Commit 21b48256 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent e0beae52
#use wml::debian::translation-check translation="326ce30b40d6fb0de9a5955b4d8b0d7b4d143303" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder er fundet i Ansible, et system til konfiguration,
administration, udrulning og udførelse af tasks:</p>
<ul>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-10855">CVE-2018-10855</a> /
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-16876">CVE-2018-16876</a>
<p>Taskflaget no_log blev ikke respekteret, medførende en
informationslækage.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-10875">CVE-2018-10875</a>
<p>ansible.cfg blev læst fra den aktuelle arbejdsmappe.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-16837">CVE-2018-16837</a>
<p>User-modulet lækkede parametre overført til ssh-keygen, til
procesmiljøet.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-3828">CVE-2019-3828</a>
<p>Fetch-modulet var ramt af et mappegennemløb.</p></li>
</ul>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i version
2.2.1.0-2+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine ansible-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende ansible, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/ansible">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/ansible</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4396.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment