Commit 23925c50 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] releases/stretch/reportingbugs - initial translation

parent e5be5eaa
#use wml::debian::template title="Debian 9 -- Rapportera Problem" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="3f60e9ab95c589dd5a1ca0b0d443957dfc33a362"
# Translators: copy of jessie/reportingbug
<h2><a name="report-release">Med Versionsfakta</a></h2>
<p>Fel i <a href="releasenotes">Versionsfakta</a> skall
<a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">felrapporteras</a> mot
pseudo-paketet <tt>release-notes</tt>. Diskussioner om det dokumentet
koordineras genom sändlistan debian-doc på
<a href="mailto:debian-doc@lists.debian.org">\
&lt;debian-doc@lists.debian.org&gt;</a>. Om du har problem med dokumentet
som inte är lämpliga för en felrapport bör du istället kontakta sändlistan.
</p>
<p>Om du har ett problem med installationssystemet, rapportera vänligen
fel mot paketet <tt>installation-reports</tt>. Fyll i
<a href="$(HOME)/releases/stable/i386/ch05s04.html#submit-bug">rapportmallen</a>
för att säkerställa att du inkluderar all nödvändig information.</p>
<p>Om du har förslag eller rättningar för
<a href="installmanual">Installationsguiden</a>, bör du
<a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">rapportera dessa
som fel</a> mot paketet <tt>installation-guide</tt>, som är källkodspaketet
i vilket den dokumentationen underhålls.</p>
<p>Om du har problem med installationssystemet som inte är lämpliga för en
felrapport (t.ex. om du inte är säker på om det är ett fel eller inte,
det är oklart vilken del av systemet som är det problematiska, osv.) så bör du
antagligen skicka ett meddelande till sändlistan
<a href="mailto:debian-boot@lists.debian.org">\
&lt;debian-boot@lists.debian.org&gt;</a>.</p>
<h2><a name="report-upgrade">Med en uppgradering</a></h2>
<p>Om du har problem vid uppgradering av ditt system från en tidigare
utgåva, var vänlig och skicka en felrapport mot paketet
<tt>upgrade-reports</tt>, som är pseudo-paketet som används för att spåra
sådan information. För mer information om hur man skickar in felrapporter,
vänligen se
<a href="releasenotes">Versionfakta</a>.</p>
<h2><a name="report-package">Övriga problem</a></h2>
<p>Om du har problem med systemet efter installation, bör du söka upp
det problematiska paketet och
<a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">skicka in en felrapport</a> mot detta paket.</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment