Commit 0446e8c7 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4407 - initial translation

parent 1c42e0b2
#use wml::debian::translation-check translation="1c42e0b226687c28b609075615fdb187f120744e" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Ross Geerlings upptäckte att XMLTooling-biblioteket inte hanterar
undantag korrekt på felaktigt formatterade XML-deklarationerm, vilket kunde
resultera i överbelastning mot applikationen som använder XMLTooling.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har detta problem rättats i
version 1.6.0-4+deb9u2.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era xmltooling-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om xmltooling vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/xmltooling">https://security-tracker.debian.org/tracker/xmltooling</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4407.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment