Commit 29b66142 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

parent 732ef023
#use wml::debian::template title="Debian 10 -- Fejl" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="41ae5838495000593fb2226ead4de028c785f03b"
#use wml::debian::translation-check translation="afcb89f366302c32ffb96bba34c581caac4d45e5"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
......@@ -32,10 +32,10 @@ sikkerhedsopdateringer:</p>
opdateres den udgivne distribution. Generelt kaldes disse for punktudgivelser)
(eller <q>point releases</q> på engelsk).</p>
<!-- <ul>
<ul>
<li>Den første punktudgivelse, 10.1, blev udgivet den
<a href="$(HOME)/News/2017/FIXME">FIXME</a>.</li>
</ul> -->
<a href="$(HOME)/News/2019/20190907">7. september 2019</a>.</li>
</ul>
<ifeq <current_release_stretch> 10.0 "
......
#use wml::debian::template title="Debian 9 -- Fejl" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="71761aab3236b2f6eeaae76879b82c8f785feec8"
#use wml::debian::translation-check translation="e1e9505e27179a4bc72e9696edf8d0430caeadde"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
......@@ -49,8 +49,13 @@ opdateres den udgivne distribution. Generelt kaldes disse for punktudgivelser)
<a href="$(HOME)/News/2019/20190123">23. january 2019</a>.</li>
<li>Den ottende punktopdatering, 9.8, blev udgivet den
<a href="$(HOME)/News/2019/20190216">16. february 2019</a>.</li>
<li>Den ottende punktopdatering, 9.9, blev udgivet den
<li>Den niende punktopdatering, 9.9, blev udgivet den
<a href="$(HOME)/News/2019/20190427">27. april 2019</a>.</li>
<li>Den tiende punktopdatering 9.10, blev udgivet den
<a href="(HOME)/News/2019/2019090702">7. september 2019</a>.</li>
<li>Den ellevte punktopdatering 9.11, blev udgivet den
<a href="(HOME)/News/2019/20190908">8. september 2019</a>.</li>
</ul>
</ul>
<ifeq <current_release_stretch> 9.0 "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment