Commit 0ee14263 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] releases/stretch/errata - inital translation

parent 839ddd54
#use wml::debian::template title="Debian 9 -- Errata" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="7f910d78f53ef9502f748a4f6e7e16f68f71c2ed"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
<toc-display/>
# <toc-add-entry name="known_probs">Kända problem</toc-add-entry>
<toc-add-entry name="security">Säkerhetsproblem</toc-add-entry>
<p>Debians säkerhetsgrupp ger ut uppdateringar till paket i den stabila
utgåvan där dom har identifierat problem relaterade till säkerhet. Vänligen
se <a href="$(HOME)/security/">säkerhetssidorna</a> för information om
potentiella säkerhetsproblem som har identifierats i <q>Stretch</q>.</p>
<p>Om du använder APT, lägg till följande rad i <tt>/etc/apt/sources.list</tt>
för att få åtkomst till de senaste säkerhetsuppdateringarna:</p>
<pre>
deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
</pre>
<p>Kör <kbd>apt-get update</kbd> efter detta, följt av
<kbd>apt-get upgrade</kbd>.</p>
<toc-add-entry name="pointrelease">Punktutgåvor</toc-add-entry>
<p>Ibland, när det gäller kritiska problem eller säkerhetsuppdateringar,
uppdateras utgåvedistributionen. I allmänhet indikeras detta som
punktutgåvor.</p>
<ul>
<li>Den första punktutgåvan, 9.1, släpptes
<a href="$(HOME)/News/2017/20170722">den 22 juli 2017</a>.</li>
<li>Den andra punktutgåvan, 9.2, släpptes
<a href="$(HOME)/News/2017/20171007">den 7 oktober 2017</a>.</li>
<li>Den tredje punktutgåvan, 9.3, släpptes
<a href="$(HOME)/News/2017/2017120902">den 9 december 2017</a>.</li>
<li>Den fjärde punktutgåvan, 9.4, släpptes
<a href="$(HOME)/News/2018/20180310">den 10 mars 2018</a>.</li>
</ul>
<ifeq <current_release_stretch> 9.0 "
<p>Det finns inga punktutgåvor för Debian 9 ännu.</p>" "
<p>Se <a
href="http://http.us.debian.org/debian/dists/stretch/ChangeLog">\
förändringsloggen</a>
för detaljer om ändringar mellan 9.0 och <current_release_stretch/>.</p>"/>
<p>Rättningar till den utgivna stabila utgåvan går ofta genom en utökad
testningsperiod innan de accepteras i arkivet. Dock, så finns dessa rättningar
tillgängliga i mappen
<a href="http://ftp.debian.org/debian/dists/stretch-proposed-updates/">\
dists/stretch-proposed-updates</a> i alla Debianarkivspeglingar.</p>
<p>Om du använder APT för att uppdatera dina paket kan du installera de
föreslagna uppdateringarna genom att lägga till följande rad i
<tt>/etc/apt/sources.list</tt>:</p>
<pre>
\# föreslagna tillägg för en punktutgåva till Debian 9
deb http://ftp.us.debian.org/debian stretch-proposed-updates main contrib non-free
</pre>
<p>Kör <kbd>apt-get update</kbd> efter detta, följt av
<kbd>apt-get upgrade</kbd>.</p>
<toc-add-entry name="installer">Installationssystem</toc-add-entry>
<p>
För information om kända problem och uppdateringar till installationssystemet,
se <a href="debian-installer/">debian-installer</a>-sidan.
</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment