vi.po 32.2 KB
Newer Older
1
# Vietnamese translation for iso_3166.
2
# Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the iso-codes package.
4
# Nguyễn Hùng Vũ <vuhung16@bigfoot.com>
5
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009.
6
# Hoang Nguyen <Minhhoang1004@gmail.com>, 2012.
7
#
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
8
msgid ""
Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
9
msgstr ""
Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
10
"Project-Id-Version: iso_3166-1\n"
11 12
"Report-Msgid-Bugs-To: Debian iso-codes team <pkg-isocodes-devel@lists.alioth."
"debian.org>\n"
Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
13
"POT-Creation-Date: 2017-04-25 17:24+0200\n"
Hai-Nam Nguyen's avatar
Hai-Nam Nguyen committed
14
"PO-Revision-Date: 2013-08-19 16:27+0100\n"
Hai-Nam Nguyen's avatar
Hai-Nam Nguyen committed
15
"Last-Translator: Hai-Nam Nguyen <hainam@jcisio.com>\n"
16
"Language-Team: Vietnamese <>\n"
Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
17
"Language: vi\n"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
Hai-Nam Nguyen's avatar
Hai-Nam Nguyen committed
22
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
23

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
24 25 26 27 28
#. Name for ABW
msgid "Aruba"
msgstr "Ă-ru-ba"

#. Name for AFG
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
29
msgid "Afghanistan"
30
msgstr "A Phú Hãn"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
31

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
32
#. Official name for AFG
33
msgid "Islamic Republic of Afghanistan"
34
msgstr "Cộng Hoà Hồi Giáo A Phú Hãn"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
35

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
#. Name for AGO
msgid "Angola"
msgstr "Ăng-gô-la"

#. Official name for AGO
msgid "Republic of Angola"
msgstr "Cộng hoà Ăng-gô-la"

#. Name for AIA
msgid "Anguilla"
msgstr "Ăng-ouí-la"

#. Name for ALA
49
msgid "Åland Islands"
50
msgstr "Quần đảo A-lanh"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
51

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
52
#. Name for ALB
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
53
msgid "Albania"
54
msgstr "An-ba-ni"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
55

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
56
#. Official name for ALB
57
msgid "Republic of Albania"
58
msgstr "Cộng Hoà An-ba-ni"
59

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
60
#. Name for AND
61
msgid "Andorra"
62
msgstr "Ăn-đoa-râ"
63

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
64
#. Official name for AND
65
msgid "Principality of Andorra"
66
msgstr "Chức vương Ăn-đoa-râ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
67

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
68 69 70
#. Name for ARE
msgid "United Arab Emirates"
msgstr "Các Tiểu Vương Quốc A-rập Thống Nhất"
71

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
72
#. Name for ARG
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
73
msgid "Argentina"
74
msgstr "Á-căn-đình"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
75

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
76
#. Official name for ARG
77
msgid "Argentine Republic"
78
msgstr "Cộng hoà Á-căn-đình"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
79

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
80
#. Name for ARM
81
msgid "Armenia"
82
msgstr "Ac-mê-ni"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
83

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
84
#. Official name for ARM
85
msgid "Republic of Armenia"
86
msgstr "Nước Cộng Hoà Ac-mê-ni"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
87

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
#. Name for ASM
msgid "American Samoa"
msgstr "Xa-mô-a Mỹ"

#. Name for ATA
msgid "Antarctica"
msgstr "Nam Cực"

#. Name for ATF
msgid "French Southern Territories"
msgstr "Miền Nam Pháp"

#. Name for ATG
msgid "Antigua and Barbuda"
msgstr "Ănh-thí-gua và Ba-bu-đa"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
103

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
104
#. Name for AUS
105
msgid "Australia"
106
msgstr "Úc"
107

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
108
#. Name for AUT
109
msgid "Austria"
110
msgstr "Ao"
111

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
112
#. Official name for AUT
113
msgid "Republic of Austria"
114
msgstr "Cộng hoà Ao"
115

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
116
#. Name for AZE
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
117
msgid "Azerbaijan"
118
msgstr "Ai-xợ-bai-gianh"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
119

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
120
#. Official name for AZE
121
msgid "Republic of Azerbaijan"
122
msgstr "Nước Cộng Hoà Ai-xợ-bai-gianh"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
123

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
124 125 126
#. Name for BDI
msgid "Burundi"
msgstr "Bu-run-đi"
127

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
128 129 130
#. Official name for BDI
msgid "Republic of Burundi"
msgstr "Cộng hoà Bu-run-đi"
131

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
132 133 134
#. Name for BEL
msgid "Belgium"
msgstr "Bỉ"
135

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
#. Official name for BEL
msgid "Kingdom of Belgium"
msgstr "Vương quốc Bỉ"

#. Name for BEN
msgid "Benin"
msgstr "Bê-ninh"

#. Official name for BEN
msgid "Republic of Benin"
msgstr "Cộng hoà Bê-ninh"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
147

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
148 149 150 151 152 153 154 155 156
#. Name for BES, Official name for BES
msgid "Bonaire, Sint Eustatius and Saba"
msgstr "Bông-Ne, Xin E-u-xờ-ta-ti-tút và Xa-ba"

#. Name for BFA
msgid "Burkina Faso"
msgstr "Buốc-khi-na Pha-xô"

#. Name for BGD
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
157
msgid "Bangladesh"
158
msgstr "Bang-la-đesợ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
159

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
160
#. Official name for BGD
161
msgid "People's Republic of Bangladesh"
162
msgstr "Nước Cộng Hoà Nhân Dân Bang-la-đesợ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
163

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
#. Name for BGR
msgid "Bulgaria"
msgstr "Bua-ga-ri"

#. Official name for BGR
msgid "Republic of Bulgaria"
msgstr "Nước Cộng Hoà Bua-ga-ri"

#. Name for BHR
msgid "Bahrain"
msgstr "Ba-rainh"

#. Official name for BHR
msgid "Kingdom of Bahrain"
msgstr "Vương Quốc Ba-rainh"

#. Name for BHS
msgid "Bahamas"
msgstr "Ba-ha-ma"

#. Official name for BHS
msgid "Commonwealth of the Bahamas"
msgstr "Liên bang Ba-ha-ma"

#. Name for BIH
msgid "Bosnia and Herzegovina"
msgstr "Bô-xni-a và Hẻ-xê-gô-vi-na"

#. Official name for BIH
msgid "Republic of Bosnia and Herzegovina"
msgstr "Nước Cộng Hoà Bô-xni-a và Hẻ-xê-gô-vi-na"

#. Name for BLM
msgid "Saint Barthélemy"
msgstr "Saint Barthélemy"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
199

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
200
#. Name for BLR
201
msgid "Belarus"
202
msgstr "Be-la-ruxợ"
203

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
204
#. Official name for BLR
205
msgid "Republic of Belarus"
206
msgstr "Nước Cộng Hoà Be-la-ruxợ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
207

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
208
#. Name for BLZ
209
msgid "Belize"
210
msgstr "Bê-li-xê"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
211

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
212
#. Name for BMU
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
213
msgid "Bermuda"
214
msgstr "Be-mu-đa"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
215

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
216
#. Name for BOL
Christian Perrier's avatar
Christian Perrier committed
217
msgid "Bolivia, Plurinational State of"
218
msgstr "Bô-li-vi-a, Quốc gia Đa Dân tộc"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
219

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
220
#. Official name for BOL
Christian Perrier's avatar
Christian Perrier committed
221
msgid "Plurinational State of Bolivia"
222
msgstr "Quốc gia Đa Dân tộc Bô-li-vi-a"
Christian Perrier's avatar
Christian Perrier committed
223

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
224
#. Common name for BOL
Christian Perrier's avatar
Christian Perrier committed
225 226
msgid "Bolivia"
msgstr "Bô-li-vi-a"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
227

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
228
#. Name for BRA
229
msgid "Brazil"
230
msgstr "Bra-xin"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
231

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
232
#. Official name for BRA
233
msgid "Federative Republic of Brazil"
234
msgstr "Cộng hoà Liên bang Bra-xin"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
235

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
236 237 238
#. Name for BRB
msgid "Barbados"
msgstr "Bă-ba-đôxợ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
239

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
240
#. Name for BRN
241
msgid "Brunei Darussalam"
242
msgstr "Bợru-này Đa-ru-xa-làm"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
243

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
244 245 246
#. Name for BTN
msgid "Bhutan"
msgstr "Bu-thănh"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
247

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
248 249 250
#. Official name for BTN
msgid "Kingdom of Bhutan"
msgstr "Vương Quốc Bu-thănh"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
251

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
252 253 254
#. Name for BVT
msgid "Bouvet Island"
msgstr "Quần đảo Bu-vê"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
255

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
256 257 258
#. Name for BWA
msgid "Botswana"
msgstr "Bốt-xoă-na"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
259

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
260 261 262
#. Official name for BWA
msgid "Republic of Botswana"
msgstr "Nước Cộng Hoà Bốt-xoă-na"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
263

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
264 265 266
#. Name for CAF
msgid "Central African Republic"
msgstr "Nước Cộng Hoà Trung Phi"
267

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
268
#. Name for CAN
269
msgid "Canada"
270
msgstr "Ca-na-đa"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
271

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
272 273 274
#. Name for CCK
msgid "Cocos (Keeling) Islands"
msgstr "Quần đảo Co-co-xợ (Khi-lịng)"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
275

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
276 277 278
#. Name for CHE
msgid "Switzerland"
msgstr "Thụy Sĩ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
279

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
280 281 282
#. Official name for CHE
msgid "Swiss Confederation"
msgstr "Liên Bang Thụy Sĩ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
283

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
284
#. Name for CHL
285
msgid "Chile"
286
msgstr "Chi-lê"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
287

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
288
#. Official name for CHL
289
msgid "Republic of Chile"
290
msgstr "Cộng hoà Chi-lê"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
291

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
292
#. Name for CHN
293
msgid "China"
294
msgstr "Trung Quốc"
295

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
296
#. Official name for CHN
297
msgid "People's Republic of China"
298
msgstr "Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
299

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
300 301 302
#. Name for CIV
msgid "Côte d'Ivoire"
msgstr "Cốt đi-vouă"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
303

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
#. Official name for CIV
msgid "Republic of Côte d'Ivoire"
msgstr "Cộng Hoà Cốt đi-vouă"

#. Name for CMR
msgid "Cameroon"
msgstr "Ca-mơ-runh"

#. Official name for CMR
msgid "Republic of Cameroon"
msgstr "Nước Cộng Hoà Ca-mơ-runh"

#. Name for COD
msgid "Congo, The Democratic Republic of the"
msgstr "Cộng hoà Dân chủ Công-gô"

#. Name for COG
msgid "Congo"
msgstr "Công-gô"

#. Official name for COG
msgid "Republic of the Congo"
msgstr "Cộng hoà Công-gô"

#. Name for COK
msgid "Cook Islands"
msgstr "Quần đảo Khu-khợ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
331

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
332
#. Name for COL
333
msgid "Colombia"
334
msgstr "Cô-lôm-bi-a"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
335

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
336
#. Official name for COL
337
msgid "Republic of Colombia"
338
msgstr "Cộng hoà Cô-lôm-bi-a"
339

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
340
#. Name for COM
341
msgid "Comoros"
342
msgstr "Cô-mô-rô-xợ"
343

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
344
#. Official name for COM
345
msgid "Union of the Comoros"
346
msgstr "Liên Bang Cô-mô-rô-xợ"
347

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
348
#. Name for CPV
Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
349 350 351
#, fuzzy
#| msgid "Cape Verde"
msgid "Cabo Verde"
Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
352
msgstr "Cáp-ve-đẹ"
353

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
354
#. Official name for CPV
Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
355 356 357
#, fuzzy
#| msgid "Republic of Cape Verde"
msgid "Republic of Cabo Verde"
Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
358
msgstr "Nước Cộng Hoà Cáp-ve-đẹ"
359

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
360
#. Name for CRI
361
msgid "Costa Rica"
362
msgstr "Cốt-x-tha Ri-ca"
363

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
364
#. Official name for CRI
365
msgid "Republic of Costa Rica"
366
msgstr "Cộng hoà Cốt-x-tha Ri-ca"
367

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
368
#. Name for CUB
369
msgid "Cuba"
370
msgstr "Cu-ba"
371

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
372
#. Official name for CUB
373
msgid "Republic of Cuba"
374
msgstr "Cộng hoà Cu-ba"
375

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
376
#. Name for CUW, Official name for CUW
Christian Perrier's avatar
Christian Perrier committed
377
msgid "Curaçao"
378
msgstr "Cu-ra-cao"
Christian Perrier's avatar
Christian Perrier committed
379

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
380 381 382
#. Name for CXR
msgid "Christmas Island"
msgstr "Đảo Kh-ri-xợ-mà-xợ"
383

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
384 385 386 387 388 389 390 391 392
#. Name for CYM
msgid "Cayman Islands"
msgstr "Quần đảo Cay-man"

#. Name for CYP
msgid "Cyprus"
msgstr "Síp"

#. Official name for CYP
393
msgid "Republic of Cyprus"
394
msgstr "Cộng hoà Síp"
395

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
396
#. Name for CZE
Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
397 398 399 400
msgid "Czechia"
msgstr ""

#. Official name for CZE
401
msgid "Czech Republic"
402
msgstr "Cộng hoà Séc"
403

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
404 405 406
#. Name for DEU
msgid "Germany"
msgstr "Đức"
407

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
408 409 410
#. Official name for DEU
msgid "Federal Republic of Germany"
msgstr "Cộng hoà Liên bang Đức"
411

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
412
#. Name for DJI
413
msgid "Djibouti"
414
msgstr "Gi-bu-ti"
415

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
416
#. Official name for DJI
417
msgid "Republic of Djibouti"
418
msgstr "Cộng hoà Gi-bu-ti"
419

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
420
#. Name for DMA
421
msgid "Dominica"
422
msgstr "Đô-mi-ni-cạ"
423

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
424
#. Official name for DMA
425
msgid "Commonwealth of Dominica"
426
msgstr "Liên bang Đô-mi-ni-cạ"
427

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
428 429 430 431 432 433 434 435 436
#. Name for DNK
msgid "Denmark"
msgstr "Đan Mạch"

#. Official name for DNK
msgid "Kingdom of Denmark"
msgstr "Vương Quốc Đan Mạch"

#. Name for DOM
437
msgid "Dominican Republic"
438
msgstr "Cộng hoà Đô-mi-ni-cạ"
439

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
440 441 442 443 444 445 446 447 448
#. Name for DZA
msgid "Algeria"
msgstr "An-giê-ri"

#. Official name for DZA
msgid "People's Democratic Republic of Algeria"
msgstr "Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân An-giê-ri"

#. Name for ECU
449
msgid "Ecuador"
450
msgstr "Ê-cu-a-đoa"
451

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
452
#. Official name for ECU
453
msgid "Republic of Ecuador"
454
msgstr "Cộng hoà Ê-cu-a-đoa"
455

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
456
#. Name for EGY
457
msgid "Egypt"
458
msgstr "Ai Cập"
459

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
460
#. Official name for EGY
461
msgid "Arab Republic of Egypt"
462
msgstr "Cộng hoà A-rập Ai-cập"
463

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
464
#. Name for ERI
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
465
msgid "Eritrea"
466
msgstr "Ê-ri-tơ-rê-a"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
467

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
468
#. Official name for ERI
Christian Perrier's avatar
Christian Perrier committed
469
msgid "the State of Eritrea"
Hai-Nam Nguyen's avatar
Hai-Nam Nguyen committed
470
msgstr "Quốc gia Eritrea"
Christian Perrier's avatar
Christian Perrier committed
471

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484
#. Name for ESH
msgid "Western Sahara"
msgstr "Tây Sa-ha-ra"

#. Name for ESP
msgid "Spain"
msgstr "Tây Ban Nha"

#. Official name for ESP
msgid "Kingdom of Spain"
msgstr "Vương Quốc Tay Ban Nha"

#. Name for EST
485
msgid "Estonia"
486
msgstr "E-xợ-tô-ni-a"
487

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
488
#. Official name for EST
489
msgid "Republic of Estonia"
490
msgstr "Nước Cộng Hoà E-xợ-tô-ni-a"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
491

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
492
#. Name for ETH
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
493
msgid "Ethiopia"
494
msgstr "Ê-ti-ô-pi-a"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
495

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
496
#. Official name for ETH
497
msgid "Federal Democratic Republic of Ethiopia"
498
msgstr "Cộng hoà Nhân dân Liên bang Ê-ti-ô-pi-a"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
499

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
500 501 502
#. Name for FIN
msgid "Finland"
msgstr "Phần Lan"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
503

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
504 505 506
#. Official name for FIN
msgid "Republic of Finland"
msgstr "Nước Cộng Hoà Phần Lan"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
507

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
508
#. Name for FJI
509
msgid "Fiji"
510
msgstr "Phi-gi"
511

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
512
#. Official name for FJI
Christian Perrier's avatar
Christian Perrier committed
513
msgid "Republic of Fiji"
514
msgstr "Cộng hoà Phi gi"
515

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
516 517 518
#. Name for FLK
msgid "Falkland Islands (Malvinas)"
msgstr "Quần Đảo Phoa-kh-lận-đợ (Man-vi-na)"
519

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
520
#. Name for FRA
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
521
msgid "France"
522
msgstr "Pháp"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
523

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
524
#. Official name for FRA
525
msgid "French Republic"
526
msgstr "Cộng hoà Pháp"
527

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
528 529 530
#. Name for FRO
msgid "Faroe Islands"
msgstr "Quần đảo Pha-rô"
531

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
532 533 534
#. Name for FSM
msgid "Micronesia, Federated States of"
msgstr "Mi-khợ-rô-nê-xi-a, Liên Bang"
535

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
536 537 538
#. Official name for FSM
msgid "Federated States of Micronesia"
msgstr "Liên Bang Mi-khợ-rô-nê-xi-a"
539

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
540
#. Name for GAB
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
541
msgid "Gabon"
542
msgstr "Ga-bon"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
543

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
544
#. Official name for GAB
545
msgid "Gabonese Republic"
546
msgstr "Nước Cộng Hoà Ga-bon"
547

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
548 549 550
#. Name for GBR
msgid "United Kingdom"
msgstr "Vương Quốc Anh Thống Nhất"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
551

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
552 553 554
#. Official name for GBR
msgid "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland"
msgstr "Vương Quốc Thống Nhất Anh va Bắc Ái Nhĩ Lan"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
555

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
556
#. Name for GEO
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
557
msgid "Georgia"
558
msgstr "Gi-oa-gi-a"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
559

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
560 561 562
#. Name for GGY
msgid "Guernsey"
msgstr "Gơnh-xị"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
563

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
564
#. Name for GHA
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
565
msgid "Ghana"
566
msgstr "Ga-na"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
567

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
568
#. Official name for GHA
569
msgid "Republic of Ghana"
570
msgstr "Cộng hoà Ga-na"
571

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
572
#. Name for GIB
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
573
msgid "Gibraltar"
574
msgstr "Gi-boa-tha"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
575

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592
#. Name for GIN
msgid "Guinea"
msgstr "Ghi-nê"

#. Official name for GIN
msgid "Republic of Guinea"
msgstr "Cộng hoà Ghi-nê"

#. Name for GLP
msgid "Guadeloupe"
msgstr "Gu-a-đe-lup"

#. Name for GMB
msgid "Gambia"
msgstr "Găm-bi-a"

#. Official name for GMB
Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
593 594 595
#, fuzzy
#| msgid "Republic of the Gambia"
msgid "Islamic Republic of the Gambia"
Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614
msgstr "Cộng hoà Găm-bi-a"

#. Name for GNB
msgid "Guinea-Bissau"
msgstr "Ghi-nê Bi-xau"

#. Official name for GNB
msgid "Republic of Guinea-Bissau"
msgstr "Nước Cộng Hoà Ghi-nê Bi-xau"

#. Name for GNQ
msgid "Equatorial Guinea"
msgstr "Ghi-nê Xích Đạo"

#. Official name for GNQ
msgid "Republic of Equatorial Guinea"
msgstr "Nước Cộng Hoà Ghi-nê Xích Đạo"

#. Name for GRC
615
msgid "Greece"
616
msgstr "Hy Lạp"
617

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
618
#. Official name for GRC
619
msgid "Hellenic Republic"
620
msgstr "Nước Cộng Hoà Hy Lạp"
621

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
622
#. Name for GRD
623
msgid "Grenada"
624
msgstr "Gợ-rê-na-đa"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
625

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
626 627 628
#. Name for GRL
msgid "Greenland"
msgstr "Đảo Băng"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
629

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
630
#. Name for GTM
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
631
msgid "Guatemala"
632
msgstr "Gua-tê-ma-la"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
633

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
634
#. Official name for GTM
635
msgid "Republic of Guatemala"
636
msgstr "Cộng hoà Gua-tê-ma-la"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
637

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
638 639 640
#. Name for GUF
msgid "French Guiana"
msgstr "Ghi-a-na Pháp"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
641

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
642 643 644
#. Name for GUM
msgid "Guam"
msgstr "Gu-ăm"
645

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
646
#. Name for GUY
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
647
msgid "Guyana"
648
msgstr "Guy-a-na"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
649

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
650
#. Official name for GUY
651
msgid "Republic of Guyana"
652
msgstr "Cộng hoà Guy-a-na"
653

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
654 655 656
#. Name for HKG
msgid "Hong Kong"
msgstr "Hông Kông"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
657

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
658 659 660
#. Official name for HKG
msgid "Hong Kong Special Administrative Region of China"
msgstr "Miền Quản Lý Đặc Biệt Hông Kông của Trung Quốc"
661

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
662
#. Name for HMD
663
msgid "Heard Island and McDonald Islands"
664
msgstr "Đảo He-ợ-đợ và Quần Đảo Mợc-đo-nậ-đợ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
665

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
666
#. Name for HND
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
667
msgid "Honduras"
668
msgstr "Hôn-đu-ra-xợ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
669

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
670
#. Official name for HND
671
msgid "Republic of Honduras"
672
msgstr "Nước Cộng Hoà Hôn-đu-ra-xợ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
673

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
674 675 676
#. Name for HRV
msgid "Croatia"
msgstr "Cợ-rô-a-ti-a"
677

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688
#. Official name for HRV
msgid "Republic of Croatia"
msgstr "Nước Cộng Hoà Cợ-rô-a-ti-a"

#. Name for HTI
msgid "Haiti"
msgstr "Ha-i-ti"

#. Official name for HTI
msgid "Republic of Haiti"
msgstr "Cộng hoà Ha-i-ti"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
689

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
690
#. Name for HUN, Official name for HUN
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
691
msgid "Hungary"
692
msgstr "Hun-ga-ri"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
693

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
694 695 696
#. Name for IDN
msgid "Indonesia"
msgstr "Nam Dương"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
697

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
698 699 700
#. Official name for IDN
msgid "Republic of Indonesia"
msgstr "Cộng hoà Nam Dương"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
701

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
702 703 704 705 706
#. Name for IMN
msgid "Isle of Man"
msgstr "Đảo Man"

#. Name for IND
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
707
msgid "India"
708
msgstr "Ấn-độ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
709

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
710
#. Official name for IND
711
msgid "Republic of India"
712
msgstr "Cộng hoà Ấn-độ"
713

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
714 715 716
#. Name for IOT
msgid "British Indian Ocean Territory"
msgstr "Miền Đại Dương Ấn-độ Anh"
717

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
718 719 720
#. Name for IRL
msgid "Ireland"
msgstr "Ái Nhĩ Lan"
721

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
722
#. Name for IRN
723
msgid "Iran, Islamic Republic of"
724
msgstr "Ba Tư, Cộng hoà Hồi giáo"
725

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
726
#. Official name for IRN
727
msgid "Islamic Republic of Iran"
728
msgstr "Cộng hoà Hồi giáo Ba Tư"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
729

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
730
#. Name for IRQ
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
731
msgid "Iraq"
732
msgstr "I-rắc"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
733

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
734
#. Official name for IRQ
735
msgid "Republic of Iraq"
736
msgstr "Cộng hoà I-rắc"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
737

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
738 739 740
#. Name for ISL
msgid "Iceland"
msgstr "Băng Đảo"
741

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
742 743 744
#. Official name for ISL
msgid "Republic of Iceland"
msgstr "Nước Cộng Hoà Băng Đảo"
745

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
746
#. Name for ISR
747
msgid "Israel"
748
msgstr "Do Thái"
749

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
750
#. Official name for ISR
751
msgid "State of Israel"
752
msgstr "Quốc Gia Do Thái"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
753

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
754
#. Name for ITA
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
755
msgid "Italy"
756
msgstr "Ý"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
757

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
758
#. Official name for ITA
759
msgid "Italian Republic"
760
msgstr "Nước Cộng Hoà Ý"
761

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
762
#. Name for JAM
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
763
msgid "Jamaica"
764
msgstr "Gia-mê-ca"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
765

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
766
#. Name for JEY
767
msgid "Jersey"
768
msgstr "Giơ-xị"
769

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
770
#. Name for JOR
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
771
msgid "Jordan"
772
msgstr "Gi-oa-đanh"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
773

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
774
#. Official name for JOR
775
msgid "Hashemite Kingdom of Jordan"
776
msgstr "Vương Quốc Ha-se-mai-th Gi-oa-đanh"
777

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
778 779 780 781 782
#. Name for JPN
msgid "Japan"
msgstr "Nhật"

#. Name for KAZ
783
msgid "Kazakhstan"
784
msgstr "Kha-xa-kh-x-thanh"
785

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
786
#. Official name for KAZ
787
msgid "Republic of Kazakhstan"
788
msgstr "Nước Cộng Hoà Kha-xa-kh-x-thanh"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
789

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
790
#. Name for KEN
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
791
msgid "Kenya"
792
msgstr "Khi-ni-a"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
793

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
794
#. Official name for KEN
795
msgid "Republic of Kenya"
796
msgstr "Cộng hoà Khi-nia"
797

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814
#. Name for KGZ
msgid "Kyrgyzstan"
msgstr "Khư-rơ-gư-xtanh"

#. Official name for KGZ
msgid "Kyrgyz Republic"
msgstr "Nước Cộng Hoà Khư-rơ-gư-xtanh"

#. Name for KHM
msgid "Cambodia"
msgstr "Căm Bốt"

#. Official name for KHM
msgid "Kingdom of Cambodia"
msgstr "Vương Quốc Căm Bốt"

#. Name for KIR
815
msgid "Kiribati"
816
msgstr "Ki-ri-ba-ti"
817

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
818
#. Official name for KIR
819
msgid "Republic of Kiribati"
820
msgstr "Cộng hoà Ki-ri-ba-ti"
821

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
822 823 824
#. Name for KNA
msgid "Saint Kitts and Nevis"
msgstr "Xan-kít và Nê-vi"
825

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
826
#. Name for KOR
827
msgid "Korea, Republic of"
828
msgstr "Cộng hoà Nam Hàn"
829

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
830
#. Name for KWT
831
msgid "Kuwait"
832
msgstr "Cu-ouai-thợ"
833

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
834
#. Official name for KWT
835
msgid "State of Kuwait"
836
msgstr "Quốc Gia Cu-ouai-thợ"
837

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
838
#. Name for LAO
839
msgid "Lao People's Democratic Republic"
840
msgstr "Cộng hoà Nhân dân Dân chủ Lào"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
841

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
842
#. Name for LBN
843
msgid "Lebanon"
844
msgstr "Le-ba-non"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
845

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
846
#. Official name for LBN
847
msgid "Lebanese Republic"
848
msgstr "Nước Cộng Hoà Le-ba-non"
849

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
850
#. Name for LBR
851
msgid "Liberia"
852
msgstr "Li-bê-ri-a"
853

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
854
#. Official name for LBR
855
msgid "Republic of Liberia"
856
msgstr "Cộng hoà Li-bê-ri-a"
857

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
858
#. Name for LBY, Official name for LBY
Christian Perrier's avatar
Christian Perrier committed
859
msgid "Libya"
860
msgstr "Li-bi"
Christian Perrier's avatar
Christian Perrier committed
861

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
862 863 864 865 866
#. Name for LCA
msgid "Saint Lucia"
msgstr "Xan Lu-xi"

#. Name for LIE
867
msgid "Liechtenstein"
868
msgstr "Likh-ten-xtainh"
869

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
870
#. Official name for LIE
871
msgid "Principality of Liechtenstein"
872
msgstr "Chức Vương Likh-ten-xtainh"
873

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890
#. Name for LKA
msgid "Sri Lanka"
msgstr "Tích Lan"

#. Official name for LKA
msgid "Democratic Socialist Republic of Sri Lanka"
msgstr "Cộng Hoà Xã hội Nhân Dân Tích Lan"

#. Name for LSO
msgid "Lesotho"
msgstr "Lê-xô-thô"

#. Official name for LSO
msgid "Kingdom of Lesotho"
msgstr "Vương quốc Lê-xô-thô"

#. Name for LTU
891
msgid "Lithuania"
892
msgstr "Li-tu-a-ni-a"
893

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
894
#. Official name for LTU
895
msgid "Republic of Lithuania"
896
msgstr "Cộng hoà Li-tu-a-ni-a"
897

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
898
#. Name for LUX
899
msgid "Luxembourg"
900
msgstr "Lục Xâm Bảo"
901

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
902
#. Official name for LUX
903
msgid "Grand Duchy of Luxembourg"
904
msgstr "Đất công tước trên Lục Xâm Bảo"
905

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918
#. Name for LVA
msgid "Latvia"
msgstr "Lát-vi-a"

#. Official name for LVA
msgid "Republic of Latvia"
msgstr "Cộng hoà Lát-vi-a"

#. Name for MAC
msgid "Macao"
msgstr "Ma-cao"

#. Official name for MAC
919
msgid "Macao Special Administrative Region of China"
920
msgstr "Miền Quản Lý Đặc Biệt Ma-cao của Trung Quốc"
921

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
922 923 924
#. Name for MAF
msgid "Saint Martin (French part)"
msgstr "Saint Martin (vùng Pháp)"
925

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936
#. Name for MAR
msgid "Morocco"
msgstr "Mo-ro-cô"

#. Official name for MAR
msgid "Kingdom of Morocco"
msgstr "Vương Quốc Mo-ro-cô"

#. Name for MCO
msgid "Monaco"
msgstr "Mo-na-cô"
937

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954
#. Official name for MCO
msgid "Principality of Monaco"
msgstr "Chức Vương Mo-na-cô"

#. Name for MDA
msgid "Moldova, Republic of"
msgstr "Nước Cộng Hoà Mổ-đô-vạ"

#. Official name for MDA
msgid "Republic of Moldova"
msgstr "Cộng hoà Moa-đô-va"

#. Common name for MDA
msgid "Moldova"
msgstr "Mon-đô-va"

#. Name for MDG
955
msgid "Madagascar"
956
msgstr "Ma-đa-ga-xợ-ca"
957

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
958
#. Official name for MDG
959
msgid "Republic of Madagascar"
960
msgstr "Nước Cộng Hoà Ma-đa-ga-xợ-ca"
961

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
962
#. Name for MDV
963
msgid "Maldives"
964
msgstr "Mal-đi-vợx"
965

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
966
#. Official name for MDV
967
msgid "Republic of Maldives"
968
msgstr "Cộng hoà Mal-đi-vợx"
969

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
970 971 972
#. Name for MEX
msgid "Mexico"
msgstr "Mê-hi-cô"
973

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
974 975 976
#. Official name for MEX
msgid "United Mexican States"
msgstr "Liên Bang Mê-hi-cô"
977

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
978
#. Name for MHL
979
msgid "Marshall Islands"
980
msgstr "Quần Đảo Ma-san"
981

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
982
#. Official name for MHL
983
msgid "Republic of the Marshall Islands"
984
msgstr "Nước Cộng Hoà Quần Đảo Ma-san"
985

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
986 987 988
#. Name for MKD
msgid "Macedonia, Republic of"
msgstr "Nước Cộng Hoà Ma-xê-đô-ni"
989

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
990 991 992
#. Official name for MKD
msgid "The Former Yugoslav Republic of Macedonia"
msgstr "Nước Cộng Hoà Nguyên Nam Tư Ma-xê-đô-ni"
993

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
994 995 996
#. Name for MLI
msgid "Mali"
msgstr "Ma-li"
997

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
998 999 1000
#. Official name for MLI
msgid "Republic of Mali"
msgstr "Cộng hoà Ma-li"
1001

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1002 1003 1004
#. Name for MLT
msgid "Malta"
msgstr "Moa-ta"
1005

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1006 1007 1008
#. Official name for MLT
msgid "Republic of Malta"
msgstr "Cộng hoà Moa-ta"
1009

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1010 1011 1012
#. Name for MMR
msgid "Myanmar"
msgstr "Miến Điện"
1013

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1014 1015 1016
#. Official name for MMR
msgid "Republic of Myanmar"
msgstr "Cộng hoà Miến Điện"
1017

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1018 1019 1020
#. Name for MNE, Official name for MNE
msgid "Montenegro"
msgstr "Mon-te-nê-gợ-rô"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
1021

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1022 1023 1024
#. Name for MNG
msgid "Mongolia"
msgstr "Mông Cổ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
1025

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1026 1027 1028
#. Name for MNP
msgid "Northern Mariana Islands"
msgstr "Bắc Quần Đảo Ma-ri-a-na"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
1029

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1030 1031 1032
#. Official name for MNP
msgid "Commonwealth of the Northern Mariana Islands"
msgstr "Liên Bang Bắc Quần Đảo Ma-ri-a-na"
Christian Perrier's avatar
Christian Perrier committed
1033

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1034 1035 1036
#. Name for MOZ
msgid "Mozambique"
msgstr "Mô-xam-bí-khợ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
1037

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1038 1039 1040
#. Official name for MOZ
msgid "Republic of Mozambique"
msgstr "Nước Cộng Hoà Mô-xam-bí-khợ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
1041

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1042 1043 1044
#. Name for MRT
msgid "Mauritania"
msgstr "Mô-ri-ta-ni-a"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
1045

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1046 1047 1048
#. Official name for MRT
msgid "Islamic Republic of Mauritania"
msgstr "Cộng hoà Hồi giáo Mô-ri-ta-ni-a"
1049

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1050
#. Name for MSR
1051
msgid "Montserrat"
1052
msgstr "Mon-xe-rạc"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
1053

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1054 1055 1056
#. Name for MTQ
msgid "Martinique"
msgstr "Ma-thi-ni-khợ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
1057

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1058 1059 1060
#. Name for MUS
msgid "Mauritius"
msgstr "Mô-ri-sơ-xợ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
1061

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1062 1063 1064
#. Official name for MUS
msgid "Republic of Mauritius"
msgstr "Nước Cộng Hoà Mô-ri-sơ-xợ"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
1065

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1066 1067 1068
#. Name for MWI
msgid "Malawi"
msgstr "Ma-la-uy"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
1069

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1070 1071 1072
#. Official name for MWI
msgid "Republic of Malawi"
msgstr "Cộng hoà Ma-la-uy"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
1073

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1074 1075 1076
#. Name for MYS
msgid "Malaysia"
msgstr "Ma-lai-xi-a"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
1077

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1078 1079 1080 1081 1082
#. Name for MYT
msgid "Mayotte"
msgstr "May-o-thợ"

#. Name for NAM
1083
msgid "Namibia"
1084
msgstr "Na-mi-bi-a"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
1085

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1086
#. Official name for NAM
1087
msgid "Republic of Namibia"
1088
msgstr "Cộng hoà Na-mi-bi-a"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
1089

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1090
#. Name for NCL
1091
msgid "New Caledonia"
1092
msgstr "Niu Ca-lê-đô-ni-a"
Alastair McKinstry's avatar
Alastair McKinstry committed
1093

Tobias Quathamer's avatar
Tobias Quathamer committed
1094
#. Name for NER
Alastair McKinstry's avatar