Commit 1e7aca57 authored by Peter Karlsson's avatar Peter Karlsson

Initial Swedish translation.

CVS version numbers

swedish/News/2000/20001213.wml: INITIAL -> 1.1
parent 015959f1
<define-tag pagetitle>Debianprojektet på LinuxFEST 2000</define-tag>
<define-tag release_date>2000-12-13</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="1.1"
<p>Debianprojektet kommer att ha ett bås på årets LinuxFEST i Belgrad,
Jugoslavien.
LinuxFEST 2000 äger rum mellan 15-18 december i huvudhallen i Dom Omladine i
Belgrad, Jugoslavien.
<p>Huvudmålet med detta evenemang är att utbilda folk och göra reklam för
Linux i ett land som lämnats långt efter de teknologiska framsteg som
gjorts på grund av den politiska situationen under det senaste
decenniet.
<a href="http://www.linuxfest.org.yu/index_e.html">LinuxFEST</a>
organiseras av en grupp Linuxentusiaster som tror att Linux bör komma till
Jugoslavien i stor skala, och inte bara användas inom
forskningsorganisationer, universitet och bland ett fåtal "töntar".
Evenemanget kommer innehålla en hel forskningskonferens,
marknadsföringsföredrag, utställningar och installationsfester.
<p>Se <a href="$(HOME)/events/2000/1215-linuxfest">samordningssidan</a>
för ytterligare information.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment