Commit 1adef56b authored by Jean-Pierre Giraud's avatar Jean-Pierre Giraud

Merge branch 'master' of salsa.debian.org:webmaster-team/webwml

parents 7b63ae92 ce17ebc8
#use wml::debian::translation-check translation="98450b2e9138675e3c0f26e7372bc8e190458a9b" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Man har upptäckt att Zookeeper, en tjänst för underhåll av
konfigurationsinformation, inte påtvingade någon auktorisering / autentisering
när en server försöker deltaga i ett Zookeeper-quorum.</p>
<p>Denna uppdatering bakåtanpassar autentiseringsstöd. Ytterligare
konfigurationssteg behövs, var vänlig se
<a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/ZOOKEEPER/Server-Server+mutual+authentication">https://cwiki.apache.org/confluence/display/ZOOKEEPER/Server-Server+mutual+authentication</a>
för ytterligare information.</p>
<p>För den gamla stabila utgåvan (Jessie) har detta problem rättats
i version 3.4.9-3+deb8u1.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har detta problem rättats i
version 3.4.9-3+deb9u1.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era zookeeper-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om zookeeper vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/zookeeper">https://security-tracker.debian.org/tracker/zookeeper</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4214.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment