...
 
Commits (2)
......@@ -174,12 +174,42 @@ Start-Date: Nov 14 2014
End-Date: Nov 16 2014
Source: https://wiki.debian.org/BSP/2014/11/fr/Paris
# TODO:
#https://lists.debian.org/20141129122444.GA19095@lupin.home.powdarrmonkey.net
#https://wiki.debian.org/BSP/2014/12/nl/Tilburg
#https://wiki.debian.org/BSP/2015/01/ch/St-Cergue
#https://wiki.debian.org/BSP/2015/04/at/Salzburg
#https://wiki.debian.org/BSP/2015/01/31/no/Oslo
#https://lists.debian.org/874mqob9u1.fsf@aikidev.net
#https://wiki.debian.org/BSP/2015/03/21/no/Oslo
#https://wiki.debian.org/BSP/2015/05/30/no/Oslo
Title: Bug squashing party (Tilburg, Netherlands)
Start-Date: Dec 13 2014
End-Date: Dec 14 2014
Source: https://wiki.debian.org/BSP/2014/12/nl/Tilburg
Title: Bug squashing party (St-Cherche, Switzerland)
Start-Date: Jan 30 2015
End-Date: Feb 1 2015
Source: https://wiki.debian.org/BSP/2015/01/ch/St-Cergue
Title: Bug squashing party (Bitraf, Oslo, Norway)
Start-Date: Jan 31 2015
End-Date: Feb 1 2015
Source: https://wiki.debian.org/BSP/2015/01/31/no/Oslo
Title: Bug squashing party (Ctrl-h, Portland, United States)
Date: Feb 21 2015
Source: https://wiki.debian.org/BSP/2015/02/us/Portland
Title: Bug squashing party (Bitraf, Oslo, Norway)
Start-Date: Mar 21 2015
End-Date: Mar 22 2015
Source: https://wiki.debian.org/BSP/2015/03/21/no/Oslo
Title: Bug squashing party (Conova, Salzburg, Austria)
Start-Date: Apr 17 2015
End-Date: Apr 19 2015
Source: https://wiki.debian.org/BSP/2015/04/at/Salzburg
Title: Bug squashing party (Bitraf, Oslo, Norway)
Start-Date: May 30 2015
End-Date: May 31 2015
Source: https://wiki.debian.org/BSP/2015/05/30/no/Oslo
Title: Bug squashing party (Alcester, United Kingdom)
Start-Date: Jan 16 2016
End-Date: Jan 18 2016
Souce: https://lists.debian.org/debian-devel/2014/11/msg01355.html