Commit 10c4c39f authored by Boyuan Yang's avatar Boyuan Yang

Replace all occurrences of "misc/bsd.license" with external BSD-3-Clause reference

See also #924888.
parent 8d649c47
......@@ -165,7 +165,7 @@ dfsg, dfsg, debian social contract, dfsg">
تمثل كل من
<q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q>, و
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q>, و
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
أمثلة على تراخيص نعدّها <q><em>حرة</em></q>.
</p></li>
......
......@@ -70,7 +70,7 @@ License (GPL)</A>. Добра допълнителна информация за
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Artistic License</A>.
<LI><A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">BSD лиценз</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD лиценз</A>.
</UL>
<!--
Clearly, no single license will fit everyone's needs. To help people select
......
......@@ -142,7 +142,7 @@ href="https://opensource.org/docs/osd">дефиницията за отворе
софтуер.</p></li>
<li><p><strong>Примерни лицензи</strong></p>
<p>Лицензите <q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q> и
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q> и
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
са примери за лицензи, които смятаме за <q><em>свободни</em></q>.</p></li>
</ol>
......
......@@ -103,7 +103,7 @@ Aquesta és la llicència lliure més comunament usada en tot el món.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Llicència Artística</A>.
<LI><A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">Llicència a l'estil BSD</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Llicència a l'estil BSD</A>.
</UL>
#Certament, cap llicència no s'ajustarà a les necessitats de tothom. Per
......
......@@ -63,7 +63,7 @@ Aquests punts poden resultar bons o dolents, depenent del vostre punt de vista.
<BR>
<B>DOLENT:</B>
<LI><A HREF="../misc/bsd.license">Llicència a l'estil BSD</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Llicència a l'estil BSD</A>.
<BR>
<B>RESUM:</B> Els binaris i el codi font han de contindre la llicència;
donant els crèdits als desenvolupadors llistats en aquesta
......
......@@ -120,7 +120,7 @@ de la <a href="http://opensource.org/docs/osd">Definició Open Source</a>.
sobre el mateix mitjà han de ser software lliure.</p>
<li><p><strong>Exemple de Llicències</strong>
<p>La «<strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong>»,
i les llicències «<strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong>»,
i les llicències «<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong>»,
«<strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong>»
són exemples de llicències que considerem «<em>lliures</em>».
</ol>
......
......@@ -144,7 +144,7 @@ de la <a href="https://opensource.org/docs/osd">Definició Open Source</a>.</p>
sobre el mateix mitjà han de ser software lliure.</p></li>
<li><p><strong>Exemple de Llicències</strong></p>
<p>La «<strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong>»,
i les llicències «<strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong>»,
i les llicències «<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong>»,
«<strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong>»
són exemples de llicències que considerem «<em>lliures</em>».</p></li>
</ol>
......
......@@ -129,7 +129,7 @@ href="https://opensource.org/docs/osd">開放源碼定義 (Open Source Definitio
<li><p><strong>許可證示例</strong></p>
<p><q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>、
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q> 和
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q> 和
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
均是我們視為<q><em>自由</em></q>的許可證的示例。</p></li>
</ol>
......
......@@ -83,7 +83,7 @@ GNU WWW stranicama</a>. Ovo je najčešće korištena slobodna licenca na svijet
<li><a href="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Artistic licenca</a>.
<li><a href="$(HOME)/misc/bsd.license">Licenca u BSD stilu</a>.
<li><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Licenca u BSD stilu</a>.
</ul>
<!--
Clearly, no single license will fit everyone's needs. To help people select
......
......@@ -55,7 +55,7 @@ Te točke mogu biti dobre ili loše, ovisno o vašem gledištu.
<BR>
<B>LOŠE:</B>
<LI><A HREF="../misc/bsd.license">Licenca u BSD stilu</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Licenca u BSD stilu</A>.
<BR>
<B>SAŽETAK:</B> Izvršne datoteke i izvorni kod moraju sadržavati
licencu; oglašavanje mora priznati razvijatelje popisane u licenci.
......
......@@ -114,7 +114,7 @@ Source Definition</a>.
slobodan softver.</p>
<LI><p><strong>Primjeri licenca</strong>
<p>"<strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong>",
"<strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong>" i
"<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong>" i
"<strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong>"
licence su primjeri licenca koje smatramo "<em>slobodnima</em>".
</OL>
......
......@@ -139,7 +139,7 @@ Source Definition</a>.
slobodan softver.</p>
<li><p><strong>Primjeri licenca</strong>
<p><q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q> i
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q> i
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
licence su primjeri licenca koje smatramo <q><em>slobodnima</em></q>.
</ol>
......
......@@ -99,7 +99,7 @@ pravděpodobně pokryjí většinu situací, jež budete řešit.</p>
<li><a href="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Artistic
licence</a>.</li>
<li><a href="$(HOME)/misc/bsd.license">BSD licence</a>.</li>
<li><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD licence</a>.</li>
</ul>
<!--
......
......@@ -177,7 +177,7 @@ Debian</h2>
<p>Licence &bdquo;<strong><a
href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong>&ldquo;
, &bdquo;<strong><a
href="https://www.debian.org/misc/bsd.license">BSD</a></strong>&ldquo;
href="https://www.debian.ohttps://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong>&ldquo;
nebo &bdquo;<strong><a
href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong>&ldquo;
jsou příklady licencí, které považujeme za
......
......@@ -181,7 +181,7 @@ softwaru</a>.</p>
<p>Licence <q><strong><a
href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a
href="https://www.debian.org/misc/bsd.license">BSD</a></strong></q>
href="https://www.debian.ohttps://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q>
nebo <q><strong><a
href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
jsou příklady licencí, které považujeme za
......
......@@ -98,7 +98,7 @@ formentlig dækker hvad man ønsker.</p>
Artistic License</a>.
</li>
<li>
<a href="$(HOME)/misc/bsd.license">BSD-licens</a>.
<a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD-licens</a>.
</li>
</ul>
......
......@@ -59,7 +59,7 @@ disse resumeer.</p>
<li><a href="https://www.gnu.org/licenses/gpl.html">GNU General Public License</a> (common)</li>
<li><a href="https://www.gnu.org/licenses/lgpl.html">GNU Lesser General Public License</a> (common)</li>
<li>GNU Library General Public License (common)</li>
<li><a href="$(HOME)/misc/bsd.license">Modified BSD License</a> (common)</li>
<li><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Modified BSD License</a> (common)</li>
<li><a href="http://www.perl.com/pub/a/language/misc/Artistic.html">Perl Artistic license</a> (common)</li>
<li><a href="http://www.apache.org/licenses/">Apache License</a></li>
<li><a href="http://www.jclark.com/xml/copying.txt">Expat/MIT-style licenses</a></li>
......
......@@ -144,7 +144,7 @@ Source-definitionen</a> (åben kildekode-definitionen).</p>
<li>
<p><strong>Eksempler på licenser</strong></p>
<p>"<strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong>"-,
"<strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong>"-, og
"<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong>"-, og
"<strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">\
Artistic</a></strong>"-licenserne er eksempler på licenser som vi betragter
som værende "<em>frie</em>".</p>
......
......@@ -100,7 +100,7 @@ License (GPL)</A> (GNU Algemene Publieke
wereldwijd de meest gebruikte vrij licentie.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Artistic
License</A> (Artistieke Licentie).
<LI><A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">Licentie van het type BSD</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Licentie van het type BSD</A>.
</UL>
<!--
Het is duidelijk dat geen enkele licentie tegemoet kan komen aan ieders
......
......@@ -70,7 +70,7 @@ uitvallen, afhankelijk van uw standpunt.
<br>
<b>SLECHT:</b>
<li><a href="../misc/bsd.license">BSD licentie</a>.
<li><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD licentie</a>.
<br>
<b>SAMENVATTING:</b> Zowel binaries als de broncode moeten de
licentie bevatten; in reclame moeten de ontwikkelaars worden
......
......@@ -133,7 +133,7 @@ href="http://opensource.org/docs/osd">Open Source Definitie</a>.
software moet zijn.</p>
<li><p><strong>Voorbeelden van licenties</strong>
<p>De &quot;<strong><a href="http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt">GPL</a></strong>&quot;,
de &quot;<strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong>&quot; en de
de &quot;<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong>&quot; en de
&quot;<strong><a
href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong>&quot;
licenties zijn voorbeelden van licenties die wij als
......
......@@ -78,7 +78,7 @@ permesiloj kaj kopio de la permesilo troviĝas en
de GNU</a>.
Tiu estas la plej ofte uzata libera permesilo en la mondo.
</li><li><a href="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Artista permesilo</a>.
</li><li><a href="$(HOME)/misc/bsd.license">BSD-stila permesilo</a>.
</li><li><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD-stila permesilo</a>.
</li>
</ul>
<!--
......
......@@ -112,7 +112,7 @@ Tämä on maailman yleisin vapaiden ohjelmistojen lisenssi.
<li><a href="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Artistic License</a>.
<li><a href="$(HOME)/misc/bsd.license">BSD-lisenssi</a>.
<li><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD-lisenssi</a>.
</ul>
<p>Eräitä alakohtia, joissa nämä lisenssit yhtenevät:
......
......@@ -67,7 +67,7 @@ näkökulmastasi.
<BR><B>HYVÄÄ:</B>
<BR><B>HUONOA:</B>
<LI><A HREF="../misc/bsd.license">BSD-lisenssi</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD-lisenssi</A>.
<BR><B>YHTEENVETO:</B>
Lisenssin tulee sisältyä binääreihin ja lähdekoodiin;
ilmoituksen tulee tunnustaa kehittäjät, jotka on mainittu lisenssissä.
......
......@@ -146,7 +146,7 @@ ottanut <a href="http://opensource.org/docs/osd">Open Source
<p><strong>"<a
href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong>",
"<strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong>" ja
"<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong>" ja
"<strong><a
href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong>"
-lisenssit ovat esimerkkejä lisensseistä, jotka ovat mielestämme
......
......@@ -170,7 +170,7 @@ ottanut <a href="https://opensource.org/docs/osd">Open Source
<p><q><strong><a
href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q> ja
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q> ja
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>-lisenssit
ovat esimerkkejä lisensseistä, jotka ovat mielestämme
<q><em>vapaita</em></q>.</p></li>
......
......@@ -126,7 +126,7 @@ la <a href="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">licence
artistique</a> (en anglais) ;
</li>
<li>
la <a href="$(HOME)/misc/bsd.license">licence de type BSD</a> (en anglais).
la <a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">licence de type BSD</a> (en anglais).
</UL>
<!--
Clairement, une licence unique ne satisfera pas les besoins de tous.
......
......@@ -70,7 +70,7 @@ mauvais, selon le point de vue duquel on se trouve.
<BR>
<B>Mauvais :</B>
<LI><A HREF="../misc/bsd.license">Les licences de type BSD</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Les licences de type BSD</A>.
<BR>
<B>Résumé :</B> les binaires et le code source doivent contenir la
licence ; la publicité doit reconnaître le travail des
......
......@@ -75,7 +75,7 @@ principale de Debian&nbsp;:</p>
<li>la <a href="https://www.gnu.org/licenses/gpl.html">GNU General Public License</a> (courante)</li>
<li>la <a href="https://www.gnu.org/licenses/lgpl.html">GNU Lesser General Public License</a> (courante)</li>
<li>la GNU Library General Public License (courante)</li>
<li>la <a href="$(HOME)/misc/bsd.license">licence BSD modifiée</a> (courante)</li>
<li>la <a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">licence BSD modifiée</a> (courante)</li>
<li>la <a href="http://www.perl.com/pub/a/language/misc/Artistic.html">licence Perl Artistic</a> (courante)</li>
<li>la <a href="http://www.apache.org/licenses/">licence Apache</a></li>
<li>les <a href="http://www.jclark.com/xml/copying.txt">licences de type Expat/MIT</a></li>
......
......@@ -148,7 +148,7 @@ libre</a> (<em>Open Source Definition</em>).
libres.</p>
<li><p><strong>Exemples de licences.</strong></p>
<p>Les licences «&nbsp;<strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong>&nbsp;»,
«&nbsp;<strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong>&nbsp;» et
«&nbsp;<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong>&nbsp;» et
«&nbsp;<strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong>&nbsp;»
sont des exemples de licences que nous considérons «&nbsp;<em>libres</em>&nbsp;».
</ol>
......
......@@ -192,7 +192,7 @@ libre</a> (<em>Open Source Definition</em>).</p>
Les licences
<q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">\
GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q> et
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q> et
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">\
Artistic</a></strong></q>
sont des exemples de licences que nous considérons
......
......@@ -87,7 +87,7 @@ Esta é a licenza libre máis comunmente usada en todo o mundo.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Licenza artística</A>.
<LI><A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">Licenza BSD</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Licenza BSD</A>.
</UL>
<!--
Clearly, no single license will fit everyone's needs. To help people select
......
......@@ -139,7 +139,7 @@ libre.</p></li>
<li><p><strong>Exemplos de licenzas</strong></p>
<p>As licenzas <q><strong><a
href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q>, e
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q>, e
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a>
</strong></q> son exemplos de licenzas que consideramos
<q><em>libres</em></q>.</p></li>
......
......@@ -114,7 +114,7 @@ höchstwahrscheinlich das bieten, was man braucht.</p>
<li>Die <a href="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Artistic
License</a>.</li>
<li>Die <a href="$(HOME)/misc/bsd.license">BSD-artige</a> Lizenz.</li>
<li>Die <a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD-artige</a> Lizenz.</li>
</ul>
# Clearly, no single license will fit everyone's needs. To help people select
......
......@@ -73,7 +73,7 @@ Standpunkt.
<br>
<b>SCHLECHT:</b>
<li><A HREF="../misc/bsd.license">Lizenz nach BSD-Art</a>.
<li><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Lizenz nach BSD-Art</a>.
<br>
<b>ZUSAMMENFASSUNG:</b> Sowohl der Quellcode als auch die Binär-Pakete
müssen die Lizenz enthalten; Werbung muss den Entwickler, der in der
......
......@@ -74,7 +74,7 @@
<li><a href="https://www.gnu.org/licenses/lgpl.html">GNU Lesser General Public License</a> (gebräuchlich)
&ndash; (<a href="http://www.gnu.de/documents/lgpl-3.0.de.html">Inoffizielle deutsche Übersetzung</a>)</li>
<li>GNU Library General Public License (gebräuchlich)</li>
<li><a href="$(HOME)/misc/bsd.license">Modified BSD License</a> (gebräuchlich)</li>
<li><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Modified BSD License</a> (gebräuchlich)</li>
<li><a href="http://www.perl.com/pub/a/language/misc/Artistic.html">Perl Artistic License</a> (gebräuchlich)</li>
<li><a href="http://www.apache.org/licenses/">Apache License</a></li>
<li><a href="http://www.jclark.com/xml/copying.txt">Expat/MIT-style Licenses</a></li>
......
......@@ -177,7 +177,7 @@ anderen Programme auf dem gleichen Medium Freie Software sein müssen.
<li><p><strong>Beispiellizenzen</strong></p>
<p>
Die »<strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">\
GPL</a></strong>«, »<strong><a href="misc/bsd.license">\
GPL</a></strong>«, »<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">\
BSD</a></strong>« und
»<strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">\
Artistic</a></strong>« Lizenzen sind Beispiele für
......
......@@ -177,7 +177,7 @@ anderen Programme auf dem gleichen Medium Freie Software sein müssen.
<li><p><strong>Beispiellizenzen</strong></p>
<p>
Die <q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">\
GPL</a></strong></q>-, <q><strong><a href="misc/bsd.license">\
GPL</a></strong></q>-, <q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">\
BSD</a></strong></q>- und
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">\
Artistic</a></strong></q>-Lizenzen sind Beispiele für
......
......@@ -91,7 +91,7 @@ License (GPL)</A>. Μερικές ιδιαίτερες πληροφορίες σ
<LI>Η <A HREF="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Artistic License</A>.
<LI>Και η <A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">BSD style license</A>.
<LI>Και η <A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD style license</A>.
</UL>
<!--Clearly, no single license will fit everyone's needs. To help people select
the license that is most appropriate for them, you might like to look at
......
......@@ -96,7 +96,7 @@
<li><a href="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">רשיון אומנותי</A>.
<li><a href="$(HOME)/misc/bsd.license">BSD רשיון בסגנון</A>.
<li><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD רשיון בסגנון</A>.
</ul>
<!--
Clearly, no single license will fit everyone's needs. To help people select
......
......@@ -163,7 +163,7 @@ The Debian Free Software Guidelines
<p>
הרשיון הציבורי הכללי
<bdo dir="ltr">
"<strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong>",
"<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong>",
"<strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong>"
</bdo>,
ו "<strong><a href="http://www.perl.com/pub/a/language/misc/Artistic.html">ּהרשיון האומנותי</a></strong>"
......
......@@ -82,7 +82,7 @@ igényeknek.
címen található néhány érdekes háttérinformáció a licencekről, valamint a GPL
teljes szövege. Ez a legelterjedtebb szabad licenc.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Artistic License</A>.
<LI><A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">BSD-jellegű licenc</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD-jellegű licenc</A>.
</UL>
<!--
Clearly, no single license will fit everyone's needs. To help people select # '
......
......@@ -91,7 +91,7 @@ Questa è la licenza free più diffusa nel mondo.</li>
<li><a href="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Artistic License</a></li>
<li><a href="$(HOME)/misc/bsd.license">licenza stile BSD</a>.</li>
<li><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">licenza stile BSD</a>.</li>
</ul>
<!--
Chiaramente nessuna licenza singola incontrerà i bisogni di tutti. Per
......
......@@ -63,7 +63,7 @@ di vista.
<BR>
<B>ASPETTO NEGATIVO:</B>
<LI><A HREF="../misc/bsd.license">licenza stile BSD</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">licenza stile BSD</A>.
<BR>
<B>SOMMARIO:</B>Il codice sorgente e il prodotto finale devono
contenere la licenza; la pubblicità deve menzionare gli sviluppatori
......
......@@ -127,7 +127,7 @@ dalla comunità del software free come base per la
sullo stesso supporto debbano essere free software.</p>
<li><p><strong>Esempi di licenza</strong>
<p>Le licenze "<strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong>",
"<strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong>", e
"<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong>", e
"<strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong>"
sono esempi di licenza che consideriamo "<em>free</em>".
</ol>
......
......@@ -147,7 +147,7 @@ l'<a href="https://opensource.org/docs/osd">Open Source Definition</a>.</p>
libero.</p></li>
<li><p><strong>Esempi di licenze</strong></p>
<p>Le licenze <q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q> e
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q> e
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
sono esempi di licenze che consideriamo <q><em>libere</em></q>.</p></li>
</ol>
......
......@@ -93,7 +93,7 @@ href="https://opensource.org/docs/definition.html">オープンソースソフ
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Artistic License (芸術家的ライセンス)</A>
<LI><A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">BSD スタイル・ライセンス</A>。
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD スタイル・ライセンス</A>。
</UL>
<!--
明かに、すべての人の目的にあう唯一のライセンスというものはありません。
......
......@@ -62,7 +62,7 @@
<br>
<b>悪い:</b></li>
<li><a href="../misc/bsd.license">BSD style license</a>
<li><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD style license</a>
<br>
<b>要点:</b>
バイナリ及びソースコードにはライセンスを含めなければなりません。
......
......@@ -61,7 +61,7 @@ debian-legal でライセンスに対して抽象的にコメントされ、
<li><a href="https://www.gnu.org/licenses/gpl.html">GNU General Public License</a> (common)</li>
<li><a href="https://www.gnu.org/licenses/lgpl.html">GNU Lesser General Public License</a> (common)</li>
<li>GNU Library General Public License (common)</li>
<li><a href="$(HOME)/misc/bsd.license">Modified BSD License</a> (common)</li>
<li><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Modified BSD License</a> (common)</li>
<li><a href="http://www.perl.com/pub/a/language/misc/Artistic.html">Perl Artistic license</a> (common)</li>
<li><a href="http://www.apache.org/licenses/">Apache License</a></li>
<li><a href="http://www.jclark.com/xml/copying.txt">Expat/MIT-style licenses</a></li>
......
......@@ -125,7 +125,7 @@
<li><p><strong>フリーなライセンスの例</strong>
<p>"<strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong>"、
"<strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong>"、および
"<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong>"、および
"<strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong>"
ライセンスは私たちが「<em>フリー</em>」と判断しているライセンスの例です。
</ol>
......
......@@ -144,7 +144,7 @@
<li><p><strong>フリーなライセンスの例</strong></p>
<p><q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>、
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q>、および
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q>、および
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
ライセンスは私たちが<q><em>フリー</em></q>と判断しているライセンスの例です。</p></li>
</ol>
......
......@@ -78,7 +78,7 @@ License(GPL)</A>. 소프트웨어 라이선스에 관한 좋은 배경 지식과
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">아티스틱 라이선스(Artistic License)</A>.
<LI><A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">BSD 스타일 라이선스</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD 스타일 라이선스</A>.
</UL>
<!--
Clearly, no single license will fit everyone's needs. To help people select
......
......@@ -126,7 +126,7 @@ Definition)</a>의 기초로 채택하기도 했습니다.
한다고 요구해서는 안된다.</p>
<li><p><strong>라이선스의 예</strong>
<p>"<strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GNU 일반 공중 사용 허가서(GPL)</a></strong>",
"<strong><a href="misc/bsd.license">버클리 소프트웨어 배포 사용 허가서(BSD)</a></strong>", 그리고
"<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">버클리 소프트웨어 배포 사용 허가서(BSD)</a></strong>", 그리고
"<strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong>"이
우리가 "<em>자유(free)</em>"롭다고 생각하는 사용허가의 예다.
</ol>
......
......@@ -131,7 +131,7 @@ Definition)</a>의 기초로 채택되었습니다.
한다고 요구해서는 안 된다.</p></li>
<li><p><strong>라이선스의 예</strong>
<p><q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GNU 일반 공중 사용 허가서(GPL)</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">버클리 소프트웨어 배포 사용 허가서(BSD)</a></strong></q>, 그리고
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">버클리 소프트웨어 배포 사용 허가서(BSD)</a></strong></q>, 그리고
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q> 라이선스가
우리가 <q><em>자유(free)</em></q>롭다고 생각하는 사용허가의 예다.</p></li>
</ol>
......
......@@ -128,7 +128,7 @@
</li>
<li>
Lisens på <a href="../misc/bsd.license">BSD</A>-stil.
Lisens på <a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</A>-stil.
</li>
</ul>
......
......@@ -72,7 +72,7 @@
<b>DÅRLIG:</b>
</li>
<li><A HREF="../misc/bsd.license">Lisens på BSD-stil</A>.<br>
<li><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Lisens på BSD-stil</A>.<br>
<b>SAMMENDRAG:</b>Binære filer og kildekode må beskrive
lisensen; annonseringer må anerkjenne utviklerne listet i
......
......@@ -178,7 +178,7 @@
<p>Lisensene
<q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q>, og
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q>, og
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
er eksempler på lisenser som vi anser som <q><em>fri</em></q>.</p>
</li>
......
......@@ -185,7 +185,7 @@ sosiale kontrakt, dfsg, Debians sosiale kontrakt, dfsg, debian social contract,
<p>Lisensene
<q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q>, og
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q>, og
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
er eksempler på lisenser som vi anser som <q><em>fri</em></q>.</p>
</li>
......
......@@ -98,7 +98,7 @@
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">مجوز هنری</A>.
<LI><A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">مجوز سبک BSD</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">مجوز سبک BSD</A>.
</UL>
<!--
Clearly, no single license will fit everyone's needs. To help people select
......
......@@ -160,7 +160,7 @@
<li><p><strong>مجوزهای نمونه</strong></p>
<p>
مجوزهای <q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q> و
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q> و
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
نمونه‌ایی از مجوزهایی هستند که ما <q><em>آزاد</em></q> می‌دانیم.</p></li>
</ol>
......
......@@ -98,7 +98,7 @@ na świecie.
<li><A HREF="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Licencja
twórcza (ang. Artistic License)</A>.
<li><A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">Licencja typu BSD</A>.
<li><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Licencja typu BSD</A>.
</UL>
<P>Oto kilka cech wspólnych tych licencji:
......
......@@ -152,7 +152,7 @@ przyjęte przez społeczność oprogramowania ogólnodostępnego jako podstawa
<li><strong>Przykładowe licencje</strong>
<p><q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q> i
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q> i
<q><strong>
<a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artystyczna</a>
</strong></q> są przykładami licencji, które nazywamy <q><em>wolnymi</em></q>.</p>
......
......@@ -81,7 +81,7 @@ Essa é a licença livre mais comum em uso no mundo.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Licença artística</A>.
<LI><A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">Licença estilo BSD</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Licença estilo BSD</A>.
</UL>
<!--
Clearly, no single license will fit everyone's needs. To help people select
......
......@@ -56,7 +56,7 @@ ser bons ou maus, dependendo do seu ponto de vista.
<BR>
<B>MAU:</B>
<LI><A HREF="../misc/bsd.license">Licença estilo BSD</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Licença estilo BSD</A>.
<BR>
<B>SUMÁRIO:</B> Binários e código fonte devem conter a licença; anúncios devem
reconhecer os desenvolvedores listados na licença
......
......@@ -135,7 +135,7 @@ que todos os outros programas distribuídos na mesma mídia sejam software livre
</p>
<li><p><strong>Licenças Exemplo</strong>
<p>As licenças "<strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong>",
"<strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong>" e
"<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong>" e
"<strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong>"
são exemplos de licenças que consideramos "<em>livres</em>".
</ol>
......
......@@ -144,7 +144,7 @@ comunidade de software livre como a base para a
na mesma mídia sejam software livre.</p></li>
<li><p><strong>Licenças Exemplo</strong></p>
<p>As licenças <q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q> e
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q> e
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
são exemplos de licenças que consideramos <q><em>livres</em></q>.</p></li>
</ol>
......
......@@ -87,7 +87,7 @@ fac ceea ce aveți nevoie.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Licența artistică</A>.
<LI><A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">Licență de tip BSD</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Licență de tip BSD</A>.
</UL>
#<!--
#Evident, o singură licență nu va satisface nevoile tuturor. Pentru a ajuta oamenii, alegeți
......
......@@ -124,7 +124,7 @@ ca o serie de reguli pe care am convenit să le respectăm, a fost adoptat de co
<q>free software</q>.</p>
<li><p><strong>Exemple de licențe </strong>
<p>Licențele <q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q>, și
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q>, și
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">artistică</a></strong></q>
sunt exemple de licențe pe care le considerăm <q><em>free</em></q>.
</ol>
......
......@@ -91,7 +91,7 @@ Open Source Software</a>".
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Артистическая лицензия (Artistic License)</A>.
<LI><A HREF="$(HOME)/misc/bsd.license">Лицензия в стиле BSD (BSD style license)</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Лицензия в стиле BSD (BSD style license)</A>.
</UL>
<!--
Естественно, что ни одна из этих лицензий не может быть лицензией на
......
......@@ -61,7 +61,7 @@
<BR>
<B>ПЛОХО:</B>
<LI><A HREF="../misc/bsd.license">BSD-подобные лицензии (BSD style license)</A>.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD-подобные лицензии (BSD style license)</A>.
<BR>
<B>ОБЗОР:</B> Двоичные файлы и исходный код должны содержать текст
лицензии, в рекламе должен содержаться список разработчиков,
......
......@@ -65,7 +65,7 @@ Initiative</a> (OSI). Заметьте, однако, что
<li><a href="https://www.gnu.org/licenses/gpl.html">GNU General Public License</a> (общепринятая)</li>
<li><a href="https://www.gnu.org/licenses/lgpl.html">GNU Lesser General Public License</a> (общепринятая)</li>
<li>GNU Library General Public License (общепринятая)</li>
<li><a href="$(HOME)/misc/bsd.license">Модифицированная BSD License</a> (общепринятая)</li>
<li><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">Модифицированная BSD License</a> (общепринятая)</li>
<li><a href="http://www.perl.com/pub/a/language/misc/Artistic.html">Perl Artistic license</a> (общепринятая)</li>
<li><a href="http://www.apache.org/licenses/">Apache License</a></li>
<li><a href="http://www.jclark.com/xml/copying.txt">Expat/MIT-style licenses</a></li>
......
......@@ -121,7 +121,7 @@
среде были свободным ПО.</p>
<li><p><strong>Примеры лицензий</strong>
<p>Лицензии "<strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong>",
"<strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong>", и
"<strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong>", и
"<strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong>"
являются примерами лицензии, которые мы считаем "<em>свободными</em>".
</ol>
......
......@@ -143,7 +143,7 @@
среде были свободным ПО.</p></li>
<li><p><strong>Примеры лицензий</strong></p>
<p>Лицензии <q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q>, и
<q><strong><a href="https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause">BSD</a></strong></q>, и
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
являются примерами лицензии, которые мы считаем <q><em>свободными</em></q>.</p></li>
</ol>
......
......@@ -78,7 +78,7 @@ Toto je najpoužívanejšia licencia pre slobodný softvér na svete.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Artistic License</A>.