Upgrading to GitLab 12.5.4.

.gitattributes 113 Bytes