Commit 2f92b17c authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4458 - initial translation

parent f38e5104
#use wml::debian::translation-check translation="211753aad2cf271463097d5140cd55a2e3f914a6" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>En brist har upptäckts i CalDAV-funktionaliteten i httpd i Cyrus
IMAP-server, vilket leder till överbelastning eller möjligen exekvering
av godtycklig kod via en skapad HTTP PUT-operation för en händelse med
ett långt iCalendar-egenskapsnamn.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har detta problem rättats i
version 2.5.10-3+deb9u1.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era cyrus-imapd-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om cyrus-imapd vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/cyrus-imapd">https://security-tracker.debian.org/tracker/cyrus-imapd</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2019/dsa-4458.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment