Commit 186bc5e3 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4335 - initial translation

parent 10cf43ef
Pipeline #24646 passed with stages
in 97 minutes and 57 seconds
#use wml::debian::translation-check translation="8266f41d7779590117890745beb04103a08486ab" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Två sårbarheter har upptäckts i Nginx, en högpresterande web- och
proxyserver, som kunde resultera i överbelastning vid behandling av
HTTP/2 (via överdrivet minnes-/CPU-användning) eller avslöjande av
serverminne i modulen ngx_http_mp4_module (som används för MP4-strömning på
serversidan).</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har dessa problem rättats i
version 1.10.3-1+deb9u2.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era nginx-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om nginx vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/nginx">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/nginx</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4335.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment