Commit 11aa527c authored by Laura Arjona Reina's avatar Laura Arjona Reina

Make homepage in every language to show the download button, with up to date link

parent c0f4ad98
...@@ -5,6 +5,9 @@ ...@@ -5,6 +5,9 @@
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Download Debian <current_release_short><em>(64-bit PC Network installer)</em></a> </span>
<div id="splash" style="text-align: center;"> <div id="splash" style="text-align: center;">
<h1>Debian</h1> <h1>Debian</h1>
</div> </div>
......
...@@ -2,9 +2,15 @@ ...@@ -2,9 +2,15 @@
#use wml::debian::recent_list #use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="d1722c7641f17f8bcf3ec4f1f741624b870337c1" #use wml::debian::translation-check translation="d1722c7641f17f8bcf3ec4f1f741624b870337c1"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
<span class="download">
<a href="https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-9.1.0-amd64-netinst.iso">
Download Debian <current_release_short><em>(64-bit PC Network installer)</em></a> </span>
<div id="splash" style="text-align: center;"> <div id="splash" style="text-align: center;">
<h1>Debian</h1> <h1>Debian</h1>
</div> </div>
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ ...@@ -6,7 +6,7 @@
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/multi-arch/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-i386-netinst.iso">Stáhnout Debian <current_release_short><em>(síťový instalátor pro 32/64bitové PC)</em></a> </span> <span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Stáhnout Debian <current_release_short><em>(síťový instalátor pro 64bitové PC)</em></a> </span>
<div id="splash"> <div id="splash">
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ ...@@ -6,7 +6,7 @@
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/multi-arch/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-i386-netinst.iso">Descargar Debian <current_release_short><em>(instalador por rede para PCs de 32/64-bit)</em></a> </span> <span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Descargar Debian <current_release_short><em>(instalador por rede para PCs de 64-bit)</em></a> </span>
<div id="splash"> <div id="splash">
......
...@@ -2,11 +2,11 @@ ...@@ -2,11 +2,11 @@
#use wml::debian::mainpage title="Το διεθνές λειτουργικό σύστημα" #use wml::debian::mainpage title="Το διεθνές λειτουργικό σύστημα"
#use wml::debian::recent_list #use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
<span class="download">
<a href="https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-9.1.0-amd64-netinst.iso"> <span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Download Debian <current_release_short><em>(64-bit PC Network installer)</em></a> </span>
Download Debian <current_release_short><em>(64-bit PC Network installer)</em></a> </span>
<div id="splash" style="text-align: center;"> <div id="splash" style="text-align: center;">
......
#use wml::debian::mainpage title="מערכת ההפעלה האוניברסלית" #use wml::debian::mainpage title="מערכת ההפעלה האוניברסלית"
#use wml::debian::recent_list #use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="d1722c7641f17f8bcf3ec4f1f741624b870337c1" #use wml::debian::translation-check translation="d1722c7641f17f8bcf3ec4f1f741624b870337c1"
#Translated by nahumozNOSPAMATgmail.com #Translated by nahumozNOSPAMATgmail.com
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Download Debian <current_release_short><em>PC Network installer (64-bit)</em></a> </span>
<div id="splash" style="text-align: center;"> <div id="splash" style="text-align: center;">
<h1>Debian</h1> <h1>Debian</h1>
......
...@@ -2,9 +2,13 @@ ...@@ -2,9 +2,13 @@
#use wml::debian::recent_list #use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="d1722c7641f17f8bcf3ec4f1f741624b870337c1" #use wml::debian::translation-check translation="d1722c7641f17f8bcf3ec4f1f741624b870337c1"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Download Debian <current_release_short><em>(64-bit PC Network installer)</em></a> </span>
<div id="splash" style="text-align: center;"> <div id="splash" style="text-align: center;">
<h1>Debian</h1> <h1>Debian</h1>
</div> </div>
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ ...@@ -6,7 +6,7 @@
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/multi-arch/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-i386-netinst.iso">دریافت دبیان <current_release_short><em>(نصاب شبکه ۳۲/۶۴ بیتی)</em></a> </span> <span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">دریافت دبیان <current_release_short><em>(نصاب شبکه ۶۴ بیتی)</em></a> </span>
<div id="splash"> <div id="splash">
......
...@@ -5,10 +5,8 @@ ...@@ -5,10 +5,8 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
<span class="download">
<a href="<stable-images-url/>/multi-arch/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-i386-netinst.iso"> <span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Descărcați Debian <current_release_short><em>(PC 64-biți, instalare prin rețea)</em></a> </span>
Descărcați Debian <current_release_short><em>(PC 32/64-biți, instalare prin rețea)
</em></a></span>
<div id="splash"> <div id="splash">
......
...@@ -2,8 +2,11 @@ ...@@ -2,8 +2,11 @@
#use wml::debian::translation-check translation="d1722c7641f17f8bcf3ec4f1f741624b870337c1" #use wml::debian::translation-check translation="d1722c7641f17f8bcf3ec4f1f741624b870337c1"
#use wml::debian::recent_list #use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Download Debian <current_release_short><em>(64-bit PC Network installer)</em></a> </span>
<div id="splash" style="text-align: center;"> <div id="splash" style="text-align: center;">
<h1>Debian</h1> <h1>Debian</h1>
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ ...@@ -6,7 +6,7 @@
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/multi-arch/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-i386-netinst.iso">Debian <current_release_short>'ı İndirin<em>(32/64-bit PC Ağdan Yükleyici)</em></a> </span> <span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Debian <current_release_short>'ı İndirin<em>(64-bit PC Ağdan Yükleyici)</em></a> </span>
<div id="splash"> <div id="splash">
......
#use wml::debian::mainpage title="Hệ điều hành toàn cầu" #use wml::debian::mainpage title="نظام التشغيل الشامل"
#use wml::debian::recent_list #use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data" #include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="22dbd3c9647af354d2b6568836a5d87dee3115f7" maintainer="Trần Ngọc Quân" #use wml::debian::translation-check translation="1d246c4cb232fa0bb519178718e34f423e89fdac" maintainer="Med. Amine"
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Tải Debian <current_release_short><em> về (Cài đặt máy tính 64-bít qua mạng)</em></a> </span> <div class="bidi">
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">تنزيل دبيان <current_release_short><em>(التثبيت الشبكي 64 بت)</em></a> </span>
<div id="splash"> <div id="splash">
<h1>Debian</h1> <h1>دبيان</h1>
</div> </div>
<div id="intro"> <div id="intro">
<p>Debian là <p>دبيان
hệ điều hành (OS) <a href="intro/free">tự do</a> dành cho máy tính của bạn. هو نظام تشغيل <a href="intro/free">حر</a> لحاسوبك.
Hệ điều hành là một tập hợp các tiện ích và ứng dụng cơ bản, những thứ này نظام التشغيل هو مجموعة البرامج الأساسية والأدوات لتشغيل الحاسوب.
giúp cho máy tính của bạn chạy được.
</p> </p>
<p>Debian còn đưa ra nhiều hơn một OS đơn thuần: nó đến cùng với <p>
<packages_in_stable> <a href="distrib/packages">gói</a> phần mềm được biên dịch sẵn دبيان هو أكثر من مجرد نظام تشغيل: يأتي بأكثر
cùng với nhau ở định dạng tốt để dễ dàng cài đặt trên máy của bạn. من <packages_in_stable> <a href="distrib/packages">حزمة</a>
<a href="intro/about">Đọc thêm...</a></p> مصرفّة مسبقا ومجمّعة بتهيئة مناسبة لتسهيل تثبيتها
على حاسوبك. <a href="intro/about">اقرأ المزيد...</a>
</p>
</div> </div>
<hometoc/> <hometoc/>
<p class="infobar"><a href="releases/stable/">Bản phát hành ổn định mới nhất của Debian</a> là <p class="infobar"><a href="releases/stable/">أحدث إصدارة مستقرة لدبيان</a> هي
<current_release_short>. Cập nhật mới nhất cho bản phát hành này được tạo vào <current_release_short>. آخر تحديث لهذه الإصدارة كان في
<current_release_date>. Đọc thêm về <a href="releases/">các phiên bản Debian sẵn có</a>.</p> <current_release_date>. اقرأ المزيد حول <a href="releases/">نسخ دبيان المتوفرة</a>.</p>
<h2>البداية</h2>
<h2>Thông tin ban đầu</h2>
<ul> <ul>
<li>Nếu bạn muốn bắt đầu sử dụng Debian, bạn có thể dễ dàng <li>إن أردت البدء باستخدام دبيان، يمكنك <a
<a href="distrib/">lấy một bản sao</a>, và sau đó theo các href="distrib/">الحصول على نسخة</a> بسهولة، ثم اتّباع <a
<a href="releases/stable/installmanual">chỉ dẫn cài đặt</a> để cài nó.</li> href="releases/stable/installmanual">تعليمات التثبيت</a>.</li>
<li>Nếu bạn muốn nâng cấp lên bản phát hành ổn định mới nhất <li>إن كنت ترّقي إلى آخر إصدار مستقر من نسخة سابقة، يرجى قراءة <a
từ phiên bản cũ hơn, vui lòng đọc href="releases/stable/releasenotes">ملاحظات الإصدار</a> قبل المضيّ قُدما.</li>
<a href="releases/stable/releasenotes">ghi chú phát hành</a> <li>للحصول على المساعدة حول كيفية استخدام أو إعداد دبيان، يرجى مراجعة صفحاتنا الخاصة <a href="doc/">بالتوثيق</a> و<a href="support">الدعم</a>.</li>
trước khi tiếp tục.</li> <li>على المستخدمين الناطقين بغير اللغة الإنغليزية مراجعة القسم <a href="international/">الدولي</a>.</li>
<li>Để đọc hướng dẫn sử dụng hay cài đặt Debian, vui lòng xem <li>على مستخدمي أنظمة غير أنظمة Intel x86 مراجعة قسم <a
trang <a href="doc/">tài liệu</a> và <a href="support">hỗ trợ</a> href="ports/">النُّقول</a>.</li>
của chúng tôi.</li>
<li>Những người dùng không nói tiếng Anh nên kiểm tra phần
<a href="international/">quốc tế</a>.</li>
<li>Những người dùng hệ thống không phải Intel x86 nên kiểm tra
phần <a href="ports/">chuyển đổi để chạy trên hệ thống khác</a>.</li>
</ul> </ul>
<hr /> <hr />
<a class="rss_logo" href="News/news">RSS</a> <a class="rss_logo" href="News/news">RSS</a>
<h2>Tin tức</h2> <h2>الأخبار</h2>
<p><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6', '$(ENGLISHDIR)', '', '\d+\w*' ) :></p> <p><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6', '$(ENGLISHDIR)', '', '\d+\w*' ) :></p>
<p>Với các tin cũ vui lòng xem <a href="$(HOME)/News/">Trang tin tức</a>. <p>
Nếu bạn muốn nhật tất cả các tin mới về Debian thông qua thư điện tử, thì hãy đặt الأخبار السابقة يمكن مراجعتها على <a href="$(HOME)/News/">صفحة الأخبار</a>.
xem dài hạn <a href="MailingLists/debian-announce">bó thư thông-báo-debian</a>.</p> إن أردت استلام بريد عند صدور أخبار جديدة، سجّل في <a href="MailingLists/debian-announce">القائمة البريدية debian-announce</a>.
</p>
<hr /> <hr />
<a class="rss_logo" href="security/dsa">RSS</a> <a class="rss_logo" href="security/dsa">RSS</a>
<h2>Cố vấn bảo mật</h2> <h2>التنبيهات الأمنية</h2>
<p><:= get_recent_list ('security/2w', '10', '$(ENGLISHDIR)', 'bydate', '(2000\d+\w+|dsa-\d+)' ) :></p> <p><:= get_recent_list ('security/2w', '10', '$(ENGLISHDIR)', 'bydate', '(2000\d+\w+|dsa-\d+)' ) :></p>
<p>Với các cố vấn bảo mật cũ vui lòng xem <a href="$(HOME)/security/">Trang thông tin bảo mật</a>. <p>
Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất có thể thì vui lòng đặt xem dài hạn التنبيهات الأمنية السابقة يمكن مراجعتها على <A href="$(HOME)/security/">صفحة الأمن</a>.
<a href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/">bó thư thông-báo-bảo-mật-debian</a>.</p> إن أردت استلام التنبيهات الأمنية فور إعلانها،
سجّل في <a href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/">القائمة البريدية debian-security-announce</a>.
</p>
{#rss#: {#rss#:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" <link rel="alternate" type="application/rss+xml"
...@@ -77,3 +77,5 @@ Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất c ...@@ -77,3 +77,5 @@ Nếu bạn muốn nhận tất cả các cố vấn bảo mật nhanh nhất c
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" <link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="Debian Security Advisories (summaries)" href="security/dsa-long"> title="Debian Security Advisories (summaries)" href="security/dsa-long">
:#rss#} :#rss#}
</div>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment