Commit 2b2bfd66 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent 79a6fbb0
Pipeline #21997 passed with stages
in 74 minutes and 51 seconds
#use wml::debian::translation-check translation="c3120657a7e8583ccb92f2cfcb1b0e9f6ca62377" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Nitin Venkatesh opdagede en sårbarhed i forbindelse med udførelse af skripter
på tværs af websteder i moin, en Python-klone af WikiWiki. En fjernangriber
kunne udføre skripter på tværs af websteder gennem GUI-editorens linkdialog.
Det påvirker kun installationer, som har opsat fckeditor (ikke aktiveret som
standard).</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 1.9.9-1+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine moin-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende moin, se
dens sikkerhedssporingssidede på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/moin">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/moin</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4318.data"
#use wml::debian::translation-check translation="ed2119a35159cb709a44e5bea4b898b68d1c2438" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Frediano Ziglio rapporterede om en manglende kontrol i skriptet til
generering af demarshalling-kode i SPICE-protokollens klient/server-bibliotek.
Den genererede demarshalling-kode var sårbar over for adskillige bufferoverløb.
En autentificeret angriber kunne drage nytte af fejlen til at forårsage et
lammelsesangreb (nedbrud af spiceserveren) eller muligvis til udførelse af
vilkårlig kode.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 0.12.8-2.1+deb9u2.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine spice-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende spice, se
dens sikkerhedssporingssidede på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/spice">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/spice</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4319.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment