Commit 3ca33710 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

2007-08-02  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=641
parent 20daaa3e
2007-08-02 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
2007-08-01 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vino 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-08 13:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-29 02:00+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-02 16:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-02 16:28+0200\n"
"Last-Translator: Espen Stefansen <espenas@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -16,17 +16,18 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../capplet/vino-preferences.c:635 ../capplet/vino-preferences.c:670
#: ../server/vino-dbus-listener.c:324
#: ../capplet/vino-preferences.c:634 ../capplet/vino-preferences.c:669
#: ../capplet/vino-preferences.c:727 ../server/vino-dbus-listener.c:374
#: ../server/vino-server.c:148
#, c-format
msgid "Failed to open connection to bus: %s\n"
msgstr "Kunne ikke åpne tilkobling til buss: %s\n"
#: ../capplet/vino-preferences.c:880
#: ../capplet/vino-preferences.c:936
msgid "Send this command by email"
msgstr "Send denne kommandoen via e-post"
#: ../capplet/vino-preferences.c:915
#: ../capplet/vino-preferences.c:971
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying help:\n"
......@@ -87,17 +88,18 @@ msgstr "_Passord:"
msgid "_Require the user to enter this password:"
msgstr "K_rev at bruker oppgir dette passordet:"
#: ../server/vino-dbus-listener.c:180 ../server/vino-dbus-listener.c:210
#: ../server/vino-dbus-listener.c:188 ../server/vino-dbus-listener.c:218
#: ../server/vino-dbus-listener.c:249
#, c-format
msgid "Out of memory handling '%s' message"
msgstr "Slutt på minne under håndtering av «%s»-melding"
#: ../server/vino-dbus-listener.c:284
#: ../server/vino-dbus-listener.c:334
#, c-format
msgid "Out of memory registering object path '%s'"
msgstr "slutt på minne ved registrering av objektsti «%s»"
#: ../server/vino-dbus-listener.c:357
#: ../server/vino-dbus-listener.c:407
#, c-format
msgid "Failed to acquire D-Bus name '%s'\n"
msgstr "Klarte ikke å hente D-Bus-navn «%s»\n"
......@@ -218,22 +220,24 @@ msgstr ""
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:8
msgid ""
"If true, remote users accessing the desktop are required to be able support "
"If true, remote users accessing the desktop are required to support "
"encryption. It is highly recommended that you use a client which supports "
"encryption unless the intervening network is trusted."
msgstr ""
"Eksterne brukere må støtte kryptering. Det er anbefalt å bruke en klient som "
"støtter kryptering med mindre det mellomliggende nettverket er sikkert."
msgstr "Hvis denne settes til «true» kreves det at eksterne brukere må støtte kryptering. Det er anbefalt å bruke en klient som støtter kryptering med mindre det mellomliggende nettverket er sikkert."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:9
msgid "If true, screen will be locked after the last remote client disconnect."
msgstr "Hvis denne settes til true vil skjermen låses etter at siste eksterne klient kobler fra."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:10
msgid ""
"If true, the server will listen another port, instead of default (5900). The "
"port must be specified in 'alternative_port' key."
"If true, the server will listen to another port, instead of the default "
"(5900). The port must be specified in the 'alternative_port' key."
msgstr ""
"Hvis «true» er satt vil serveren lytte på en annen port enn forvalgt port "
"(5900). Porten må oppgis i nøkkelen «alternative_port»."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:10
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:11
msgid ""
"If true, the server will only accept connections from localhost and network "
"connections will be rejected. Set this option to true if you wish to "
......@@ -244,11 +248,11 @@ msgstr ""
"alternativet til «true» hvis du utelukkende ønsker å bruke en "
"tunneleringsmekanisme, slik som ssh, til å aksessere tjeneren"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:11
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:12
msgid "Listen an alternative port"
msgstr "Lytt på en alternativ port"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:12
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:13
msgid ""
"Lists the authentication methods with which remote users may access the "
"desktop. There are two possible authentication methods; \"vnc\" causes the "
......@@ -262,27 +266,31 @@ msgstr ""
"«vnc_password»-nøkkelen) før tilkobling. «none» tillater alle eksterne "
"brukere å koble til."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:13
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:14
msgid "Lock the screen when last user disconnect"
msgstr "Lås skjermen når siste bruker kobler fra"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:15
msgid "Only allow local connections"
msgstr "Tillat kun lokale tilkoblinger"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:14
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:16
msgid "Only allow remote users to view the desktop"
msgstr "Bare tillat eksterne brukere å se skrivebordet"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:15
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:17
msgid "Password required for \"vnc\" authentication"
msgstr "Passord kreves for «vnc»-autentisering"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:16
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:18
msgid "Prompt the user before completing a connection"
msgstr "Spør bruker før en tilkobling fullføres"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:17
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:19
msgid "Require encryption"
msgstr "Krev kryptering"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:18
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:20
msgid ""
"The password which the remote user will be prompted for if the \"vnc\" "
"authentication method is used. The password specified by the key is base64 "
......@@ -292,7 +300,7 @@ msgstr ""
"autentisering blir brukt. Passordet som blir spesifisert har base64 "
"kryptering."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:19
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:21
msgid ""
"The port which the server will listen to if the 'use_alternative_port' key "
"is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
......@@ -300,7 +308,7 @@ msgstr ""
"Porten som tjeneren vil lytte på hvis «use_alternative_port»-nøkkelen er "
"satt til «true». Gyldige verdier er i området fra 5000 til 50000."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:20
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:22
msgid ""
"This key specifies the e-mail address to which the remote desktop URL should "
"be sent if the user clicks on the URL in the Remote Desktop preferences "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment