Commit f381da2e authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

2008-07-01  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=855
parent 8e67135b
2008-07-01 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
2008-06-29 Alexander Shopov <ash@contact.bg>
* bg.po: Updated Bulgarian translation by
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vino 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-07 08:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-07 09:02+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-01 10:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-01 10:47+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <espenas@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -16,18 +16,18 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../capplet/vino-preferences.c:1025 ../capplet/vino-preferences.c:1060
#: ../capplet/vino-preferences.c:1118 ../server/vino-dbus-listener.c:374
#: ../capplet/vino-preferences.c:1027 ../capplet/vino-preferences.c:1062
#: ../capplet/vino-preferences.c:1120 ../server/vino-dbus-listener.c:374
#: ../server/vino-server.c:148
#, c-format
msgid "Failed to open connection to bus: %s\n"
msgstr "Kunne ikke åpne tilkobling til buss: %s\n"
#: ../capplet/vino-preferences.c:1327
#: ../capplet/vino-preferences.c:1329
msgid "Send this command by email"
msgstr "Send denne kommandoen via e-post"
#: ../capplet/vino-preferences.c:1362
#: ../capplet/vino-preferences.c:1364
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying help:\n"
......@@ -81,51 +81,49 @@ msgid "General"
msgstr "Generelt"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:10
msgid ""
"If checked, remote users accessing the desktop are required to support "
"encryption"
msgstr "Kryss av her for å kreve at eksterne brukere støtter kryptering"
msgid "Remote Desktop Preferences"
msgstr "Brukervalg for eksternt skrivebord"
#. tooltip in preferences applet
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:12
msgid "If checked, remote users are able to control your mouse and keyboard"
msgstr "Kryss av her for å la eksterne brukere kontrollere mus og tastatur"
msgid "Remote users are able to control your mouse and keyboard"
msgstr "Eksterne brukere kan kontrollere mus og tastatur"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:13
msgid ""
"If checked, screen will be locked after the last remote client disconnect"
msgstr "Hvis denne aktiveres vil skjermen låses etter at siste eksterne klient kobler fra"
"Remote users' VNC clients accessing the desktop are required to support "
"encryption"
msgstr "Eksterne brukeres VNC-klienter må støtte kryptering"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:14
msgid "If checked, the server will only accept connections from localhost"
msgstr "Kryss av her for kun å tillate tilkoblinger fra denne datamaskinen"
msgid "Screen will be locked after the last remote client disconnect"
msgstr "Skjermen låses etter at siste eksterne klient kobler fra."
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:15
msgid ""
"If checked, the server will use another port, instead of the default (5900)"
msgstr "Kryss av her for å la tjeneren lytte på en annen port enn forvalgt port (5900)"
msgid "Some of these preferences are locked down"
msgstr "Noen av disse brukervalgene er låst"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:16
msgid "The server will only accept connections from localhost"
msgstr "Tjeneren vil kun tillate tilkoblinger fra denne datamaskinen"
#. tooltip in preferences applet
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:17
msgid "If checked, your desktop will be shared"
msgstr "Kryss av her for å dele skrivebordet med andre"
msgid "The server will use another port, instead of the default (5900)"
msgstr "Tjeneren vil lytte på en annen port enn forvalgt port (5900)"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:18
msgid "Remote Desktop Preferences"
msgstr "Brukervalg for eksternt skrivebord"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:19
msgid "Some of these preferences are locked down"
msgstr "Noen av disse brukervalgene er låst"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:20
msgid "Users can view your desktop using this command:"
msgstr "Brukere kan se ditt skrivebord ved å bruke denne kommandoen:"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:21
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:19
msgid "When a user tries to view or control your desktop:"
msgstr "Når en bruker prøver å vise eller kontrollere ditt skrivebord:"
#. tooltip in preferences applet
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:21
msgid "Your desktop will be shared"
msgstr "Ditt skrivebord vil bli delt"
#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:22
msgid "_Allow other users to control your desktop"
msgstr "L_a andre brukere kontrollere ditt skrivebord"
......@@ -346,8 +344,8 @@ msgstr ""
"Lister autentiseringsmetodene som eksterne brukere kan få tilgang på "
"skrivebordet med. Det er to mulige autentiseringsmetoder; med «vnc» blir den "
"eksterne brukeren spurt etter et passord (passordet er lagret i "
"«vnc_password»-nøkkelen) før tilkobling. «none» tillater alle eksterne "
"brukere å koble til."
"«vnc_password»-nøkkelen) før tilkobling. «none» tillater alle eksterne brukere "
"å koble til."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:14
msgid "Lock the screen when last user disconnect"
......@@ -388,8 +386,8 @@ msgid ""
"The port which the server will listen to if the 'use_alternative_port' key "
"is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
msgstr ""
"Porten som tjeneren vil lytte på hvis «use_alternative_port»-nøkkelen er "
"satt til «true». Gyldige verdier er i området fra 5000 til 50000."
"Porten som tjeneren vil lytte på hvis «use_alternative_port»-nøkkelen er satt "
"til «true». Gyldige verdier er i området fra 5000 til 50000."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:22
msgid ""
......@@ -397,7 +395,11 @@ msgid ""
"\"always\" - The icon will be always there; \"client\" - You will see the "
"icon only when there is someone connected, this is the default behavior; "
"\"never\" - Never shows the icon."
msgstr "Denne nøkkelen kontrollerer oppførsel for statusikonet. Det finnes tre alternativer: «always» - Ikonet vises hele tiden; «client» - Ikonet vises kun når noen er tilkoblet; dette er forvalgt oppførsel; «never» - Ikonet vises aldri."
msgstr ""
"Denne nøkkelen kontrollerer oppførsel for statusikonet. Det finnes tre "
"alternativer: «always» - Ikonet vises hele tiden; «client» - Ikonet vises kun "
"når noen er tilkoblet; dette er forvalgt oppførsel; «never» - Ikonet vises "
"aldri."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:23
msgid ""
......@@ -498,73 +500,75 @@ msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>"
msgid "Share your desktop with other users"
msgstr "Del ditt skrivebord med andre brukere"
#: ../server/vino-status-icon.c:360
#. Translators: %s is a hostname
#: ../server/vino-status-icon.c:361
#, c-format
msgid "Are you sure you want to disconnect '%s'?"
msgstr "Er du sikker på at du ønsker å koble fra «%s»?"
#: ../server/vino-status-icon.c:362
#: ../server/vino-status-icon.c:363
#, c-format
msgid "The remote user from '%s' will be disconnected. Are you sure?"
msgstr "Ekstern bruker fra «%s» vil bli frakoblet. Er du sikker?"
#: ../server/vino-status-icon.c:367
#: ../server/vino-status-icon.c:368
msgid "Are you sure you want to disconnect all clients?"
msgstr "Er du sikker på at du ønsker å koble fra alle klienter?"
#: ../server/vino-status-icon.c:368
#: ../server/vino-status-icon.c:369
msgid "All remote users will be disconnected. Are you sure?"
msgstr "Alle eksterne brukere vil bli frakoblet. Er du sikker?"
#: ../server/vino-status-icon.c:380
#: ../server/vino-status-icon.c:381
msgid "Disconnect"
msgstr "Koble fra"
#: ../server/vino-status-icon.c:406
#: ../server/vino-status-icon.c:407
msgid "_Preferences"
msgstr "_Brukervalg"
#: ../server/vino-status-icon.c:421
#: ../server/vino-status-icon.c:422
msgid "Disconnect all"
msgstr "Koble fra alle"
#: ../server/vino-status-icon.c:444
#. Translators: %s is a hostname
#: ../server/vino-status-icon.c:446
#, c-format
msgid "Disconnect %s"
msgstr "Koble fra %s"
#: ../server/vino-status-icon.c:464
#: ../server/vino-status-icon.c:466
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#: ../server/vino-status-icon.c:472
#: ../server/vino-status-icon.c:474
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../server/vino-status-icon.c:598
#: ../server/vino-status-icon.c:603
#, c-format
msgid "Error initializing libnotify\n"
msgstr "Feil ved initiering av libnotify\n"
#: ../server/vino-status-icon.c:612
#: ../server/vino-status-icon.c:623
msgid "Another user is viewing your desktop"
msgstr "En annen bruker ser på ditt skrivebord"
#: ../server/vino-status-icon.c:613
#: ../server/vino-status-icon.c:624
#, c-format
msgid "A user on the computer '%s' is remotely viewing your desktop."
msgstr "En bruker på datamaskin «%s» ser på ditt skrivebord."
#: ../server/vino-status-icon.c:618
#: ../server/vino-status-icon.c:629
msgid "Another user is controlling your desktop"
msgstr "En annen bruker kontrollerer ditt skrivebord"
#: ../server/vino-status-icon.c:619
#: ../server/vino-status-icon.c:630
#, c-format
msgid "A user on the computer '%s' is remotely controlling your desktop."
msgstr "En bruker på datamaskin «%s» kontrollerer ditt skrivebord."
#: ../server/vino-status-icon.c:641
#: ../server/vino-status-icon.c:652
#, c-format
msgid "Error while displaying notification bubble: %s\n"
msgstr "Feil under visning av meldingsboble: %s\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment