Commit 199f742d authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] intro/diversity - proofread

parent dc1895fb
......@@ -9,10 +9,10 @@ Debianprojektet välkomnar och uppmuntrar allas delaktighet.
Oberoende av hur du identifierar dig själv och hur andra uppfattar dig:
Vi välkomnar dig.
Vi välkomnar bidrag från alla så länge som dom interagerar konstruktivt med
våran gemenskap.
vår gemenskap.
</p>
<p>
Medan mycket av arbetet för vårat projekt är tekniskt av naturen, så värderar
Medan mycket av arbetet för vårt projekt är tekniskt av naturen, så värderar
och uppmuntrar vi bidrag från dom som har expertis inom andra områden, och
välkomnar dom till vår gemenskap.
</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment