Commit 860b04aa authored by Stefan Metzmacher's avatar Stefan Metzmacher Committed by Karolin Seeger

blackbox/dbcheck-links.sh: add regression test for lost deleted object repair

BUG: https://bugzilla.samba.org/show_bug.cgi?id=13816Signed-off-by: 's avatarStefan Metzmacher <metze@samba.org>
Reviewed-by: 's avatarAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
(cherry picked from commit 1ccc21a34d295be3bb2ab481a5918003eae88bf4)
parent 45850169
^samba4.blackbox.dbcheck-links.release-4-5-0-pre1.lost_deleted_user2_clean
^samba4.blackbox.dbcheck-links.release-4-5-0-pre1.dbcheck_clean3
Checking 232 objects
ERROR: missing GUID component for lastKnownParent in object CN=fred\0ADEL:2301a64c-8765-4321-851e-12d4a711cfb4,CN=LostAndFound,DC=release-4-5-0-pre1,DC=samba,DC=corp - OU=removed,DC=release-4-5-0-pre1,DC=samba,DC=corp
unable to find object for DN OU=removed,DC=release-4-5-0-pre1,DC=samba,DC=corp - (No such Base DN: OU=removed,DC=release-4-5-0-pre1,DC=samba,DC=corp)
WARNING: no target object found for GUID component link lastKnownParent in deleted object CN=fred\0ADEL:2301a64c-8765-4321-851e-12d4a711cfb4,CN=LostAndFound,DC=release-4-5-0-pre1,DC=samba,DC=corp - OU=removed,DC=release-4-5-0-pre1,DC=samba,DC=corp
Not removing dangling one-way link on deleted object (tombstone garbage collection in progress?)
ERROR: wrong dn[CN=fred\0ADEL:2301a64c-8765-4321-851e-12d4a711cfb4,CN=LostAndFound,DC=release-4-5-0-pre1,DC=samba,DC=corp] cn='fred\nDEL:2301a64c-8765-4321-851e-12d4a711cfb4' name=b'fred\nDEL:2301a64c-8765-4321-851e-12d4a711cfb4' new_dn[CN=fred\0ADEL:2301a64c-8765-4321-851e-12d4a711cfb4,CN=Deleted Objects,DC=release-4-5-0-pre1,DC=samba,DC=corp]
Rename CN=fred\0ADEL:2301a64c-8765-4321-851e-12d4a711cfb4,CN=LostAndFound,DC=release-4-5-0-pre1,DC=samba,DC=corp to CN=fred\0ADEL:2301a64c-8765-4321-851e-12d4a711cfb4,CN=Deleted Objects,DC=release-4-5-0-pre1,DC=samba,DC=corp? [YES]
Renamed CN=fred\0ADEL:2301a64c-8765-4321-851e-12d4a711cfb4,CN=LostAndFound,DC=release-4-5-0-pre1,DC=samba,DC=corp into CN=fred\0ADEL:2301a64c-8765-4321-851e-12d4a711cfb4,CN=Deleted Objects,DC=release-4-5-0-pre1,DC=samba,DC=corp
Checked 232 objects (2 errors)
......@@ -346,6 +346,103 @@ remove_lost_deleted_user1() {
return 0
}
add_lost_deleted_user2() {
ldif=$PREFIX_ABS/${RELEASE}/add_lost_deleted_user2.ldif
cat > $ldif <<EOF
dn: CN=fred\0ADEL:2301a64c-8765-4321-851e-12d4a711cfb4,CN=LostAndFound,DC=release-4-5-0-pre1,DC=samba,DC=corp
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
instanceType: 4
whenCreated: 20160629043638.0Z
uSNCreated: 3740
objectGUID: 2301a64c-8765-4321-851e-12d4a711cfb4
objectSid: S-1-5-21-4177067393-1453636373-93818738-1001
sAMAccountName: fred
userAccountControl: 512
isDeleted: TRUE
lastKnownParent: OU=removed,DC=release-4-5-0-pre1,DC=samba,DC=corp
isRecycled: TRUE
cn:: ZnJlZApERUw6MjMwMWE2NGMtODc2NS00MzIxLTg1MWUtMTJkNGE3MTFjZmI0
name:: ZnJlZApERUw6MjMwMWE2NGMtODc2NS00MzIxLTg1MWUtMTJkNGE3MTFjZmI0
replPropertyMetaData:: AQAAAAAAAAAXAAAAAAAAAAAAAAABAAAAVuGDDQMAAACjlkROuH+XT4o
z0jjbi14tnA4AAAAAAACcDgAAAAAAAAMAAAACAAAAV+GDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0jjbi14tog4A
AAAAAACiDgAAAAAAAAEAAgABAAAAVuGDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0jjbi14tnA4AAAAAAACcDgAAA
AAAAAIAAgABAAAAVuGDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0jjbi14tnA4AAAAAAACcDgAAAAAAADAAAgABAA
AAV+GDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0jjbi14tog4AAAAAAACiDgAAAAAAABkBAgABAAAAVuGDDQMAAAC
jlkROuH+XT4oz0jjbi14tnA4AAAAAAACcDgAAAAAAAAEACQAEAAAAePOWEgMAAACjlkROuH+XT4oz
0jjbi14tvA4AAAAAAAC8DgAAAAAAAAgACQADAAAAVuGDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0jjbi14tng4AA
AAAAACeDgAAAAAAABAACQACAAAAV+GDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0jjbi14tog4AAAAAAACiDgAAAA
AAABkACQACAAAAV+GDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0jjbi14tog4AAAAAAACiDgAAAAAAAFoACQABAAA
AVuGDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0jjbi14tnQ4AAAAAAACdDgAAAAAAAF4ACQABAAAAVuGDDQMAAACj
lkROuH+XT4oz0jjbi14tnQ4AAAAAAACdDgAAAAAAAGAACQADAAAAV+GDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0
jjbi14tog4AAAAAAACiDgAAAAAAAGIACQACAAAAV+GDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0jjbi14tog4AAA
AAAACiDgAAAAAAAH0ACQABAAAAVuGDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0jjbi14tnQ4AAAAAAACdDgAAAAA
AAJIACQABAAAAVuGDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0jjbi14tnA4AAAAAAACcDgAAAAAAAJ8ACQACAAAA
V+GDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0jjbi14tog4AAAAAAACiDgAAAAAAAN0ACQABAAAAVuGDDQMAAACjl
kROuH+XT4oz0jjbi14tnA4AAAAAAACcDgAAAAAAAC4BCQACAAAAV+GDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0j
jbi14tog4AAAAAAACiDgAAAAAAAJACCQACAAAAV+GDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0jjbi14tog4AAAA
AAACiDgAAAAAAAA0DCQADAAAAePOWEgMAAACjlkROuH+XT4oz0jjbi14tvQ4AAAAAAAC9DgAAAAAA
AA4DCQACAAAAV+GDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0jjbi14tog4AAAAAAACiDgAAAAAAAAoICQABAAAAV
+GDDQMAAACjlkROuH+XT4oz0jjbi14tog4AAAAAAACiDgAAAAAAAA==
whenChanged: 20160629043639.0Z
uSNChanged: 3746
nTSecurityDescriptor:: AQAXjBQAAAAwAAAATAAAAMQAAAABBQAAAAAABRUAAACB/fj4FbukVnK
PlwUAAgAAAQUAAAAAAAUVAAAAgf34+BW7pFZyj5cFAAIAAAQAeAACAAAAB1o4ACAAAAADAAAAvjsO
8/Cf0RG2AwAA+ANnwaV6lr/mDdARooUAqgAwSeIBAQAAAAAAAQAAAAAHWjgAIAAAAAMAAAC/Ow7z8
J/REbYDAAD4A2fBpXqWv+YN0BGihQCqADBJ4gEBAAAAAAABAAAAAAQA1AcsAAAAAAAkAP8BDwABBQ
AAAAAABRUAAACB/fj4FbukVnKPlwUAAgAAAAAUAP8BDwABAQAAAAAABRIAAAAAABgA/wEPAAECAAA
AAAAFIAAAACQCAAAAABQAlAACAAEBAAAAAAAFCgAAAAUAKAAAAQAAAQAAAFMacqsvHtARmBkAqgBA
UpsBAQAAAAAABQoAAAAFACgAAAEAAAEAAABUGnKrLx7QEZgZAKoAQFKbAQEAAAAAAAUKAAAABQAoA
AABAAABAAAAVhpyqy8e0BGYGQCqAEBSmwEBAAAAAAAFCgAAAAUAKAAwAAAAAQAAAIa4tXdKlNERrr
0AAPgDZ8EBAQAAAAAABQoAAAAFACgAMAAAAAEAAACylVfkVZTREa69AAD4A2fBAQEAAAAAAAUKAAA
ABQAoADAAAAABAAAAs5VX5FWU0RGuvQAA+ANnwQEBAAAAAAAFCgAAAAUAOAAQAAAAAQAAAPiIcAPh
CtIRtCIAoMlo+TkBBQAAAAAABRUAAACB/fj4FbukVnKPlwUpAgAABQA4ABAAAAABAAAAAEIWTMAg0
BGnaACqAG4FKQEFAAAAAAAFFQAAAIH9+PgVu6RWco+XBSkCAAAFADgAEAAAAAEAAABAwgq8qXnQEZ
AgAMBPwtTPAQUAAAAAAAUVAAAAgf34+BW7pFZyj5cFKQIAAAAAFAAAAAIAAQEAAAAAAAULAAAABQA
oABAAAAABAAAAQi+6WaJ50BGQIADAT8LTzwEBAAAAAAAFCwAAAAUAKAAQAAAAAQAAAIa4tXdKlNER
rr0AAPgDZ8EBAQAAAAAABQsAAAAFACgAEAAAAAEAAACzlVfkVZTREa69AAD4A2fBAQEAAAAAAAULA
AAABQAoABAAAAABAAAAVAGN5Pi80RGHAgDAT7lgUAEBAAAAAAAFCwAAAAUAKAAAAQAAAQAAAFMacq
svHtARmBkAqgBAUpsBAQAAAAAAAQAAAAAFADgAEAAAAAEAAAAQICBfpXnQEZAgAMBPwtTPAQUAAAA
AAAUVAAAAgf34+BW7pFZyj5cFKQIAAAUAOAAwAAAAAQAAAH96lr/mDdARooUAqgAwSeIBBQAAAAAA
BRUAAACB/fj4FbukVnKPlwUFAgAABQAsABAAAAABAAAAHbGpRq5gWkC36P+KWNRW0gECAAAAAAAFI
AAAADACAAAFACwAMAAAAAEAAAAcmrZtIpTREa69AAD4A2fBAQIAAAAAAAUgAAAAMQIAAAUALAAwAA
AAAQAAAGK8BVjJvShEpeKFag9MGF4BAgAAAAAABSAAAAAxAgAABRo8ABAAAAADAAAAAEIWTMAg0BG
naACqAG4FKRTMKEg3FLxFmwetbwFeXygBAgAAAAAABSAAAAAqAgAABRI8ABAAAAADAAAAAEIWTMAg
0BGnaACqAG4FKbp6lr/mDdARooUAqgAwSeIBAgAAAAAABSAAAAAqAgAABRo8ABAAAAADAAAAECAgX
6V50BGQIADAT8LUzxTMKEg3FLxFmwetbwFeXygBAgAAAAAABSAAAAAqAgAABRI8ABAAAAADAAAAEC
AgX6V50BGQIADAT8LUz7p6lr/mDdARooUAqgAwSeIBAgAAAAAABSAAAAAqAgAABRo8ABAAAAADAAA
AQMIKvKl50BGQIADAT8LUzxTMKEg3FLxFmwetbwFeXygBAgAAAAAABSAAAAAqAgAABRI8ABAAAAAD
AAAAQMIKvKl50BGQIADAT8LUz7p6lr/mDdARooUAqgAwSeIBAgAAAAAABSAAAAAqAgAABRo8ABAAA
AADAAAAQi+6WaJ50BGQIADAT8LTzxTMKEg3FLxFmwetbwFeXygBAgAAAAAABSAAAAAqAgAABRI8AB
AAAAADAAAAQi+6WaJ50BGQIADAT8LTz7p6lr/mDdARooUAqgAwSeIBAgAAAAAABSAAAAAqAgAABRo
8ABAAAAADAAAA+IhwA+EK0hG0IgCgyWj5ORTMKEg3FLxFmwetbwFeXygBAgAAAAAABSAAAAAqAgAA
BRI8ABAAAAADAAAA+IhwA+EK0hG0IgCgyWj5Obp6lr/mDdARooUAqgAwSeIBAgAAAAAABSAAAAAqA
gAABRo4ABAAAAADAAAAbZ7Gt8cs0hGFTgCgyYP2CIZ6lr/mDdARooUAqgAwSeIBAQAAAAAABQkAAA
AFGjgAEAAAAAMAAABtnsa3xyzSEYVOAKDJg/YInHqWv+YN0BGihQCqADBJ4gEBAAAAAAAFCQAAAAU
SOAAQAAAAAwAAAG2exrfHLNIRhU4AoMmD9gi6epa/5g3QEaKFAKoAMEniAQEAAAAAAAUJAAAABRos
AJQAAgACAAAAFMwoSDcUvEWbB61vAV5fKAECAAAAAAAFIAAAACoCAAAFGiwAlAACAAIAAACcepa/5
g3QEaKFAKoAMEniAQIAAAAAAAUgAAAAKgIAAAUSLACUAAIAAgAAALp6lr/mDdARooUAqgAwSeIBAg
AAAAAABSAAAAAqAgAABRIoADABAAABAAAA3kfmkW/ZcEuVV9Y/9PPM2AEBAAAAAAAFCgAAAAASJAD
/AQ8AAQUAAAAAAAUVAAAAgf34+BW7pFZyj5cFBwIAAAASGAAEAAAAAQIAAAAAAAUgAAAAKgIAAAAS
GAC9AQ8AAQIAAAAAAAUgAAAAIAIAAA==
EOF
out=$(TZ=UTC $ldbadd -H tdb://$PREFIX_ABS/${RELEASE}/private/sam.ldb.d/DC%3DRELEASE-4-5-0-PRE1,DC%3DSAMBA,DC%3DCORP.ldb $ldif)
if [ "$?" != "0" ]; then
echo "ldbadd returned:\n$out"
return 1
fi
return 0
}
dbcheck_lost_deleted_user2() {
dbcheck "-lost-deleted-user2" "1" ""
return $?
}
forward_link_corruption() {
#
# Step1: add a duplicate forward link from
......@@ -567,6 +664,9 @@ if [ -d $release_dir ]; then
testit "lost_deleted_user1_clean_A" dbcheck_clean
testit "remove_lost_deleted_user1" remove_lost_deleted_user1
testit "lost_deleted_user1_clean_B" dbcheck_clean
testit "add_lost_deleted_user2" add_lost_deleted_user2
testit "dbcheck_lost_deleted_user2" dbcheck_lost_deleted_user2
testit "lost_deleted_user2_clean" dbcheck_clean
testit "dangling_one_way_dn" dangling_one_way_dn
testit "deleted_one_way_dn" deleted_one_way_dn
testit "dbcheck_clean3" dbcheck_clean
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment