Commit e6a35537 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

2009-02-26  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=1126
parent 221d7bac
2009-02-26 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
2009-02-23 Claude Paroz <claude@2xlibre.net>
* fr.po: Updated French translation by Bruno Brouard and Claude Paroz.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vino 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-29 16:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-29 16:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-26 13:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-26 13:25+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -57,130 +57,111 @@ msgstr "Andre kan få tilgang til din datamaskin via adressen %s."
msgid "Nobody can access your desktop."
msgstr "Ingen har tilgang til ditt skrivebord."
#: ../capplet/vino-preferences.c:1083 ../server/vino-dbus-listener.c:496
#: ../capplet/vino-preferences.c:1083 ../server/vino-dbus-listener.c:501
#: ../server/vino-server.c:156 ../server/vino-server.c:187
#, c-format
msgid "Failed to open connection to bus: %s\n"
msgstr "Kunne ikke åpne tilkobling til buss: %s\n"
#: ../capplet/vino-preferences.desktop.in.in.h:1
msgid "Choose how other users can remotely view your desktop"
msgstr "Velg hvordan andre eksterne brukere kan se ditt skrivebord"
#: ../capplet/vino-preferences.desktop.in.in.h:2
#: ../server/vino-server.desktop.in.in.h:2
msgid "Remote Desktop"
msgstr "Eksternt skrivebord"
#: ../capplet/vino-preferences.desktop.in.in.h:2
msgid "Set your remote desktop access preferences"
msgstr "Sett brukervalg for tilgang til skrivebord eksternt"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:1
msgid " "
msgstr " "
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:2
msgid " "
msgstr " "
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:3
msgid " "
msgstr " "
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:4
msgid "<b>Notification Area</b>"
msgstr "<b>Varslingsområde</b>"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:5
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:2
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Sikkerhet</b>"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:6
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:3
msgid "<b>Sharing</b>"
msgstr "<b>Deling</b>"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:7
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:4
msgid "<i>Some of these preferences are locked down</i>"
msgstr "<i>Noen av disse brukervalgene er låst</i>"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:8
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:5
msgid "Al_ways display an icon"
msgstr "All_tid vis et ikon"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:9
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:6
msgid "Allow other users to _view your desktop"
msgstr "La andre brukere _se ditt skrivebord"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:10
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:7
msgid "Maximum size: 8 characters"
msgstr "Maksimal størrelse: 8 tegn"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:11
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:8
msgid "Remote Desktop Preferences"
msgstr "Brukervalg for eksternt skrivebord"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:12
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:9
msgid "Remote users are able to control your mouse and keyboard"
msgstr "Eksterne brukere kan kontrollere mus og tastatur"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:13
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:10
msgid "The router must have the UPnP feature enabled"
msgstr "Ruteren må ha UPnP-funksjonen slått på"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:14
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:11
msgid "You will be queried to allow or to refuse every incoming connection"
msgstr "Du vil bli spurt om å tillate eller nekte alle innkommende tilkoblinger"
msgstr ""
"Du vil bli spurt om å tillate eller nekte alle innkommende tilkoblinger"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:15
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:12
msgid "Your desktop will be shared"
msgstr "Ditt skrivebord vil bli delt"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:16
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:13
msgid "_Allow other users to control your desktop"
msgstr "L_a andre brukere kontrollere ditt skrivebord"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:17
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:14
msgid "_Configure network automatically to accept connections"
msgstr "_Konfigurer nettverket til å godta tilkoblinger automatisk"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:15
msgid "_Never display an icon"
msgstr "A_ldri vis et ikon"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:18
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:16
msgid "_Only display an icon when there is someone connected"
msgstr "Kun vis ik_on når noen er tilkoblet"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:19
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:17
msgid "_Require the user to enter this password:"
msgstr "K_rev at bruker oppgir dette passordet:"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:20
msgid "_Talk to the router and try to open the doors there"
msgstr "Snakk med ru_teren for å prøve å åpne dørene der"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:21
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:18
msgid "_You must confirm each access to this machine"
msgstr "D_u må bekrefte hver tilgang til denne maskinen"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:22
msgid "gtk-close"
msgstr ""
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:23
msgid "gtk-help"
msgstr ""
#: ../server/vino-dbus-listener.c:276 ../server/vino-dbus-listener.c:306
#: ../server/vino-dbus-listener.c:347
#: ../server/vino-dbus-listener.c:281 ../server/vino-dbus-listener.c:311
#: ../server/vino-dbus-listener.c:352
#, c-format
msgid "Out of memory handling '%s' message"
msgstr "Slutt på minne under håndtering av «%s»-melding"
#: ../server/vino-dbus-listener.c:453
#: ../server/vino-dbus-listener.c:458
#, c-format
msgid "Out of memory registering object path '%s'"
msgstr "slutt på minne ved registrering av objektsti «%s»"
#: ../server/vino-dbus-listener.c:532
#: ../server/vino-dbus-listener.c:537
#, c-format
msgid "Failed to acquire D-Bus name '%s'\n"
msgstr "Klarte ikke å hente D-Bus-navn «%s»\n"
#: ../server/vino-dbus-listener.c:540
#: ../server/vino-dbus-listener.c:545
msgid "Remote Desktop server already running; exiting ...\n"
msgstr "Eksternt skrivebord kjører allerede; avslutter...\n"
......@@ -591,61 +572,67 @@ msgstr "Avbrutt"
#: ../tools/vino-passwd.c:122
#, c-format
msgid ""
"ERROR: Maximum length of password is %d character. Please, re-enter the "
"password."
msgid_plural ""
"ERROR: Maximum length of password is %d characters. Please, re-enter the "
"password.\n"
msgstr ""
"password."
msgstr[0] ""
"FEIL: Maksimal lengde på passord er %d tegn. Vennligst skriv inn passordet "
"på nytt.\n"
"på nytt."
msgstr[1] ""
"FEIL: Maksimal lengde på passord er %d tegn. Vennligst skriv inn passordet "
"på nytt."
#: ../tools/vino-passwd.c:152
#: ../tools/vino-passwd.c:156
#, c-format
msgid "Changing Vino password.\n"
msgstr "Bytter passord for Vino.\n"
#: ../tools/vino-passwd.c:154
#: ../tools/vino-passwd.c:158
msgid "Enter new Vino password: "
msgstr "Oppgi nytt passord for Vino: "
#: ../tools/vino-passwd.c:157
#: ../tools/vino-passwd.c:161
msgid "Retype new Vino password: "
msgstr "Skriv nytt passord for Vino på nytt: "
#: ../tools/vino-passwd.c:163
#: ../tools/vino-passwd.c:167
#, c-format
msgid "vino-passwd: password updated successfully.\n"
msgstr "vino-passwd: oppdatering av passord fullført.\n"
#: ../tools/vino-passwd.c:167
#: ../tools/vino-passwd.c:171
#, c-format
msgid "Sorry, passwords do not match.\n"
msgstr "Beklager. Passordene er ikke like.\n"
#: ../tools/vino-passwd.c:168
#: ../tools/vino-passwd.c:172
#, c-format
msgid "vino-passwd: password unchanged.\n"
msgstr "vino-passwd: passord ikke endret.\n"
#: ../tools/vino-passwd.c:183
#: ../tools/vino-passwd.c:187
msgid "Show Vino version"
msgstr "Vis Vino-versjon"
#: ../tools/vino-passwd.c:192
#: ../tools/vino-passwd.c:196
msgid "- Updates Vino password"
msgstr "- Oppdaterer passord for Vino"
#: ../tools/vino-passwd.c:202
#: ../tools/vino-passwd.c:206
msgid ""
"Run 'vino-passwd --help' to see a full list of available command line options"
msgstr ""
"Kjør «vino-passwd --help» for å se en full liste med tilgjengelige "
"kommandolinjeflagg"
#: ../tools/vino-passwd.c:209
#: ../tools/vino-passwd.c:213
#, c-format
msgid "VINO Version %s\n"
msgstr "VINO Versjon %s\n"
#: ../tools/vino-passwd.c:218
#: ../tools/vino-passwd.c:222
#, c-format
msgid "ERROR: You do not have enough permissions to change Vino password.\n"
msgstr ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment