support.wml 9.87 KB
Newer Older
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
1 2
#use wml::debian::template title="Suport"
#use wml::debian::toc
3
#use wml::debian::translation-check translation="5011f532637dc7820b79b151eecfda4ab65aa22f" maintainer="Jordi Mallach"
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
4 5 6 7 8

<define-tag toc-title-formatting endtag="required" whitespace="delete">
<h2>%body</h2>
</define-tag>

9
<toc-display />
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
10
<toc-add-entry name="doc" href="doc/">Documentació</toc-add-entry>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
11

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
12
<p>Abans de cercar suport d'algú altre, normalment es bo intentar buscar una
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
13
resposta als vostres problemes pel vostre compte. D'aquesta manera trobareu
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
14 15
normalment la resposta que necessiteu, i si no ho feu, l'experiència de llegir
la documentació segurament ús serà útil en el futur.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
16

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
17 18
<p>Hi ha una gran quantitat de documentació a Debian, si us plau vegeu
la pàgina de <a href="doc/">documentació de Debian</a>.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
19 20 21 22


<toc-add-entry name="release" href="releases/stable/">Problemes coneguts</toc-add-entry>

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
23 24 25
<p>Les limitacions i els problemes greus de la distribució estable actual
(si en té) estan descrits a <a href="releases/stable/">les pàgines de
llançament</a>.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
26

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
27 28
<p>Pareu especial atenció a les <a href="releases/stable/releasenotes">notes
de llançament</a> i les <a href="releases/stable/errata">errades</a>.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
29 30


31
<toc-add-entry name="wiki" href="https://wiki.debian.org/">Wiki</toc-add-entry>
32 33

<p>Podeu trobar solucions a problemes comuns, com-fer, guies, consells i
34
altre documentació al <a href="https://wiki.debian.org/">wiki de Debian</a>.
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
35
Com tots els wikis, aquest esta constantment canviant i agraïm les vostres
36 37 38
modificacions.</p>


Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
39 40
<toc-add-entry name="mail_lists" href="MailingLists/">Llistes de correu</toc-add-entry>

41
<p>Debian es desenvolupa de manera distribuïda al voltant
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
42
de tot el món. Per tant el correu és una de les formes preferides per
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
43
a parlar de diversos temes. Moltes de les converses entre
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
44
desenvolupadors de Debian i els seus usuaris es fan a través de les
45
llistes de correu.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
46

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
47 48
<p>Hi ha diverses llistes de correu accessibles de manera pública. Per
a més informació, vegeu la pàgina de les
49
<a href="MailingLists/">llistes de correu Debian</a>.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
50

51 52 53 54 55
# Note to translators:
# You might want to adapt the following paragraph, stating which list
# is available for user support in your language instead of English.
<p>
Per a suport d'usuari en català, contacteu amb la
56
<a href="https://lists.debian.org/debian-user-catalan/">llista de correu
57 58 59 60 61
debian-user-catalan</a>.
</p>

<p>
Per a suport d'usuari en altres idiomes, vegeu
62
l'<a href="https://lists.debian.org/users.html">index de les llistes de correu
63 64 65 66 67 68 69
per usuaris</a>.
</p>

<p>Hi ha, és clar, moltes altres llistes de correu dedicades a algun
aspecte del vast ecosistema de Linux, que no són específiques de Debian.
Empreu el vostre cercador preferit per a trobar la llista més adient
per a les vostres necessitats.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
70 71


Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
72
<toc-add-entry name="usenet">Grups de notícies</toc-add-entry>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
73 74

<p>Moltes de les nostres <a href="#mail_lists">llistes de correu</a> es poden
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
75 76
navegar com a grups de notícies en la jerarquia <kbd>linux.debian.*</kbd>.
Això també es pot fer emprant una interfície web com
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
77
<a href="http://groups.google.com/">els grups de Google</a> o
78
<a href="http://gmane.org/">Gmane</a>.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
79

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
80 81 82
<p>També hi ha disponibles un parell de grups de notícies relacionats amb
GNU/Linux. Encara que no són específics de Debian, poden proveir als
usuaris de Debian de molta informació.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

<dl>

# translators are encouraged to add local Linux newsgroups here

<dt><a href="news:comp.os.linux.hardware">comp.os.linux.hardware</a></dt>
<dd>Discussions relacionades amb hardware.</dd>

<dt><a href="news:comp.os.linux.m68k">comp.os.linux.m68k</a></dt>
<dd>Quant a Linux executant-se en el processador Motorola 680x0.</dd>

<dt><a href="news:comp.os.linux.setup">comp.os.linux.setup</a></dt>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
95
<dd>Instal·lació i configuració de sistemes Linux.</dd>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
96 97 98 99 100

<dt><a href="news:comp.os.linux.networking">comp.os.linux.networking</a></dt>
<dd>Temes relacionats amb xarxes.</dd>

<dt><a href="news:comp.os.linux.x">comp.os.linux.x</a></dt>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
101
<dd>Utilització del Sistema X Window en ordinadors Linux.</dd>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
102 103 104 105 106 107

<dt><a href="news:comp.os.linux.misc">comp.os.linux.misc</a></dt>
<dd>Temes variats. Un grup per a tothom.</dd>
</dl>

<p>Referiu-vos a
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
108 109
<a href="http://groups-beta.google.com/groups/dir?sel=33583540&amp;expand=1">aquest índex</a>
per a una llista més completa de grups relacionats.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
110 111 112 113


<toc-add-entry name="web">Llocs web</toc-add-entry>

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
<h3>Fòrums</h3>

# Note to translators:
# If there is a specific Debian forum for your language you might want to
# insert here a paragraph stating which list is available for user support
# in your language and pointing to the English forums.
# <p><a href="http://someforum.example.org/">someforum</a> is a web portal
# on which you can use your language to discuss Debian-related topics,
# submit questions about Debian, and have them answered by other users.</p>
#
# <p><a href="http://www.debianhelp.org/">debianHELP</a> and <a
# href="http://forums.debian.net">Debian User Forums</a> are web portals
# on which you can use the English language to discuss Debian-related topics,
# submit questions about Debian, and have them answered by other users.</p>

129
<p><a href="http://www.debianhelp.org/">debianHELP</a> i <a
130 131 132 133 134
href="http://forums.debian.net">fòrums d'usuaris de Debian</a> són portals
web en els que podeu discutir temes relacionats amb Debian, enviar preguntes
sobre Debian i rebre respostes d'altres usuaris.</p>

<h3>Altres recursos web</h3>
135 136

<p><a
137
href="https://www.debian-administration.org/">Debian-Administration.org</a>
138
proveeix consells i recursos per a administradors de sistemes Debian.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
139

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
140
<p>Enllaços útils sobre Unix:</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
141 142

<ul>
143
  <li><a href="https://www.dmoztools.net/Computers/Software/Operating_Systems/Unix/">\
144
       Open Directory &mdash; Unix</a></li>
145
  <li><a href="https://unixpower.org/unixhelp/">UNIXhelp per a usuaris</a></li>
146
  <li><a href="http://personal.stevens.edu/~khockenb/comp-unix-admin.html">\
147
      comp.unix.admin FAQ</a></li>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
148 149 150 151 152
</ul>


<toc-add-entry name="maintainers">Contactar amb mantenidors de paquets</toc-add-entry>

153
<p>Hi ha dues maneres de contactar amb mantenidors de paquets. Si
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
154
voleu contactar-los a causa d'un error, simplement envieu un informe
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
155 156
d'error (vegeu la secció del sistema de seguiment d'errors més
avall). El mantenidor rebrà una còpia del vostre informe d'error.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
157

158
<p>Si simplement voleu comunicar-vos amb el mantenidor, aleshores podeu
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
159
simplement utilitzar les redireccions especials de correu per a cada paquet.
160
Tot correu enviat a &lt;<em>nom del paquet</em>&gt;@packages.debian.org
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
161
serà reenviat al mantenidor responsable d'aquell paquet.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
162 163 164 165


<toc-add-entry name="bts" href="Bugs/">El sistema de seguiment d'errors</toc-add-entry>

166
<p>La distribució Debian té un sistema de seguiment d'errors
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
167
que especifica errors reportats per usuaris i desenvolupadors. A cada
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
168
error se li assigna un número i es guarda fins que l'error és marcat
169
com a resolt.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
170

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
171 172 173
<P>Per informar d'un error, es pot utilitzar una de les pàgines
d'errors referenciades més avall o es pot utilitzar el paquet Debian
«reportbug» per a enviar automàticament un informe d'error.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
174

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
175
<p>Informació sobre com informar d'errors, sobre com veure els errors
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
176
actualment actius i sobre el sistema de seguiment d'errors en general
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
177
es pot trobar a <a href="Bugs/">les pàgines web del sistema de seguiment
178
d'errors</a>.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
179 180 181 182


<toc-add-entry name="consultants" href="consultants/">Consultors</toc-add-entry>

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
183 184 185
<p>Debian és programari lliure i ofereix ajuda gratuïta a través de
llistes de correu. Certes persones o bé no tenen temps o bé necessiten
ajuda especialitzada i estan disposades a contractar a algú per mantenir
186
o afegir funcionalitats addicionals al seu sistema Debian. Vegeu la <a
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
187
href="consultants/">pàgina de consultors</a> per obtenir una llista de
188
gent i empreses.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
189 190 191 192


<toc-add-entry name="irc">Ajuda en temps real utilitzant IRC</toc-add-entry>

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
193 194
<p><a href="http://www.irchelp.org/">IRC (Internet Relay Chat)</a> és
una manera de conversar amb gent de tot el món en temps real. Es poden
195
trobar canals d'IRC dedicats a Debian a
196
<a href="https://www.oftc.net/">OFTC</a>.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
197 198

<p>Per a connectar-vos, necessiteu un client d'IRC. Alguns dels
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
199
clients més populars són
200
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/hexchat">HexChat</a>,
201 202 203
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/irssi">irssi</a>,
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/epic5">epic5</a> i
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/kvirc">KVIrc</a>,
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
204 205
tots ells empaquetats per a Debian. Una vegada instal·lat el
client, heu de connectar amb el servidor. A la majoria dels clients, això
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
206 207 208 209 210 211
s'aconsegueix teclejant:</p>

<pre>
/server irc.debian.org
</pre>

212 213 214 215 216 217 218 219
# Note to translators:
# You might want to insert here a paragraph stating which IRC channel is available
# for user support in your language and pointing to the English IRC channel.
# <p>Once you are connected, join channel <code>#debian-foo</code> by typing</p>
# <pre>/join #debian</pre>
# for support in your language.
# <p>For support in English, read on</p>

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
220
<p>Una vegada establerta la connexió, aneu al canal
221 222 223 224 225 226 227
<code>#debian-catalan</code> teclejant</p>

<pre>
/join #debian-catalan
</pre>

<p>Per a suport en anglès, aneu al canal
228
<code>#debian</code> teclejant</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
229 230 231 232 233

<pre>
/join #debian
</pre>

234
<p>Nota: els clients com HexChat normalment tenen interfícies d'usuari, Zircon
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
235
i altres clients amb interfície d'usuari diferents per a unir-se i sortir als
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
236 237 238
servidors i canals.</p>

<p>En aquest punt us trobareu enmig de l'amigable grup d'habitants de
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
239
<code>#debian</code>. Allí esteu convidats a fer preguntes sobre
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
240
Debian. Podeu trobar les PMF del canal a
241
<url "https://wiki.debian.org/DebianIRC">.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
242 243


Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
244 245
<p>Hi ha també altres xarxes d'IRC on podeu parlar sobre Debian.
Una de les més prominents és
246
<a href="https://freenode.net/">xarxa d'IRC freenode</a> a
247
<kbd>chat.freenode.net</kbd>.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
248 249 250 251


<toc-add-entry name="other">Altres recursos de suport</toc-add-entry>

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
252
<p>Mireu els <a href="misc/related_links">enllaços relacionats</a>.</p>