Commit a0fadcc6 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

2009-04-05  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=1164
parent 3860f492
2009-04-05 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
2009-03-19 Shankar Prasad <svenkate@redhat.com>
* kn.po: Updated Kannada translations.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vino 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-26 13:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-26 13:25+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-05 12:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-05 12:09+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -31,7 +31,7 @@ msgstr "_Kopier adressen til utklippstavlen"
msgid "There was an error showing the URL \"%s\""
msgstr "Det oppsto en feil under visning av URL «%s»"
#: ../capplet/vino-preferences.c:200 ../capplet/vino-preferences.c:956
#: ../capplet/vino-preferences.c:200 ../capplet/vino-preferences.c:991
msgid "Checking the connectivity of this machine..."
msgstr "Sjekker konnektivitet for denne maskinen..."
......@@ -44,20 +44,20 @@ msgstr ""
"Det oppsto en feil under visning av hjelp:\n"
"%s"
#: ../capplet/vino-preferences.c:841
#: ../capplet/vino-preferences.c:830
msgid "Your desktop is only reachable over the local network."
msgstr "Skrivebordet ditt kan kun nås over det lokale nettverket."
#: ../capplet/vino-preferences.c:842 ../capplet/vino-preferences.c:892
#: ../capplet/vino-preferences.c:853 ../capplet/vino-preferences.c:924
#, c-format
msgid "Others can access your computer using the address %s."
msgstr "Andre kan få tilgang til din datamaskin via adressen %s."
#: ../capplet/vino-preferences.c:942
#: ../capplet/vino-preferences.c:977
msgid "Nobody can access your desktop."
msgstr "Ingen har tilgang til ditt skrivebord."
#: ../capplet/vino-preferences.c:1083 ../server/vino-dbus-listener.c:501
#: ../capplet/vino-preferences.c:1118 ../server/vino-dbus-listener.c:506
#: ../server/vino-server.c:156 ../server/vino-server.c:187
#, c-format
msgid "Failed to open connection to bus: %s\n"
......@@ -145,23 +145,23 @@ msgstr "K_rev at bruker oppgir dette passordet:"
msgid "_You must confirm each access to this machine"
msgstr "D_u må bekrefte hver tilgang til denne maskinen"
#: ../server/vino-dbus-listener.c:281 ../server/vino-dbus-listener.c:311
#: ../server/vino-dbus-listener.c:352
#: ../server/vino-dbus-listener.c:283 ../server/vino-dbus-listener.c:313
#: ../server/vino-dbus-listener.c:357
#, c-format
msgid "Out of memory handling '%s' message"
msgstr "Slutt på minne under håndtering av «%s»-melding"
#: ../server/vino-dbus-listener.c:458
#: ../server/vino-dbus-listener.c:463
#, c-format
msgid "Out of memory registering object path '%s'"
msgstr "slutt på minne ved registrering av objektsti «%s»"
#: ../server/vino-dbus-listener.c:537
#: ../server/vino-dbus-listener.c:542
#, c-format
msgid "Failed to acquire D-Bus name '%s'\n"
msgstr "Klarte ikke å hente D-Bus-navn «%s»\n"
#: ../server/vino-dbus-listener.c:545
#: ../server/vino-dbus-listener.c:550
msgid "Remote Desktop server already running; exiting ...\n"
msgstr "Eksternt skrivebord kjører allerede; avslutter...\n"
......@@ -270,7 +270,7 @@ msgid ""
"If not set, the server will listen on all network interfaces. Set this if "
"you want that accept connections only from some specific network interface. "
"eg: eth0, wifi0, lo, ..."
msgstr ""
msgstr "Tjeneren vil lytte på alle nettverksgrensesnitt hvis denne ikke er satt. Sett denne hvis du vil godta tilkoblinger kun fra spesifikke nettverksgrensesnitt som eth0, wifi0, lo ..."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:6
msgid ""
......@@ -327,7 +327,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"If true, we will use UPNP protocol to automatically forward the port used by "
"vino in the router."
msgstr ""
msgstr "Sett denne til true for å bruke UPNP-protokollen til å videresende porten som brukes av vino automatisk i ruteren."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:13
msgid "Listen an alternative port"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment