Commit 13bebcdd authored by Frans Spiesschaert's avatar Frans Spiesschaert

(nl) Translation update of dutch/devel/buildd/index.wml

parent 21e01528
......@@ -118,14 +118,14 @@ href="wanna-build-states">wanna-build-states</a> te lezen.</p>
<p>Uiteraard zijn zowel de documentatie als de broncode voor deze
verschillende hulpmiddelen de beste manier om uit te vinden hoe het
buildd-netwerk werkt. Daarnaast bevat de sectie <a
href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/pkgs#porting">Porting
href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/pkgs.html#porting">Porting
and being ported</a> van de <a
href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/">Debian Developers
Reference</a> aanvullende informatie over hoe het werkt, terwijl het ook
wat informatie bevat over
<a href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/tools#tools-builders">\
<a href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/tools.html#tools-builders">\
pakketcompilatie-</a> en
<a href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/tools#tools-porting">\
<a href="$(HOME)/doc/manuals/developers-reference/tools.html#tools-porting">\
porteer-hulpmiddelen</a> die gebruikt worden in het proces van zowel het
opzetten als het onderhouden van het buildd netwerk.</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment