Commit 10834fdf authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] releases/buster/errata - initial translation

parent 23925c50
#use wml::debian::template title="Debian 10 -- Errata" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="b6a7091f73c11a22a8f619653012ca182cd13179"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
<toc-display/>
# <toc-add-entry name="known_probs">Kända problem</toc-add-entry>
<toc-add-entry name="security">Säkerhetsproblem</toc-add-entry>
<p>Debians säkerhetsgrupp ger ut uppdateringar till paket i den stabila utgåvan
där dom har identifierat problem relaterade till säkerhet. Vänligen se
<a href="$(HOME)/security/">säkerhetssidorna</a> för information om
potentiella säkerhetsproblem som har identifierats i <q>Buster</q>.</p>
<p>Om du använder APT, lägg till följande rad i <tt>/etc/apt/sources.list</tt>
för att få åtkomst till de senaste säkerhetsuppdateringarna:</p>
<pre>
deb http://security.debian.org/ buster main contrib non-free
</pre>
<p>Kör <kbd>apt-get update</kbd> efter detta, följt av
<kbd>apt-get upgrade</kbd>.</p>
<toc-add-entry name="pointrelease">Punktutgåvor</toc-add-entry>
<p>Ibland, när det gäller kritiska problem eller säkerhetsuppdateringar,
uppdateras utgåvedistributionen. Generellt indikeras detta som punktutgåvor.
</p>
<!-- <ul>
<li>The first point release, 9.1, was released on
<a href="$(HOME)/News/2017/FIXME">FIXME</a>.</li>
</ul> -->
<ifeq <current_release_buster> 10.0 "
<p>Det finns inga punktutgåvor för Debian 10 än.</p>" "
<p>Se <a
href=http://http.us.debian.org/debian/dists/buster/ChangeLog>\
förändringsloggen</a>
för detaljer om förändringar mellan 10 och <current_release_buster/>.</p>"/>
<p>Rättningar till den utgivna stabila utgåvan går ofta genom en
utökad testningsperiod innan de accepteras i arkivet. Dock, så finns dessa
rättningar tillgängliga i mappen
<a href="http://ftp.debian.org/debian/dists/buster-proposed-updates/">\
dists/buster-proposed-updates</a> i alla Debianarkivsspeglingar.</p>
<p>Om du använder APT för att uppdatera dina paket kan du installera de
föreslagna uppdateringarna genom att lägga till följande rad i
<tt>/etc/apt/sources.list</tt>:</p>
<pre>
\# föreslagna tillägg för en punktutgåva till Debian 10
deb http://ftp.us.debian.org/debian buster-proposed-updates main contrib non-free
</pre>
<p>Kör <kbd>apt-get update</kbd> efter detta, följt av
<kbd>apt-get upgrade</kbd>.</p>
<toc-add-entry name="installer">Installationssystem</toc-add-entry>
<p>
För mer information om kända problem och uppdateringar till
installationssystemet, se
<a href="debian-installer/">debian-installer</a>-sidan.
</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment