social_contract.wml 8.75 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::template title="Contracte Social de Debian" BARETITLE=true
2
#use wml::debian::translation-check translation="0f52c7e5a149db8184ce50fb99c50cf253a5834c" maintainer="Jordi Mallach"
3 4 5 6 7

{#meta#:
<meta name="keywords" content="social contract, Contracte Social, dfsg, social contract,
Contracte Social, dfsg, Contracte Social de Debian, dfsg, debian social contract, dfsg">
:#meta#}
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
8 9 10 11 12 13 14

# Original document: contract.html
# Author      : Manoj Srivastava ( srivasta@tiamat.datasync.com )
# Created On    : Wed Jul 2 12:47:56 1997
# Catalan Translation: Miquel Vidal <miquel@sindominio.net>
#            Guillem Jover <guillem@debian.org>

15
<p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
16 17
 Versió 1.1 ratificada el 26 d'abril de 2004. Reemplaça la
 <a href="social_contract">Versió 1.0</a>, ratificada el 5 de juliol de 1997.
18
</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
19

20
<p>Debian, els productors del sistema Debian, han elaborat el
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
21
<strong>Contracte Social de Debian</strong>. La part del contracte
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
22 23 24
anomenat <a href="#guidelines">Principis del Software Lliure de Debian
(DFSG)</a>, dissenyat inicialment com a conjunt de compromisos que acceptem
respectar, ha estat adoptat per la comunitat de software lliure com a base
25
de la <a href="https://opensource.org/docs/osd">Definició Open Source</a>.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
26

27
<hr />
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
28
  <h2>«Contracte Social» amb la comunitat del software lliure</h2>
29 30 31

  <ol>
   <li>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
32
	<strong>Debian romandrà 100% lliure</strong>
33
	<p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
34 35 36
	 Proveïm les directrius que fem servir per a determinar si
	 una obra és «<em>lliure</em>» en el document titulat «<cite>Principis
	 del Software Lliure de Debian</cite>». Prometem que el sistema Debian
37 38
	 i tots els seus components seran lliures segons aquestes directrius.
	 Donarem suport a la gent que crei o empri obres lliures i no-lliures
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
39
	 a Debian, però no farem mai que el sistema requereixi d'un component
40 41 42 43 44 45
	 no-lliure.
	</p>
   </li>
   <li><strong>Compensarem a la comunitat de software lliure</strong>
	<p>
	 Quan escriguem nous components del sistema Debian, ho farem amb
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
46
	 llicències consistents amb els Principis del Software Lliure de
47
	 Debian. Farem el millor sistema que puguem, de manera que les
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
48
	 obres lliures seran àmpliament distribuïdes i utilitzades.
49
	 Proporcionarem correccions d'errors, millores, i peticions
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
50
	 d'usuaris als autors originals «<em>upstream</em>» de les obres
51
	 incloses al nostre sistema.
52 53 54 55
	</p>
   </li>
   <li><strong>No amagarem problemes</strong>
	<p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
56 57
	 Mantindrem la nostra base de dades d'errors oberta al públic
	 tothora. Els informes que els usuaris enviïn en línia
58 59 60
	 tot seguit esdevindran visibles per a tothom.
	</p>
   </li>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
61
   <li><strong>Les nostres prioritats són els nostres usuaris i el software
62 63 64 65 66 67
	 lliure</strong>
	<p>
	 Ens guiarem per les necessitats dels nostres usuaris i de la
	 comunitat de software lliure. Posarem llurs interessos primer
	 en les nostres prioritats. Donarem suport a les necessitats dels
	 nostres usuaris per a operar en diferents tipus d'entorns
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
68
	 informàtics. No posarem entrebancs a les obres no-lliures que
69
	 es tractin de fer server en sistemes Debian, o intentar cobrar
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
70
	 una retribució a la gent que crea or empra aquest tipus d'obres.
71
	 Permetrem que d'altres facin distribucions contenint el sistema
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
72
	 Debian i altres obres, sense demanar cap retribució per part nostra.
73
	 Per a assolir aquests objectius, fornirem un sistema integrat
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
74 75
	 de materials d'alta qualitat amb cap restricció legal que impedeixi
	 aquest tipus d'utilització del sistema.
76 77
	</p>
   </li>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
78
   <li><strong>Obres que no segueixen els nostres estàndards de software
79 80 81
	 lliure</strong>
	<p>
	 Reconeixem que alguns dels nostres usuaris necessiten fer servir
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
82
	 obres que no són conformes als Principis del Software Lliure de
83
	 Debian. Per a aquestes obres hem creat les zones
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
84
	 «<code>contrib</code>» i «<code>non-free</code>» al nostre arxiu.
85 86
	 Els paquets dins d'aquestes zones no formen part del sistema
	 Debian, tot i que han estat configurats per a fer-se servir amb
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
87
	 Debian. Encoratgem els proveïdors de CD a llegir les llicències
88
	 dels paquets en aquestes zones i determinar si poden distribuir-los
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
89 90
	 als seus CD. Així doncs, tot i que les obres no-lliures no són part
	 de Debian, en suportem l'ús i fornim d'infraestructura (com ara el
91 92 93 94 95
	 sistema de seguiments d'errors i les llistes de correu) per a
	 paquets no-lliures.
	</p>
   </li>
  </ol>
96
<hr />
Jutta Wrage's avatar
Jutta Wrage committed
97
<h2 id="guidelines">Principis del Software Lliure de Debian (DFSG)</h2>
98
<ol>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
99 100
  <li><p><strong>Redistribució lliure</strong></p>
   <p>La llicència d'un component de Debian no pot restringir a ningú
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
101
   de vendre o entregar el programa com a component d'una
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
102 103
   distribució constituïda amb programes de fonts diverses. La
   llicència no pot demanar cap taxa o retribució per tal venda.</p></li>
104 105
  <li><p><strong>Codi Font</strong></p>
   <p>El programa ha d'incloure el codi font, i ha de permetre la
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
106
   distribució tant del codi font com en forma compilada.</p></li>
107
  <li><p><strong>Treballs derivats</strong></p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
108 109 110
   <p>La llicència ha de permetre modificacions i treballs derivats, i
   cal també que permeti que siguin redistribuïts sota els mateixos termes
   que la llicència del programa original.</p></li>
111
  <li><p><strong>Integritat del codi font de l'autor</strong></p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
112
   <p>La llicència pot restringir la distribució del codi font modificat
113
   <strong>només</strong> si la llicència permet la distribució de
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
114 115 116 117 118 119
   «pedaços» («<tt>patch files</tt>») amb el codi font amb el propòsit de
   modificar el programa en compilar-lo. La llicència ha de permetre
   explícitament la distribució del programa construït a partir del codi
   font modificat. La llicència pot obligar a que els treballs derivats
   tinguin un nom o número de versió diferent del programa original.
   (<em>Això és un compromís. El grup Debian encoratja els autors a no
120
   restringir de cap manera cap arxiu, font o binari.</em>)</p></li>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
121 122
  <li><p><strong>Cap discriminació a persones o grups</strong></p>
   <p>La llicència no ha de discriminar a cap persona o grup de
123
   persones.</p></li>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
124 125
  <li><p><strong>Cap discriminació a finalitats d'aplicació</strong></p>
   <p>La llicència no ha de restringir a ningú de fer servir el
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
126 127
   programa amb una finalitat determinada. Per exemple, no pot
   restringir d'utilitzar el programa als negocis o de fer-lo
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
128 129
   servir a la enginyeria genètica.</p></li>
  <li><p><strong>Distribució de llicència</strong></p>
130
   <p>Els drets adjunts al programa han d'aplicar-se a tots aquells
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
131 132 133
   als qui es redistribueixi el programa sense cap obligació
   d'executar una llicència addicional a aquestes parts.</p></li>
  <li><p><strong>La llicència no ha de ser específica a Debian</strong></p>
134
   <p>Els drets adjunts al programa no han de dependre de que el
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
135
   programa sigui part d'un sistema Debian. Si el programa s'extreu i es fa
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
136 137
   servir o es distribueix sense Debian, tot mantenint però les
   condicions de la llicència del programa, tots aquells als qui el
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
138
   programa es redistribueixi han de tenir els mateixos drets que es
139
   garanteixen quan es troba dins d'un sistema Debian.</p></li>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
140 141
  <li><p><strong>La llicència no ha de contaminar un altre programa</strong></p>
   <p>La llicència no ha de tenir restriccions sobre un altre programa
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
142
   que es distribueixi amb el programa llicenciat. Per exemple, la
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
143 144 145
   llicència no ha d'insistir en que tots els programes distribuïts
   sobre el mateix mitjà han de ser software lliure.</p></li>
  <li><p><strong>Exemple de Llicències</strong></p>
146
   <p>La «<strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong>»,
147
   i les llicències «<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong>»,
148
   «<strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong>»
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
149
   són exemples de llicències que considerem «<em>lliures</em>».</p></li>
150
</ol>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
151

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
152 153
<p><em>El concepte de manifestar el nostre «contracte social amb la
comunitat del software lliure» va ser suggerit per Ean Schuessler.
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
154
Aquest document va ser redactat com a esborrany per Bruce Perens,
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
155 156
afinat pels desenvolupadors de Debian durant una conferència per mitjà
de correu electrònic d'un mes de durada al juliol de 1997, i després
157
<a href="https://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-1997/msg00017.html">\
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
158
acceptat</a> com la política manifestada públicament del projecte
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
159 160
Debian.</em></p>

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
161
<p><em>Bruce Perens posteriorment va eliminar les referències específiques
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
162
a Debian dels Principis del Software Lliure de Debian per a crear
163
<a href="https://opensource.org/docs/definition.php">«La Definició
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
164
Open Source»</a>.</em></p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
165

166 167
<p><em>D'altres organitzacions poden fer servir i modificar aquest
document. Si us plau, feu esment al Projecte Debian si ho feu.</em></p>