Commit 163506c2 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

parent f2a24358
#use wml::debian::template title="Donationer"
#use wml::debian::translation-check translation="d2d2f50380c0cbdd6fa64374b0fb5ab6e03c116d"
#use wml::debian::translation-check translation="6bfd906c0a0e7dcb3fffbb59eda70cd0b5a316da"
<p>Donationer varetages af <a href="$(HOME)/devel/leader">Debians
projektleder</a> (DPL), og gør det muligt for Debian at have
......@@ -67,14 +67,6 @@ vegne af Debian.</p>
<td>USA, skattefritaget nonprofit</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#ffis"><acronym title="Verein zur Förderung Freier Informationen &amp; Software">FFIS</acronym></a></td>
<td>
<a href="#ffis-bank">bankoverførsel</a>
</td>
<td>Tyskland, skattefritaget nonprofit</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="#debianfrance">Debian France</a></td>
<td>
......@@ -179,19 +171,6 @@ partnerorganisationer. For flere oplysninger, besøg
<a href="https://www.spi-inc.org/donations/">SPI's donationsside</a>.</p>
<h3 id="ffis">Verein zur Förderung Freier Informationen &amp; Software</h3>
<p><a href="http://www.ffis.de/" title="ffis e.V.">Verein zur Förderung Freier
Informationen &amp; Software</a> er en skattefritaget nonprofitorganisation i
Tyskland, grundlagt med det formål at hjælpe fri software-organisationer.</p>
<h4 id="ffis-bank">Bankoverførsel</h4>
<p>Donation via bankoverførsel er mulig til den bankkonto, som man finder på
<a href="http://www.ffis.de/Verein/spi-en.html">FFIS's donationsside</a>. Vær
venlig at nævne på tysk eller engelsk, at donationen er til Debian.</p>
<h3 id="debianfrance">Debian France</h3>
<p><a href="https://france.debian.net/">Debian France Association</a> er en
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment