Commit 2ac60131 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent 72b5a29d
#use wml::debian::translation-check translation="72b5a29db220141c13b2e15f6d1be16ae48d1fdf" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Malte Kraus opdagede at libpam-python, et PAM-modul som muliggør at
PAM-moduler kan skrives i Python, ikke fornuftighedskontrollerede
miljøvariabler, hvilket kunne medføre lokal rettighedsforøgelse, hvis anvendt
med en binær fil som er setuid'et.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (stretch), er dette problem rettet
i version 1.0.6-1.1+deb9u1.</p>
<p>I den stabile distribution (buster), er dette problem rettet i
version 1.0.6-1.1+deb10u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine pam-python-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende pam-python, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/pam-python">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/pam-python</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4555.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment