social_contract.wml 9.36 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::template title="Společenská smlouva" BARETITLE=true
2
#use wml::debian::translation-check translation="0f52c7e5a149db8184ce50fb99c50cf253a5834c" maintainer="Juraj Kubelka"
3 4 5 6 7

{#meta#:
<meta name="keywords" content="social contract, Společenská smlouva, dfsg, social contract,
Společenská smlouva, dfsg, debian Společenská smlouva, dfsg, debian social contract, dfsg">
:#meta#}
8 9 10 11 12

# Original document: contract.html
# Author      : Manoj Srivastava ( srivasta@tiamat.datasync.com )
# Created On    : Wed Jul 2 12:47:56 1997

13 14
# Společenskou smlouvu přeložil Pavel Makovec, aktualizoval Miroslav
# Kuře a pro stránky Debianu upravil Martin Šlouf.
15

16

17
<p>Verze&nbsp;1.1 schválená 26.&nbsp;dubna&nbsp;2004 nahrazuje <a
18
href="social_contract.1.0">verzi&nbsp;1.0</a> platnou od
19
5.&nbsp;července&nbsp;1997.</p>
20

21
<p>Debian, tvůrci systému Debian, vytvořili
22 23 24
<strong>Společenskou smlouvu</strong>. Součástí smlouvy jsou i&nbsp;<a
href="#guidelines">Zásady svobodného softwaru pro Debian</a>, které se
později staly základem pro <a
25
href="https://opensource.org/docs/osd">Definici otevřeného
26
softwaru</a>.</p>
27

28
<hr />
29

30
  <h2><q>Společenská smlouva</q> s&nbsp;komunitou svobodného softwaru</h2>
31 32 33 34

  <ol>

   <li>
35
	<strong>Debian zůstane stoprocentně svobodný</strong>
36
	<p>
37 38 39 40 41 42 43 44 45
     Zásady, podle kterých určujeme, zda je dílo
     <q><em>svobodné</em></q>, poskytujeme
     v&nbsp;dokumentu nazvaném <cite>Zásady svobodného softwaru
     pro Debian</cite>. Slibujeme, že systém Debian
     a&nbsp;všechny jeho součásti budou vždy svobodné podle
     těchto zásad. Budeme podporovat osoby, které v&nbsp;systému
     Debian vyvíjejí a/nebo provozují jak svobodná, tak
     nesvobodná díla. Nikdy nezpůsobíme, aby systém vyžadoval
     použití nesvobodné části.
46 47 48
	</p>
   </li>

49
   <li><strong>Přispívání komunitě svobodného softwaru</strong>
50
	<p>
51 52 53 54 55 56 57
     Nové součásti systému Debian budeme poskytovat pod licencí
     konzistentní se Zásadami svobodného softwaru pro
     Debian. Vytvoříme ten nejlepší systém, jakého jsme schopni,
     aby mohla být svobodná díla široce distribuována
     a&nbsp;používána. <q><em>Původním autorům</em></q>
     děl zahrnutých do našeho systému budeme zasílat opravy chyb,
     vylepšení a požadavky uživatelů.
58 59 60
	</p>
   </li>

61
   <li><strong>Nebudeme skrývat problémy</strong>
62
	<p>
63 64 65 66
     Úplnou databázi s&nbsp;nahlášenými chybami budeme udržovat
     otevřenou, aby si ji mohla veřejnost kdykoliv
     prohlížet. Oznámení zadaná přímo, budou okamžitě
     k&nbsp;dispozici ostatním.
67 68 69
	</p>
   </li>

70
   <li><strong>Našimi prioritami jsou uživatelé a svobodný
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
71
   software</strong>
72
	<p>
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
     Budeme vedeni potřebami našich uživatelů i společenstvím
     svobodného softwaru a jejich zájmy umístíme v&nbsp;našich
     prioritách na první místo. Budeme podporovat potřeby našich
     uživatelů pro provoz v&nbsp;mnoha různých výpočetních
     prostředích. Nebudeme mít námitky proti nesvobodným dílům,
     která jsou provozována v&nbsp;systému Debian a ani se
     nebudeme snažit vybírat poplatek od lidí, kteří takováto
     díla vytvářejí a/nebo používají. Umožníme ostatním, aby
     vytvářeli distribuce obsahující systém Debian a další díla,
     aniž bychom za to vyžadovali jakýkoliv poplatek. Abychom
     tyto cíle podpořili, budeme poskytovat integrovaný systém
     vysoce kvalitních materiálů, aniž by existovala nějaká
     právní omezení, která by bránila takovému použití systému.
86 87 88
	</p>
   </li>

89
   <li><strong>Díla nesplňující naše standardy pro svobodný
90 91
    software</strong>
	<p>
92 93 94 95
     Respektujeme, že někteří naši uživatelé vyžadují použití
     děl, která neodpovídají <a href="#guidelines">Zásadám
     svobodného softwaru pro Debian</a>. Na našich archivech jsme
     pro taková díla vytvořili oblasti
96
     <q><code>contrib</code></q> a
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
     <q><code>non-free</code></q>. Balíky v&nbsp;těchto
     adresářích nejsou částí systému Debian, ačkoliv byly pro
     použití se systémem Debian zkonfigurovány. Doporučujeme
     výrobcům CD, aby si přečetli licence k&nbsp;balíkům
     v&nbsp;těchto adresářích a rozhodli, zda mohou tyto balíky
     distribuovat na svých discích CD. I&nbsp;když tedy nejsou
     nesvobodná díla součástí systému Debian, podporujeme tímto
     způsobem jejich použití a poskytujeme infrastrukturu pro
     nesvobodné balíky (jako například systém pro sledování chyb
     a poštovní konference).
107 108 109 110 111
	</p>
   </li>

  </ol>

112
<hr />
113

114
<h2 id="guidelines">Zásady svobodného softwaru pro Debian</h2>
115

116
<ol>
117

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
  <li><p><strong>Volná další distribuce</strong></p>
   <p>Licence libovolné součásti systému Debian nemůže omezovat
   jakoukoli stranu při prodeji nebo poskytování softwaru jako
   součásti souhrnné softwarové distribuce, která obsahuje programy
   z&nbsp;řady různých zdrojů. Licence nemůže za takovýto prodej
   vyžadovat autorský honorář, ani žádný jiný poplatek.</p></li>


  <li><p><strong>Zdrojový kód</strong></p>
   <p>Program musí obsahovat zdrojový kód, a&nbsp;musí umožňovat
   distribuci ve zdrojovém kódu i&nbsp;zkompilované formě.</p></li>

  <li><p><strong>Odvozená díla</strong></p>
   <p>Licence musí povolovat úpravy a tvorbu odvozených děl a musí
   umožňovat jejich distribuci pod stejnými podmínkami, jaké má
   licence původního softwaru.</p></li>

  <li><p><strong>Integrita zdrojového kódu autora</strong></p>

   <p>Licence může omezovat distribuci zdrojového kódu
138
   v&nbsp;upravené formě <strong>pouze</strong> tehdy, umožňuje-li
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
   licence distribuci <q><tt>aktualizačních souborů</tt></q>
   (patch files) se zdrojovým kódem za účelem úpravy programu při
   jeho sestavování. Licence musí výslovně povolit distribuci
   softwaru sestaveného z&nbsp;upraveného zdrojového kódu. Licence
   může požadovat, aby odvozené práce měly jiný název nebo číslo
   verze, než původní software. (<em>Jedná se
   o&nbsp;kompromis. Tvůrci systému Debian doporučují všem autorům,
   aby neomezovali možnost úpravy žádných souborů - zdrojových ani
   binárních.</em>)</p></li>

  <li><p><strong>Zákaz diskriminace osob a skupin</strong></p>
   <p>Licence nesmí diskriminovat žádnou osobu ani skupinu osob.</p></li>

  <li><p><strong>Zákaz diskriminace oblastí</strong></p>
   <p>Licence nesmí nikoho omezovat při využívání programu
   v&nbsp;nějaké oblasti. Licence například nesmí bránit používání
   programu v&nbsp;určitém druhu podnikání nebo v&nbsp;genetickém
   výzkumu.</p></li>

  <li><p><strong>Šíření licence</strong></p>
   <p>Práva spojená s&nbsp;programem se musejí vztahovat na všechny,
   jimž se daný program dále distribuuje, aniž by bylo třeba těmto
   stranám udělovat další licence.</p></li>

  <li><p><strong>Licence nesmí být jen pro systém Debian</strong></p>

   <p>Práva spojená s&nbsp;programem nesmějí záviset na tom, že je
   program součástí systému Debian. Jestliže je program vyňat ze
   systému Debian a použit nebo distribuován bez systému Debian,
   přičemž jinak splňuje podmínky licence daného programu, měly by
   mít všechny strany, jimž je program dále distribuován, stejná
   práva, jaká jsou udělována v&nbsp;rámci systému Debian.</p></li>

  <li><p><strong>Licence nesmí omezovat jiný software</strong></p>
   <p>Licence nesmí přidávat omezení na jiný software, který se
   distribuuje společně se softwarem s&nbsp;udělenou
   licencí. Licence například nesmí trvat na tom, aby byly všechny
   ostatní programy, které se distribuují na stejném médiu,
   svobodným softwarem.</p></li>

  <li><p><strong>Příklady svobodných licencí</strong></p>
180

181 182 183
   <p>Licence <q><strong><a
   href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
   <q><strong><a
184
   href="https://www.debian.org/misc/bsd.license">BSD</a></strong></q>
185
   nebo <q><strong><a
186
   href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
187 188
   jsou příklady licencí, které považujeme za
   <q><em>svobodné</em></q>.</p></li>
189

190
</ol>
191

192 193 194 195 196
<p><em>Koncept této <q>společenské smlouvy s&nbsp;komunitou
uživatelů a vývojářů otevřeného softwaru</q> byl navržen Eanem
Schuesslerem. Dokument byl dále upraven Brucem Perensem a vytříben
dalšími vývojáři Debianu během měsíční emailové konference
v&nbsp;červnu 1997 a následně <a
197
href="https://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-1997/msg00017.html">přijat</a>
198
jakožto obecně uznávané zásady projektu Debian.</em></p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
199

200 201
<p><em>Bruce Perens později odstranil části specifické pro Debian a
vytvořil <q><a
202
href="https://opensource.org/docs/definition.php">Definici software
203
s otevřeným zdrojovým kódem</a></q>.</em></p>
Juraj Kubelka's avatar
Juraj Kubelka committed
204

205 206
<p><em>Ostatní organizace mohou použít a navázat na tento dokument.
Pokud tak učiní, prosíme, aby zmínili projekt Debian.</em></p>