Commit 2f666e06 authored by Frans Spiesschaert's avatar Frans Spiesschaert

(nl) dutch/devel/debian-installer/index.wml translation update.

parent a0f3e37e
......@@ -12,16 +12,16 @@
</p>
<h1>Installeren met het installatieprogramma van Debian</h1>
<p>
<if-stable-release release="stretch">
<strong>Voor de officiële Debian <current_release_stretch> installatie-media en
<strong>Voor de officiële installatie-media voor Debian <current_release_stretch> en voor
informatie</strong>, zie
<a href="$(HOME)/releases/stretch/debian-installer">de stretch-pagina</a>.
</if-stable-release>
<if-stable-release release="buster">
<strong>Voor de officiële Debian <current_release_buster> installatie-media en
<strong>Voor de officiële installatie-media voor Debian <current_release_buster> en voor
informatie</strong>, zie
<a href="$(HOME)/releases/buster/debian-installer">de buster-pagina</a>.
</if-stable-release>
......@@ -29,24 +29,24 @@ informatie</strong>, zie
<div class="tip">
<p>
Alle images waarnaar hieronder wordt verwezen zijn voor de versie van het
Alle images waarnaar hieronder wordt verwezen betreffen de versie van het
installatieprogramma van Debian
dat wordt ontwikkeld voor de volgende release van Debian en zullen
standaard Debian testing (<q><current_testing_name></q>) installeren.
dat wordt ontwikkeld voor de volgende release van Debian.
Standaard wordt hiermee Debian testing (<q><current_testing_name></q>) geïnstalleerd.
</p>
</div>
<if-stable-release release="stretch">
<p>
<strong>Bij de installatie van Debian testing</strong> raden we u aan om de
<strong><humanversion /></strong> release van het installatieprogramma te
gebruiken, nadat u de <a href="errata">errata</a> heeft doorgenomen. Er zijn de
volgende images beschikbaar voor <humanversion />:
<strong>Bij de installatie van Debian testing</strong> raden we u aan om release
<strong><humanversion /></strong> van het installatieprogramma te
gebruiken, nadat u de <a href="errata">errata</a> heeft doorgenomen.
De volgende images zijn beschikbaar voor <humanversion />:
<!--
<strong>Bij de installatie van Debian testing</strong> raden we u aan om de
<strong>dagelijks gemaakte images</strong> van het installatieprogramma te
gebruiken. Er zijn de volgende dagelijks gemaakte images beschikbaar:
gebruiken. De volgende dagelijks gemaakte images zijn beschikbaar:
-->
</p>
......@@ -105,7 +105,7 @@ Of installeer het <b>huidige wekelijkse snapshot van Debian testing</b> die
dezelfde versie van het installatieprogramma gebruikt als de laatste release:
</p>
<h2>Actuele wekelijkse snapshots</h2>
<h2>Actuele wekelijkse momentopnames</h2>
<div class="line">
<div class="item col50">
......@@ -142,15 +142,15 @@ dezelfde versie van het installatieprogramma gebruikt als de laatste release:
</if-stable-release>
<!--
<p>
Als u liever het nieuwste en beste gebruikt, ofwel om ons te helpen met het
Als u liever het nieuwste en beste gebruikt, om ons te helpen met het
testen van de komende release van het installatieprogramma ofwel vanwege
hardware of andere problemen, probeer dan een van deze <strong>dagelijks
gemaakte images</strong> die de nieuwst beschikbare versie van de
installatiecomponenten bevatten.
gemaakte images</strong> welke de meest recente versies bevatten van de
componenten van het installatieprogramma.
</p>
-->
<h2>Actuele dagelijkse snapshots</h2>
<h2>Actuele dagelijkse momentopnames</h2>
<div class="line">
<div class="item col50">
......@@ -166,7 +166,7 @@ installatiecomponenten bevatten.
<div class="line">
<div class="item col50">
<strong>multi-arch CD-images</strong>
<strong>netinst multi-arch CD-images</strong>
<devel-multi-arch-cd />
</div>
......@@ -191,8 +191,8 @@ documentatie hieronder).
<strong>Opmerkingen</strong>
</p>
<ul>
# <li>We raden u aan om de <a
# href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller/Today">bekende
# <li>We raden u aan om de
# <a href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller/Today">bekende
# problemen</a>
# door te nemen voordat u de dagelijks gemaakte images probeert.</li>
<li>Een architectuur kan (tijdelijk) worden weggelaten uit het overzicht
......@@ -212,13 +212,13 @@ documentatie hieronder).
installatie is hetzelfde als installeren vanaf een netinst-image van een
enkele architectuur.</li>
<li>Het multi-arch <em>DVD</em>-image ondersteunt i386/amd64; de
installatie is hetzelfde als installeren vanaf een volledige CD-image
installatie is hetzelfde als installeren vanaf een volledige CD-image
van een enkele architectuur;
de DVD bevat ook de bronbestanden van alle meegeleverde pakketten.</li>
</ul>
<p>
<strong>Wanneer u het installatieprogramma van Debian heeft
<strong>Wanneer u het installatieprogramma van Debian heeft
gebruikt</strong>, stuur ons dan
een <a
href="https://d-i.debian.org/manual/en.i386/ch05s04.html#submit-bug">installatie-rapport</a>,
......@@ -241,16 +241,16 @@ onder andere:
huidige release</a>
&mdash;
# <a href="$(HOME)/releases/testing/installmanual">ontwikkelingsversie</a>,
<a href="https://d-i.debian.org/manual/">meest recente versie (Git)</a>,
<a href="https://d-i.debian.org/manual/">meest recente versie (Git)</a>
<br />
gedetailleerde installatie-instructies</li>
<li><a
<li><a
href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller/FAQ">FAQ Debian-
Installatieprogramma</a>
en <a href="$(HOME)/CD/faq/">FAQ Debian-CD</a><br />
veelgestelde vragen en antwoorden</li>
<li><a
href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller">Wiki
<li><a
href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller">Wiki
Debian-Installatieprogramma</a><br />
door de gemeenschap onderhouden documentatie</li>
</ul>
......@@ -259,7 +259,7 @@ door de gemeenschap onderhouden documentatie</li>
<p>
De <a href="https://lists.debian.org/debian-boot/">debian-boot mailinglijst</a>
is de voornaamste plek voor discussie over en werk aan het
is de voornaamste plek voor discussie over en werk aan het
installatieprogramma van Debian.
</p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment