Commit 05b8f05e authored by Ivan Masár's avatar Ivan Masár

Slovak translation update

CVS version numbers

slovak/intro/about.wml: 1.21 -> 1.22 
slovak/intro/help.wml: 1.11 -> 1.12 
slovak/intro/why_debian.wml: 1.22 -> 1.23
parent ec2d9939
......@@ -40,7 +40,7 @@ a vyvíjajú ho tisícky programátorov na celom svete.
FreeBSD je operačný systém ktorý zahŕňa aj ďalší software.
<p>Pokračujú však práce na tom, aby Debian pracoval aj s inými jadrami,
Bprimárne s jadrom
primárne s jadrom
<a href="http://www.gnu.org/software/hurd/hurd.html">Hurd</a>.
Hurd je kolekcia serverov, ktoré bežia nad mikrojadrom (ako Mach) a
implementujú rozdielne vlastnosti. Hurd je slobodný softvér, ktorý tvorí
......@@ -57,7 +57,7 @@ podnikania a hrania hier až po programovanie ďalšieho softvéru. Debian
sa dodáva s viac ako <packages_in_stable> <a href="$(DISTRIB)/packages">
balíkmi</a> (predkompilovaný softvér v balíkoch pripravený na jednoduchú
inštaláciu na váš počítač), správca balíkov (APT) a ďalšie nástroje, ktoré umožňujú
správu tisícov balíkov na distícoch počítačov s rovnako jednoducho ako nainštalovať
správu tisícov balíkov na tisícoch počítačov s rovnako jednoducho ako nainštalovať
jedinú aplikáciu &mdash; a to všetko vo forme <a href="free">slobodného softvéru</a>.
</p>
......@@ -65,13 +65,13 @@ jedinú aplikáciu &mdash; a to všetko vo forme <a href="free">slobodného soft
Nad ním sú všetky základné nástroje.
Ďalej nasleduje softvér, ktorý na počítači spúšťate.
Na vrchole tejto veže je Debian - dôkladne zorganizovaný
tak aby vsetko fungovalo spolu tak, ako má.
tak aby všetko fungovalo spolu tak, ako má.
<h2>Je úplne <a href="free" name="free">slobodný?</a></h2>
<p>Možno sa budete čudovať: prečo by mali ľudia stráviť hodiny na úkor svojho
času písaním softvéru, jeho balíkovaním a potom sa toho všetkého
<EM>vzdať</EM>? Odpovede sú rôzne, rovnako ako ľudia, ktorí prispievajú.
<p>Možno sa čudujete: prečo ľudia trávia hodiny svojho voľného času písaním
softvéru, tvorbou balíkov a potom to <EM>dávajú k dispozícii zadarmo</EM>?
Odpovede sú rôzne, rovnako ako ľudia, ktorí prispievajú.
Niektorí ľudia radi pomáhajú iným.
Mnohí píšu programy, aby sa naučili viac o počítačoch.
Stále viac a viac ľudí hľadá cesty, ako sa vyhnúť vysokým
......@@ -109,8 +109,7 @@ softvéru a nie to, že je zadarmo. Môžete si prečítať viac o tom,
hovorí na túto tému
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw">Free Software Foundation</a>.
<h2><a name="disbelief">Väčšina softvéru stojí stovky dolárov. Ako sa tomu
dokážete vyhnúť?</a></h2>
<h2><a name="disbelief">Väčšina softvéru stojí stovky dolárov. Ako sa tomu dokážete vyhnúť?</a></h2>
<p>Lepšia otázka je, že ako dokážu softvérové spoločnosti pýtať za softvér tak
veľa? Výroba softvéru nie je ako výroba auta. Ak raz vyrobíte jednu kópiu
......@@ -121,13 +120,12 @@ svojho softvéru, produkčné náklady na vyrobenie milióna ďalších kópií
zásobu piesku, iste by ste boli ochotní poskytnúť ho ostatným. Napriek tomu by
bolo hlúpe platiť za jeho odvoz. A teda by ste po záujemcoch žiadali, aby si
prišli ku vám ten piesok sami vziať (čo je ekvivalentné k sťahovaniu zo siete).
Ďalšia možnosť pre záujemcov o váš piesok by bola zaplatiť niekoho, kto by im
ho doviezol až pred vlastné dvere (čo je ekvivalentom zakúpenia CD).
Ďalšia možnosť pre záujemcov o váš piesok by bola zaplatiť niekoho, kto by im ho doviezol až pred vlastné dvere (čo je ekvivalentom zakúpenia CD).
Toto je presná ukážka toho, ako Debian funguje a prečo je väčšina CD/DVD médií
tak lacná (len okolo 12 US dolárov za 4 DVD médiá).
<p>Debian nezarába žiadne peniaze z predaja CD médií. Zároveň však peniaze
taká lacná (len okolo 12 US dolárov za 4 DVD médiá).
<p>Debian nezarába žiadne peniaze z predaja CD médií.
Zároveň však potrebuje peniaze na zaplatenie výdavkov (ako napr. registrácia domén)
alebo hardvér. Preto vás prosíme, aby ste si kúpili CD médium od jedného z
<a href="../CD/vendors/">CD predajcov</a>, ktorý potom časť
vašej platby <a href="$(HOME)/donations">venuje</a> Debianu.
......@@ -153,7 +151,7 @@ je to ale problém, pretože spoločnosť môže neskôr v budúcnosti ukončiť
kupovali hardvér len od výrobcov, ktorí poskytujú
<a href="free">slobodné</a> ovládače pre svoje produkty.
<h2><a name="info">Hľadám viac informácií.</a></h2>
<h2><a name="info">Hľadám ďalšie informácie.</a></h2>
<p>Možno si budete chcieť pozrieť naše <a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/">FAQ</a>.
......@@ -165,8 +163,7 @@ vyhradiť okolo 2&nbsp;GB. Ak nechcete alebo nepotrebujete grafické prostredie,
600&nbsp;MB postačí. Debian je možné na takto vyhradený priestor jednoducho
nainštalovať a dokáže koexistovať s inými OS. V prípade, že potrebujete viac
miesta, môžete jednoducho zmazať niektorý z vašich nainštalovaných OS (a možno
potom, ako spoznáte silu Debianu, si trúfame povedať, že už nebudete chcieť
Debian odstrániť).
potom, ako spoznáte silu Debianu, si trúfame povedať, že už nebudete chcieť Debian odstrániť).
<p>Pri skúšaní nového operačného systému strávite určitý čas a
je pochopiteľné, že zrejme budete mať nejaké výhrady. Z tohto dôvodu sme
......@@ -195,8 +192,7 @@ Kde môžem získať pomoc?</a></h2>
<p>Pomoc môžete získať v prvom rade tak, že si prečítate dokumentáciu,
ktorá je dostupná ako na webe, tak aj v balíkoch, ktoré inštalujete do
svojho systému. Ďalej nás môžete kontaktovať prostredníctvom konferencií
alebo siete IRC.
svojho systému. Ďalej nás môžete kontaktovať prostredníctvom konferencií alebo siete IRC.
Je tu tiež možnosť najať si na vyriešenie problémov konzultanta.</p>
<p>Pozrite si prosím dostupnú <a href="../doc/">dokumentáciu</a> a
......
......@@ -56,8 +56,8 @@ na celom svete.</li>
buď začatím nového alebo prispievaním do existujúceho portu. Ďalšie
informácie môžete nájsť v <a href="$(HOME)/ports/">zozname dostupných portov</a>.</li>
<li>Môžete pomôcť balíkovať aplikácie, s ktorými máte veľké skúsenosti a majú
cenu pre Debian, a tak sa stať správcom týchto balíkov. Ďalšie
<li>Môžete pomôcť tvoriť balíky aplikácií, s ktorými máte veľké skúsenosti a považujete
za vhodné pridať ich do Debianu, a tak sa stať správcom týchto balíkov. Ďalšie
informácie nájdete v <a href="$(HOME)/devel/">Kútik vývojárov Debianu</a>.</li>
<li>Môžete pomôcť <a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/data/report">sledovať</a>,
......@@ -94,7 +94,7 @@ Môžete pomôcť s výročnou <a href="http://debconf.org/">konferenciou Debian
napríklad <a href="https://wiki.debconf.org/wiki/Videoteam">nahrávaním videí prezentácií</a>,
<a href="https://wiki.debconf.org/wiki/FrontDesk">privítaním prichádzajúcich účastníkov</a>,
<a href="https://wiki.debconf.org/wiki/Talkmeister">pomáhaním vystupujúcim pred ich prezentáciou</a>,
so špecálnymi udalosťami (ako párty so syrom a vínom), s prípravou, upratovaním a ďalšími vecami.
so špeciálnymi udalosťami (ako párty so syrom a vínom), s prípravou, upratovaním a ďalšími vecami.
</li>
<li>
......
......@@ -135,7 +135,7 @@ výhody:
hodnotená otvorene, čo bráni implementácii slabých bezpečnostných modelov.
Tiež väčšina slobodných softvérových projektov používa systémy kontroly,
ktoré bránia tomu, aby boli prípadné bezpečnostné problémy zavedené
do zákaladného systému.</dd>
do základného systému.</dd>
<dt><strong>Bezpečnostný softvér</strong></dt>
......@@ -175,8 +175,8 @@ príčinou sťažností:
<a href="http://xibios.free.fr/">Axene</a> a iné.
</p>
<p>Pre záujemcov o databázy Debian ponúka dva populárne databázové
programy: <a href="https://www.mysql.com/">MySQL</a> a
<p>Pre záujemcov o databázy Debian ponúka dva populárne systémy riadenia bázy dát:
<a href="https://www.mysql.com/">MySQL</a> a
<a href="https://www.postgresql.org/">PostgreSQL</a>.
Dostupné pre GNU/Linux sú aj <a href="https://www.sap.com/community/topic/maxdb.html">SAP DB</a>,
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment