Commit dd86ead7 authored by Otto Kekäläinen's avatar Otto Kekäläinen

Updated Swedish translation by Martin Bagge and Anders Jonsson

parent cd088b9d
mariadb-10.0 (10.0.17-1) UNRELEASED; urgency=low
mariadb-10.0 (10.0.17-1) unstable; urgency=low
[ Robie Basak ]
* Move innochecksum back to mariadb-server-core-10.0 to align with other
......@@ -17,8 +17,10 @@ mariadb-10.0 (10.0.17-1) UNRELEASED; urgency=low
* d/control: Related to innochecksum manpage move, also break/replace
the mysql-client-5.5/6 packages (Closes: #779873)
* New release confirmed to build with GCC-5 (Closes: #777996)
* Updated Swedish translation by Martin Bagge
and Anders Jonsson (Closes: #781684)
-- Otto Kekäläinen <otto@seravo.fi> Sun, 05 Apr 2015 23:59:55 +0300
-- Otto Kekäläinen <otto@seravo.fi> Fri, 10 Apr 2015 23:33:33 +0300
mariadb-10.0 (10.0.16-1) unstable; urgency=low
......
# Translation of mariadb-10.0 debconf template to Swedish
# Copyright (C) 2014 Martin Bagge <brother@bsnet.se>
# Copyright (C) 2015 Martin Bagge <brother@bsnet.se>
# This file is distributed under the same license as the mariadb-10.0 package.
#
# Andreas Henriksson <andreas@fatal.se>, 2007
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2009, 2014
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2009, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mysql-dfsg-5.1 5.0.21-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mariadb-10.0@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-09 12:48+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-25 10:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-01 18:11+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"Language: Swedish\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
#. Type: boolean
#. Description
......@@ -201,7 +201,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../mariadb-server-10.0.templates:10001
msgid "Really migrate to MariaDB?"
msgstr "Verkligen byta till MariaDB?"
msgstr "Ska migreringen till MariaDB fortsätta?"
#. Type: boolean
#. Description
......@@ -210,8 +210,9 @@ msgid ""
"MariaDB is a drop-in replacement for MySQL. It will use your current "
"configuration file (my.cnf) and current databases."
msgstr ""
"MariaDB ersätter MySQL rakt av. Den kommer att använda din nuvarande "
"inställningsfil (my.cnf) och de databaser som finns tillgängliga."
"MariaDB är en ersättare för MySQL som helt och hållet fyller platsen efter "
"MySQL. Den kommer att använda din nuvarande inställningsfil (my.cnf) och "
"nuvarande databaser."
#. Type: boolean
#. Description
......@@ -221,24 +222,6 @@ msgid ""
"and thus migration back to MySQL might not always work, at least not as "
"automatically as migrating from MySQL to MariaDB."
msgstr ""
"Observera att MariaDB har några ytterligare utvecklade funktioner som inte "
"finns i MySQL. Att gå tillbaka till MySQL är inte garanterat något som "
"kommer att fungera, åtminstone inte automatiskt som är fallet från MySQL "
"till MariaDB."
#~ msgid "Start the MariaDB server on boot?"
#~ msgstr "Ska MariaDB startas vid systemets uppstart?"
#~ msgid ""
#~ "The MariaDB server can be launched automatically at boot time or manually "
#~ "with the '/etc/init.d/mysql start' command."
#~ msgstr ""
#~ "MariaDB-servern kan startas vid systemets uppstart eller manuellt med "
#~ "kommandot \"/etc/init.d/mysql start\"."
#~ msgid ""
#~ "To use MySQL, the following entries for users and groups should be added "
#~ "to the system:"
#~ msgstr ""
#~ "För att använda MySQL måste följande användare och grupper läggas till i "
#~ "systemet:"
"Observera att det finns ett antal förbättrade funktioner som inte finns i "
"MySQL, att gå tillbaka till MySQL är därför inte garanterat fungerande. "
"Åtminstone med samma automatik som från MySQL till MariaDB."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment