Commit bd80cb6d authored by Tobias Quathamer's avatar Tobias Quathamer

Remove zero-width-space, U200B

parent 2fe8677c
......@@ -916,7 +916,7 @@ msgstr "Լատվիա"
msgid "Republic of Latvia"
msgstr "Լատվիայի Հանրապետություն"
# Աոմին (պորտ.՝ Makao), պորտուգալական տիրույթ Չինաստանի հարավ-արևելքում, Հարավչինական ծովի ափին,
# Աոմին (պորտ.՝ Makao), պորտուգալական տիրույթ Չինաստանի հարավ-արևելքում, Հարավչինական ծովի ափին,
#. Name for MAC
msgid "Macao"
msgstr "Աոմին"
......@@ -1408,7 +1408,7 @@ msgstr "Սան-Թոմե-Փրինսիպի"
#. Official name for STP
msgid "Democratic Republic of Sao Tome and Principe"
msgstr "Սան Տոմե եւ Պրինսիպի Դեմոկրատական ​​Հանրապետություն"
msgstr "Սան Տոմե եւ Պրինսիպի Դեմոկրատական Հանրապետություն"
#. Name for SUR
msgid "Suriname"
......@@ -1516,7 +1516,7 @@ msgstr "Թիմոր - Լեստե"
#. Official name for TLS
msgid "Democratic Republic of Timor-Leste"
msgstr "Թիմոր - Լեստեի Դեմոկրատական ​​Հանրապետություն"
msgstr "Թիմոր - Լեստեի Դեմոկրատական Հանրապետություն"
#. Name for TON
msgid "Tonga"
......
......@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr "Բելառուսի Խորհրդային Սոցիալիստական Հա
#. Name for CSHH
msgid "Czechoslovakia, Czechoslovak Socialist Republic"
msgstr "Չեխոսլովակիա, Չեխոսլովակիայի Սոցիալիստական ​​Հանրապետության"
msgstr "Չեխոսլովակիա, Չեխոսլովակիայի Սոցիալիստական Հանրապետության"
#. Name for CSXX
msgid "Serbia and Montenegro"
......@@ -121,7 +121,7 @@ msgstr "Սիքիմ"
#. Name for SUHH
msgid "USSR, Union of Soviet Socialist Republics"
msgstr "ԽՍՀՄ Խորհրդային Սոցիալիստական ​​Հանրապետությունների Միություն"
msgstr "ԽՍՀՄ Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միություն"
#. Name for TPTL
msgid "East Timor"
......@@ -129,7 +129,7 @@ msgstr "Արևելյան Թիմոր"
#. Name for VDVN
msgid "Viet-Nam, Democratic Republic of"
msgstr "Վիետնամ, Դեմոկրատական ​​Հանրապետություն"
msgstr "Վիետնամ, Դեմոկրատական Հանրապետություն"
#. Name for WKUM
msgid "Wake Island"
......@@ -137,11 +137,11 @@ msgstr "Ուեիք Կղզի"
#. Name for YDYE
msgid "Yemen, Democratic, People's Democratic Republic of"
msgstr "Եմեն, Դեմոկրատական, ​​Ժողովրդական Դեմոկրատական ​​Հանրապետություն"
msgstr "Եմեն, Դեմոկրատական, Ժողովրդական Դեմոկրատական Հանրապետություն"
#. Name for YUCS
msgid "Yugoslavia, Socialist Federal Republic of"
msgstr "Հարավսլավիա, Սոցիալիստական ​​Դաշնային Հանրապետություն"
msgstr "Հարավսլավիա, Սոցիալիստական Դաշնային Հանրապետություն"
#. Name for ZRCD
msgid "Zaire, Republic of"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment