Commit 1dbfee3e authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent 9fc03c20
#use wml::debian::translation-check translation="9fc03c20adf02f4d771091a9f0cf56c6dfb2eb71" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sårbarheder er opdaget i libgd2, et bibliotek til programmatisk
fremstilling og behandling af grafik, hvilke kunne medføre lammelsesangreb eller
potentielt udførelse af vilkårlig kode, hvis en misdannet fil blev
behandlet.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 2.2.4-2+deb9u4.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine libgd2-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende libgd2, se
dens sikkerhedssporingssidede på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/libgd2">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/libgd2</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4384.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment