Commit 387472f1 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

parent 7aea3852
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vino 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-05 12:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-05 12:09+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2009-06-10 13:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-10 13:01+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -31,11 +31,11 @@ msgstr "_Kopier adressen til utklippstavlen"
msgid "There was an error showing the URL \"%s\""
msgstr "Det oppsto en feil under visning av URL «%s»"
#: ../capplet/vino-preferences.c:200 ../capplet/vino-preferences.c:991
#: ../capplet/vino-preferences.c:198 ../capplet/vino-preferences.c:990
msgid "Checking the connectivity of this machine..."
msgstr "Sjekker konnektivitet for denne maskinen..."
#: ../capplet/vino-preferences.c:800
#: ../capplet/vino-preferences.c:799
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying help:\n"
......@@ -44,21 +44,21 @@ msgstr ""
"Det oppsto en feil under visning av hjelp:\n"
"%s"
#: ../capplet/vino-preferences.c:830
#: ../capplet/vino-preferences.c:829
msgid "Your desktop is only reachable over the local network."
msgstr "Skrivebordet ditt kan kun nås over det lokale nettverket."
#: ../capplet/vino-preferences.c:853 ../capplet/vino-preferences.c:924
#: ../capplet/vino-preferences.c:852 ../capplet/vino-preferences.c:923
#, c-format
msgid "Others can access your computer using the address %s."
msgstr "Andre kan få tilgang til din datamaskin via adressen %s."
#: ../capplet/vino-preferences.c:977
#: ../capplet/vino-preferences.c:976
msgid "Nobody can access your desktop."
msgstr "Ingen har tilgang til ditt skrivebord."
#: ../capplet/vino-preferences.c:1118 ../server/vino-dbus-listener.c:506
#: ../server/vino-server.c:156 ../server/vino-server.c:187
#: ../capplet/vino-preferences.c:1117 ../server/vino-server.c:162
#: ../server/vino-server.c:193
#, c-format
msgid "Failed to open connection to bus: %s\n"
msgstr "Kunne ikke åpne tilkobling til buss: %s\n"
......@@ -145,23 +145,7 @@ msgstr "K_rev at bruker oppgir dette passordet:"
msgid "_You must confirm each access to this machine"
msgstr "D_u må bekrefte hver tilgang til denne maskinen"
#: ../server/vino-dbus-listener.c:283 ../server/vino-dbus-listener.c:313
#: ../server/vino-dbus-listener.c:357
#, c-format
msgid "Out of memory handling '%s' message"
msgstr "Slutt på minne under håndtering av «%s»-melding"
#: ../server/vino-dbus-listener.c:463
#, c-format
msgid "Out of memory registering object path '%s'"
msgstr "slutt på minne ved registrering av objektsti «%s»"
#: ../server/vino-dbus-listener.c:542
#, c-format
msgid "Failed to acquire D-Bus name '%s'\n"
msgstr "Klarte ikke å hente D-Bus-navn «%s»\n"
#: ../server/vino-dbus-listener.c:550
#: ../server/vino-dbus-listener.c:456
msgid "Remote Desktop server already running; exiting ...\n"
msgstr "Eksternt skrivebord kjører allerede; avslutter...\n"
......@@ -196,7 +180,7 @@ msgstr "vino-mdns:showusername"
msgid "%s's remote desktop on %s"
msgstr "Eksternt skrivebord for %s på %s"
#: ../server/vino-prefs.c:579
#: ../server/vino-prefs.c:606
#, c-format
msgid "Received signal %d, exiting...\n"
msgstr "Mottok signal %d, avslutter...\n"
......@@ -270,7 +254,10 @@ msgid ""
"If not set, the server will listen on all network interfaces. Set this if "
"you want that accept connections only from some specific network interface. "
"eg: eth0, wifi0, lo, ..."
msgstr "Tjeneren vil lytte på alle nettverksgrensesnitt hvis denne ikke er satt. Sett denne hvis du vil godta tilkoblinger kun fra spesifikke nettverksgrensesnitt som eth0, wifi0, lo ..."
msgstr ""
"Tjeneren vil lytte på alle nettverksgrensesnitt hvis denne ikke er satt. "
"Sett denne hvis du vil godta tilkoblinger kun fra spesifikke "
"nettverksgrensesnitt som eth0, wifi0, lo ..."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:6
msgid ""
......@@ -325,15 +312,25 @@ msgstr ""
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:12
msgid ""
"If true, we will not use the XDamage extension of X.org. This extension does "
"not work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it "
"will make vino work on these environments with a slower rendering as side "
"effect."
msgstr ""
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:13
msgid ""
"If true, we will use UPNP protocol to automatically forward the port used by "
"vino in the router."
msgstr "Sett denne til true for å bruke UPNP-protokollen til å videresende porten som brukes av vino automatisk i ruteren."
msgstr ""
"Sett denne til true for å bruke UPNP-protokollen til å videresende porten "
"som brukes av vino automatisk i ruteren."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:13
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:14
msgid "Listen an alternative port"
msgstr "Lytt på en alternativ port"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:14
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:15
msgid ""
"Lists the authentication methods with which remote users may access the "
"desktop. There are two possible authentication methods; \"vnc\" causes the "
......@@ -347,31 +344,31 @@ msgstr ""
"«vnc_password»-nøkkelen) før tilkobling. «none» tillater alle eksterne brukere "
"å koble til."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:15
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:16
msgid "Lock the screen when last user disconnect"
msgstr "Lås skjermen når siste bruker kobler fra"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:16
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:17
msgid "Network interface for listening"
msgstr "Nettverksgrensesnitt det skal lyttes på"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:17
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:18
msgid "Only allow remote users to view the desktop"
msgstr "Bare tillat eksterne brukere å se skrivebordet"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:18
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:19
msgid "Password required for \"vnc\" authentication"
msgstr "Passord kreves for «vnc»-autentisering"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:19
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:20
msgid "Prompt the user before completing a connection"
msgstr "Spør bruker før en tilkobling fullføres"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:20
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:21
msgid "Require encryption"
msgstr "Krev kryptering"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:21
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:22
msgid ""
"The password which the remote user will be prompted for if the \"vnc\" "
"authentication method is used. The password specified by the key is base64 "
......@@ -381,7 +378,7 @@ msgstr ""
"autentisering blir brukt. Passordet som blir spesifisert har base64 "
"kryptering."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:22
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:23
msgid ""
"The port which the server will listen to if the 'use_alternative_port' key "
"is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
......@@ -389,7 +386,7 @@ msgstr ""
"Porten som tjeneren vil lytte på hvis «use_alternative_port»-nøkkelen er satt "
"til «true». Gyldige verdier er i området fra 5000 til 50000."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:23
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:24
msgid ""
"This key controls the behavior of the status icon. There are three options: "
"\"always\" - The icon will be always there; \"client\" - You will see the "
......@@ -401,7 +398,7 @@ msgstr ""
"når noen er tilkoblet; dette er forvalgt oppførsel; «never» - Ikonet vises "
"aldri."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:24
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:25
msgid ""
"This key specifies the e-mail address to which the remote desktop URL should "
"be sent if the user clicks on the URL in the Remote Desktop preferences "
......@@ -410,16 +407,20 @@ msgstr ""
"Denne nøkkelen inneholder e-postadressen som eksternt skrivebord URL-en blir "
"sendt til hvis brukeren klikker på URL-en i instillingene."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:25
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:26
msgid "When the status icon should be shown"
msgstr "Kontrollerer når statusikonet skal vises"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:26
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:27
msgid "When true, disable the background on receive valid session"
msgstr ""
"Deaktiver bakgrunn ved mottak av gyldig sesjon hvis denne er satt til «true»"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:27
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:28
msgid "Whether we should disable the XDamage extension of X.org"
msgstr "Om XDamage-utvidelsen for X.org skal slås av"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:29
msgid "Whether we should use UPNP to forward the port in routers"
msgstr "Om UPNP skal brukes for videresending av port i rutere"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment