skip_mit_kdc 115 Bytes
Newer Older
1 2 3
# We do not support RODC yet
.*rodc
.*RODC
4 5
^samba4.ntvfs.cifs.ntlm.base.unlink
^samba4.ntvfs.cifs.krb5.base.unlink