Commit 13dde2c6 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4560 - initial translation

parent 38a4027b
#use wml::debian::translation-check translation="38a4027b3a627340890c62d9540431aedc0a25e5" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Man har upptäckt att SimpleSAMLphp, en implementation av
protokollet SAML 2.0, hade en möjlighet at kringgå verifiering av
XML-signaturer i SAML-meddelanden.</p>
<p>För den gamla stabila utgåvan (Stretch) har detta problem rättats
i version 1.14.11-1+deb9u2.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Buster) har detta problem rättats i
version 1.16.3-1+deb10u1.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era simplesamlphp-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om simplesamlphp vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/simplesamlphp">https://security-tracker.debian.org/tracker/simplesamlphp</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4560.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment