tryton.cfg 160 Bytes
Newer Older
1
[tryton]
2
version=5.0.1
3 4
depends:
  account
5
  account_eu
6
xml:
7
  account.xml
8 9 10 11
  account_be_fr.xml
  tax_be_fr.xml
  account_be_nl.xml
  tax_be_nl.xml