Commit 09e73d88 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent c8b266b8
#use wml::debian::translation-check translation="e38897fa2f512b6bd8aa6fc56e01320b30c21fec" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Et heltalsunderløb blev opdaget i CAF-demuxer'en i medieafspilleren VLC.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 3.0.6-0+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine vlc-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende vlc, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/vlc">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/vlc</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4366.data"
#use wml::debian::translation-check translation="9b882a5d38bd6c3c5a8d79a39b0033bc189699c0" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Qualys Research Labs opdagede adskillige sårbarheder i systemd-journald. To
hukommelseskorruptionsfejl via angriberkontrolleret allokering vha. funktionen
alloca (<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-16864">\
CVE-2018-16864</a>,
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-16865">\
CVE-2018-16865</a>) og en læsningsfejl uden for grænserne førende til en
informationslækage
(<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-16866">\
CVE-2018-16866</a>), kunne gøre det muligt for en angriber at forårsage et
lammelsesangreb eller udførelse af vilkårlig kode.</p>
<p>Flere oplysninger finder man i Qualys Security Advisory på:
<a href="https://www.qualys.com/2019/01/09/system-down/system-down.txt">\
https://www.qualys.com/2019/01/09/system-down/system-down.txt</a></p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 232-25+deb9u7.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine systemd-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende systemd, se
dens sikkerhedssporingssidede på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/systemd">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/systemd</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4367.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment