• Ilya Otyutskiy's avatar
  daemonize 2.4.7 · a23fdade
  Ilya Otyutskiy authored
  Confirm NetBSD support
  Close unused fd: devnull_fd
  Fix exception handling
  a23fdade