Commit 2640bf40 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent a01cf638
#use wml::debian::translation-check translation="e9bfb0887abebb9e360bcb75b0329ab14d8d01e8" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Max Kellermann rapporterede om en NULL-pointerdereferencefejl i libapreq2, et
generisk Apache-forespørgselsbibliotek, som gjorde det muligt for en
fjernangriber at forårsage et lammelsesangreb mod en applikation, der anvender
biblioteket (applikationsnedbrud), hvis der blev behandlet en ugyldig
<q>multipart</q>-body, som optræder flere gange.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (stretch), er dette problem rettet
i version 2.13-7~deb9u1.</p>
<p>I den stabile distribution (buster), er dette problem rettet i
version 2.13-7~deb10u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine libapreq2-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende libapreq2, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/libapreq2">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/libapreq2</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4541.data"
#use wml::debian::translation-check translation="6f7800b4562d66c25875afecfd9f8039b52eaf60" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Man opdagede at jackson-databind, et Java-bibliotek der anvendes til at
fortolke JSON og andre dataformater, ikke på korrekt vis validerde brugerindata
før det forsøgte deserialisering. Dermed kunne en angreb, der leverer ondsindet
fabrikeret inddata, udføre kode eller læse vilkårlige filer på serveren.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet
i version 2.8.6-1+deb9u6.</p>
<p>I den stabile distribution (buster), er disse problemer rettet i
version 2.9.8-3+deb10u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine jackson-databind-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende jackson-databind, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/jackson-databind">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/jackson-databind</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4542.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment