Commit 025293b4 authored by Damyan Ivanov's avatar Damyan Ivanov

sync with English

parent f056d844
#use wml::debian::template title="Съобщаване за грешки чрез системата следене на грешките на Дебиан" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="03a2dd8bac69ccecb2fb4a2f03c82697c0577e97"
#use wml::debian::translation-check translation="ace5b9358f0f4839bfd54cee02fa21e6a68a0a09"
<h1>Съобщаване за открита грешка в Дебиан с reportbug</h1>
<a name="reportbug"></a>
<p>Силно препоръчваме да съобщавате за откритите от вас грешки в Дебиан чрез програмата <code><a
href="https://packages.debian.org/stable/utils/reportbug">reportbug</a></code>.
За да инсталирате reportbug, просто изпълнете командата:</p>
href="https://packages.debian.org/stable/utils/reportbug">reportbug</a></code>.</p>
<blockquote>
<p># <kbd>apt-get install reportbug</kbd><br/>
$ <kbd>reportbug</kbd></p>
</blockquote>
<p>
При повечето системи reportbug е инсталирана по подразбиране. Ако при вас това
не е така, може да я инсталирате с използвания от вас инструмент за инсталиране
на пакети.</p>
<p>
Стартирането на reportbug може да стане от раздела <q>Система</q> на менюто на графичното
обкръжение или чрез въвеждане на <code>reportbug</code> на командния ред.
</p>
<p>Програмата ще ви преведе през целия процес на събщаване за грешката.</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment