Commit 210a48f3 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] News/20190908 - initial translation

parent aef90b5c
#use wml::debian::translation-check translation="0ab7616e721c26339dd0738e8d984bb6f4e25b8c"
<define-tag pagetitle>Uppdaterad Debian 9; 9.11 utgiven</define-tag>
<define-tag release_date>2019-09-08</define-tag>
#use wml::debian::news
<define-tag release>9</define-tag>
<define-tag codename>stretch</define-tag>
<define-tag revision>9.11</define-tag>
<define-tag dsa>
<tr><td align="center"><a href="$(HOME)/security/%0/dsa-%1">DSA-%1</a></td>
<td align="center"><:
my @p = ();
for my $p (split (/,\s*/, "%2")) {
push (@p, sprintf ('<a href="https://packages.debian.org/src:%s">%s</a>', $p, $p));
}
print join (", ", @p);
:></td></tr>
</define-tag>
<define-tag correction>
<tr><td><a href="https://packages.debian.org/src:%0">%0</a></td> <td>%1</td></tr>
</define-tag>
<define-tag srcpkg><a href="https://packages.debian.org/src:%0">%0</a></define-tag>
<p>Debianprojektet presenterar stolt sin elfte uppdatering till dess
gamla stabila utgåva Debian <release> (med kodnamnet <q><codename></q>).</p>
<p>Denna punktutgåva är primärt en uppdatering till den nyligen utgivna
9.10, för att lösa ett kritiskt problem med installeraren som upptäcktes
under testning av avbildningarna.</p>
<p>Vänligen notera att punktutgåvan inte innebär en ny version av Debian
<release> utan endast uppdaterar några av de inkluderade paketen. Det behövs
inte kastas bort gamla media av <q><codename></q>. Efter installationen
kan paket uppgraderas till de aktuella versionerna genom att använda en uppdaterad
Debianspegling..</p>
<p>Dom som frekvent installerar uppdateringar från security.debian.org kommer inte att behöva
uppdatera många paket, och de flesta av sådana uppdateringar finns
inkluderade i punktutgåvan.</p>
<p>Nya installationsavbildningar kommer snart att finnas tillgängliga på dom vanliga platserna.</p>
<p>En uppgradering av en existerande installation till denna revision kan utföras genom att
peka pakethanteringssystemet på en av Debians många HTTP-speglingar.
En utförlig lista på speglingar finns på:</p>
<div class="center">
<a href="$(HOME)/mirror/list">https://www.debian.org/mirror/list</a>
</div>
<h2>Blandade felrättningar</h2>
<p>Denna uppdatering av den gamla stabila utgåvan lägger till några viktiga felrättningar till följande paket:</p>
<table border=0>
<tr><th>Paket</th> <th>Orsak</th></tr>
<correction base-files "Update for the point release">
<correction bogl "Call iswspace instead of isspace, fixes crash on U+FEFF">
<correction debian-installer "Rebuild against proposed-updates">
<correction debian-installer-netboot-images "Rebuild against proposed-updates">
</table>
<h2>Debianinstalleraren</h2>
<p>Installeraren har uppdaterats för att inkludera rättningarna som har inkluderats i den
gamla stabila utgåvan med denna punktutgåva.</p>
<h2>URLer</h2>
<p>Den fullständiga listan på paket som har förändrats i denna revision:</p>
<div class="center">
<url "http://ftp.debian.org/debian/dists/<downcase <codename>>/ChangeLog">
</div>
<p>Den aktuella gamla stabila utgåvan:</p>
<div class="center">
<url "http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable/">
</div>
<p>Föreslagna uppdateringar till den gamla stabila utgåvan:</p>
<div class="center">
<url "http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable-proposed-updates">
</div>
<p>Information om den gamla stabila utgåvan (versionsfakta, kända problem osv.):</p>
<div class="center">
<a
href="$(HOME)/releases/oldstable/">https://www.debian.org/releases/oldstable/</a>
</div>
<p>Säkerhetsbulletiner och information:</p>
<div class="center">
<a href="$(HOME)/security/">https://www.debian.org/security/</a>
</div>
<h2>Om Debian</h2>
<p>Debianprojektet är en grupp utvecklare av Fri mjukvara som
donerar sin tid och kraft för att producera det helt
fria operativsystemet Debian.</p>
<h2>Kontaktinformation</h2>
<p>För ytterligare information, vänligen besök Debians webbplats på
<a href="$(HOME)/">https://www.debian.org/</a>, skicka e-post till
&lt;press@debian.org&gt;, eller kontakta gruppen för stabila utgåvor på
&lt;debian-release@lists.debian.org&gt;.</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment