Commit a2d43202 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Add missing file. Updated Norwegian bokmål translation.

2008-09-02  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* POTFILES.in: Add missing file.
	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=935
parent de5d2dea
2008-09-02 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* POTFILES.in: Add missing file.
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
==================== 2.23.91 ======================
2008-08-29 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
......
......@@ -11,6 +11,7 @@ server/vino-prompt.glade
server/vino-server.c
server/vino-server.desktop.in.in
server/vino-server.schemas.in
session/vino-session.c
server/vino-status-icon.c
server/vino-util.c
tools/vino-passwd.c
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vino 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-27 14:31+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-02 08:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-27 14:31+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <espenas@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
......@@ -180,16 +180,20 @@ msgstr "Slutt på minne under håndtering av «%s»-melding"
msgid "Out of memory registering object path '%s'"
msgstr "slutt på minne ved registrering av objektsti «%s»"
#: ../server/vino-dbus-listener.c:407
#: ../server/vino-dbus-listener.c:411
#, c-format
msgid "Failed to acquire D-Bus name '%s'\n"
msgstr "Klarte ikke å hente D-Bus-navn «%s»\n"
#: ../server/vino-main.c:74
#: ../server/vino-dbus-listener.c:419
msgid "Remote Desktop server already running; exiting ...\n"
msgstr "Eksternt skrivebord kjører allerede; avslutter...\n"
#: ../server/vino-main.c:89
msgid "GNOME Remote Desktop"
msgstr "Eksternt skrivebord"
#: ../server/vino-main.c:84
#: ../server/vino-main.c:99
msgid ""
"Your XServer does not support the XTest extension - remote desktop access "
"will be view-only\n"
......@@ -432,17 +436,32 @@ msgid "When true, disable the background on receive valid session"
msgstr ""
"Deaktiver bakgrunn ved mottak av gyldig sesjon hvis denne er satt til «true»"
#: ../server/vino-shell.c:76
msgid "Remote Desktop server already running; exiting ...\n"
msgstr "Eksternt skrivebord kjører allerede; avslutter...\n"
#: ../session/vino-session.c:133
msgid "Remote desktop server died, restarting\n"
msgstr "Tjener for eksternt skrivebord terminerte. Starter på nytt\n"
#: ../server/vino-shell.c:79
msgid ""
"Problem registering the remote desktop server with bonobo-activation; "
"exiting ...\n"
#: ../session/vino-session.c:154
#, c-format
msgid "Activation of %s failed: %s\n"
msgstr "Aktivering av %s feilet: %s\n"
#: ../session/vino-session.c:160
#, c-format
msgid "Activation of %s failed: Unknown Error\n"
msgstr "Aktivering av %s feilet. Ukjent feil\n"
#: ../session/vino-session.c:231
msgid "Failed to activate remote desktop server: tried too many times\n"
msgstr ""
"Problem under registrering av det eksterne skrivebordet med bonobo-"
"activation. Avslutter...\n"
"Kunne ikke aktivere tjener for eksternt skrivebord: prøvde for mange ganger\n"
#: ../session/vino-session.c:295
msgid "Starting remote desktop server"
msgstr "Starter tjener for eksternt skrivebord"
#: ../session/vino-session.c:300
msgid "Not starting remote desktop server"
msgstr "Starter ikke tjener for eksternt skrivebord"
#: ../server/vino-status-icon.c:102
msgid "Desktop sharing is enabled"
......@@ -591,33 +610,6 @@ msgstr "En bruker på datamaskin «%s» kontrollerer ditt skrivebord."
msgid "Error while displaying notification bubble: %s\n"
msgstr "Feil under visning av meldingsboble: %s\n"
#: ../session/vino-session.c:133
msgid "Remote desktop server died, restarting\n"
msgstr "Tjener for eksternt skrivebord terminerte. Starter på nytt\n"
#: ../session/vino-session.c:154
#, c-format
msgid "Activation of %s failed: %s\n"
msgstr "Aktivering av %s feilet: %s\n"
#: ../session/vino-session.c:160
#, c-format
msgid "Activation of %s failed: Unknown Error\n"
msgstr "Aktivering av %s feilet. Ukjent feil\n"
#: ../session/vino-session.c:231
msgid "Failed to activate remote desktop server: tried too many times\n"
msgstr ""
"Kunne ikke aktivere tjener for eksternt skrivebord: prøvde for mange ganger\n"
#: ../session/vino-session.c:295
msgid "Starting remote desktop server"
msgstr "Starter tjener for eksternt skrivebord"
#: ../session/vino-session.c:300
msgid "Not starting remote desktop server"
msgstr "Starter ikke tjener for eksternt skrivebord"
#: ../tools/vino-passwd.c:115
#, c-format
msgid ""
......@@ -680,3 +672,10 @@ msgstr "VINO Versjon %s\n"
msgid "ERROR: You do not have enough permissions to change Vino password.\n"
msgstr ""
"FEIL: Du har ikke tilstrekkelige rettigheter til å bytte passord for Vino.\n"
#~ msgid ""
#~ "Problem registering the remote desktop server with bonobo-activation; "
#~ "exiting ...\n"
#~ msgstr ""
#~ "Problem under registrering av det eksterne skrivebordet med bonobo-"
#~ "activation. Avslutter...\n"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment