Commit 1027adbf authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

Sync with English original 1.8 + other minor fixes

CVS version numbers

swedish/releases/proposed-updates.wml: 1.4 -> 1.5
parent 127547a9
#use wml::debian::template title="<q>proposed-updates</q>-mekanismen"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
<p>Alla ändringar till den släppta, stabila (<q>stable</q>) (och gamla stabila, <q>oldstable</q>)
utgåvan genomgår en utökad uttestningsperiod innan de accepteras
......@@ -56,8 +56,9 @@ skulle det uppskattas om du gick igenom följande kontrollista:</p>
<li>e-post skickas till debian-release@lists.debian.org för att förklara varför dessa fel
bör rättas i den (gamla) stabila utgåvan med hjälp av en punktutgåva och för att tillhandahålla en diff
mot versionen i stable/proposed-updates (oldstable/oldstable-proposed-updates)</li>
<li>vänta på tillåtelse från utgivningsgruppen innan du laddar upp</li>
</ul>
<p>
Ifall du tvekar eller har frågor, tveka inte att kontakt den stabila utgåvegruppen.
Ifall du tvekar eller har frågor, tveka inte att kontakta utgivningsgruppen för den stabila utgåvan.
Ditt fall kan alltid vara ett undantag till de generella reglerna i kontrollistan ovan!
</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment