Commit 12fd94ab authored by Damyan Ivanov's avatar Damyan Ivanov

sync with English

parent 9cbf713a
#use wml::debian::template title="Съвети за търсене в сайта на Дебиан"
#use wml::debian::translation-check translation="faac753e853745f84b366bfd32a4cd60e721616f"
#use wml::debian::translation-check translation="c3b565ac6b9deb00572865c557a9c7094047163a"
<P>Търсачката, достъпна на <a
href="https://search.debian.org/">https://search.debian.org/</a>, предлага
......@@ -8,40 +8,35 @@ href="https://search.debian.org/">https://search.debian.org/</a>, предлаг
<H3>Обикновено търсене</H3>
<P>Най-простият начин за търсене е да се въведе дума във формуляра за търсене и
да се натисне клавиша Еnter (или бутона <em>Търсене</em> ).
да се натисне клавиша Еnter (или бутона <em>Търсене</em>).
Търсачката ще намери всички страници, които съдържат дадената дума. Този метод
често дава достатъчно добри резултати.
<P>Възможно и търсене по повече от една дума. Предлагат се два варианта:
<dl>
<dt><em>търсене на всички думи,</em>
<dd>което ще намери страниците, съдържащи всички въведени думи
<dt><em>търсене на някоя от думите,</em>
<dd>което ще намери страниците, съдържащи коя да е от въведените думи
</dl>
<P>При въведени повече думи търсачката ще намери всички страници,
които съдържат въведените думи.</P>
<H3>Булево търсене</H3>
<P>Ако обикновеното търсене не е достатъчно, тогава <a
href="http://foldoc.org/boolean">булевото</a> може да свърши
по-добра работа. Поддържат се операторите <em>and</em>, <em>or</em>,
<em>not</em> и комбинация от трите.
по-добра работа. Поддържат се операторите <em>AND</em>, <em>OR</em>,
<em>NOT</em> и комбинация от трите. Забележете, че операторите трябва да бъдат
изписани с главни букви.
<P><B>&amp; - логическото И</B> ще върне страници, съдържащи и двете думи.
Например "gcc &amp; patch" ще открие всички страници, които съдържат и „gcc“ и
<P><B>AND</B> ще върне страници, съдържащи и двете думи.
Например „gcc AND patch“ ще открие всички страници, които съдържат и „gcc“ и
„patch“.
<P><B>| - логическото ИЛИ</B> ще върне страници, съдържащи поне една от думите.
Например „gcc | patch“ ще открие всички страници, които съдържат „gcc“ или
<P><B>OR</B> ще върне страници, съдържащи поне една от думите.
Например „gcc OR patch“ ще открие всички страници, които съдържат „gcc“ или
„patch“.
<P><B>~ - логическото НЕ</B> изключва съответната дума от резултатите.
Обикновено този оператор се използва заедно с логическо И ( &amp; ) за да
премахне ограничи резултатите. Например „gcc &amp; ~patch“ ще открие страници,
съдържащи думата „gcc“ и не съдъращи думата „patch“. Търсенето само на „~patch“
<P><B>NOT</B> изключва съответната дума от резултатите.
Например „gcc NOT patch“ ще открие страници,
съдържащи думата „gcc“ и не съдъращи думата „patch“. Търсенето само на „ NOT patch“
няма да върне нищо защото не е въведена дума за търсене.
<P><B>() - групирането</B> добавя още повече гъвкавост, защото позволява
използването на няколко логически блока. Например „(gcc | make) &amp; ~patch“
<P><B>групирането със скоби - „()“</B> добавя още повече гъвкавост, защото позволява
използването на няколко логически израза. Например „(gcc OR make) NOT patch“
ще открие всички страници, които съдържат „gcc“ или „make“ и едновременно с
това не съдържат „patch“.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment