Commit 06afae45 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4433 - initial translation

parent b4213148
#use wml::debian::translation-check translation="75b8ebea04c21e1a6bb52ee0d143001588e654e9" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flera sårbarheter har upptäckts i Rubygems som inkluderas i
tolken för språket Ruby, som kan resultera i överbelastning eller
exekvering av godtycklig kod.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har dessa problem rättats i
version 2.3.3-1+deb9u6.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era ruby2.3-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om ruby2.3 vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/ruby2.3">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/ruby2.3</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4433.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment