Commit c0821e2c authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

2008-08-17  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=907
parent 20d55807
2008-08-17 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
2008-08-16 Priit Laes <plaes at svn dot gnome dot org>
* et.po: Translation updated by Ivar Smolin
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vino 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-28 21:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-28 21:06+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-17 01:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-17 01:08+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <espenas@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -16,18 +16,18 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../capplet/vino-preferences.c:1091 ../capplet/vino-preferences.c:1126
#: ../capplet/vino-preferences.c:1184 ../server/vino-dbus-listener.c:374
#: ../capplet/vino-preferences.c:1098 ../capplet/vino-preferences.c:1133
#: ../capplet/vino-preferences.c:1191 ../server/vino-dbus-listener.c:374
#: ../server/vino-server.c:151
#, c-format
msgid "Failed to open connection to bus: %s\n"
msgstr "Kunne ikke åpne tilkobling til buss: %s\n"
#: ../capplet/vino-preferences.c:1393
#: ../capplet/vino-preferences.c:1400
msgid "Send this command by email"
msgstr "Send denne kommandoen via e-post"
#: ../capplet/vino-preferences.c:1428
#: ../capplet/vino-preferences.c:1435
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying help:\n"
......@@ -37,6 +37,7 @@ msgstr ""
"%s"
#: ../capplet/vino-preferences.desktop.in.in.h:1
#: ../server/vino-server.desktop.in.in.h:2
msgid "Remote Desktop"
msgstr "Eksternt skrivebord"
......@@ -259,6 +260,10 @@ msgstr "Till_at"
msgid "_Refuse"
msgstr "_Nekt"
#: ../server/vino-server.desktop.in.in.h:1
msgid "Gnome Remote Desktop Server"
msgstr "Tjener for eksternt skrivebord"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:1
msgid "Allowed authentication methods"
msgstr "Tillatte autentiseringsmetoder"
......@@ -424,7 +429,7 @@ msgstr "Kontrollerer når statusikonet skal vises"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:25
msgid "When true, disable the background on receive valid session"
msgstr ""
msgstr "Deaktiver bakgrunn ved mottak av gyldig sesjon hvis denne er satt til «true»"
#: ../server/vino-shell.c:76
msgid "Remote Desktop server already running; exiting ...\n"
......@@ -617,7 +622,7 @@ msgstr "Starter ikke tjener for eksternt skrivebord"
msgid ""
"ERROR: Maximum length of password is %d characters. Please, re-enter the "
"password.\n"
msgstr ""
msgstr "FEIL: Maksimal lengde på passord er %d tegn. Vennligst skriv inn passordet på nytt.\n"
#: ../tools/vino-passwd.c:145
#, c-format
......@@ -635,7 +640,7 @@ msgstr "Skriv nytt passord for Vino på nytt: "
#: ../tools/vino-passwd.c:156
#, c-format
msgid "vino-passwd: password updated successfully.\n"
msgstr ""
msgstr "vino-passwd: oppdatering av passord fullført.\n"
#: ../tools/vino-passwd.c:160
#, c-format
......@@ -645,7 +650,7 @@ msgstr "Beklager. Passordene er ikke like.\n"
#: ../tools/vino-passwd.c:161
#, c-format
msgid "vino-passwd: password unchanged.\n"
msgstr ""
msgstr "vino-passwd: passord ikke endret.\n"
#: ../tools/vino-passwd.c:176
msgid "Show Vino version"
......@@ -658,7 +663,7 @@ msgstr "- Oppdaterer passord for Vino"
#: ../tools/vino-passwd.c:195
msgid ""
"Run 'vino-passwd --help' to see a full list of available command line options"
msgstr ""
msgstr "Kjør «vino-passwd --help» for å se en full liste med tilgjengelige kommandolinjeflagg"
#: ../tools/vino-passwd.c:202
#, c-format
......@@ -668,4 +673,4 @@ msgstr "VINO Versjon %s\n"
#: ../tools/vino-passwd.c:211
#, c-format
msgid "ERROR: You do not have enough permissions to change Vino password.\n"
msgstr ""
msgstr "FEIL: Du har ikke tilstrekkelige rettigheter til å bytte passord for Vino.\n"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment