Commit 34e3c76e authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

parent 1c47d7ba
Pipeline #25156 passed with stages
in 90 minutes and 30 seconds
#use wml::debian::translation-check translation="8266f41d7779590117890745beb04103a08486ab" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Tre sårbarheder blev opdaget i Nginx, en højtydende web og reverse
proxy-server, hvilke kunne føre til lammelsesangreb ved behandlingen af HTTP/2
(gennem alt for højt hukommelses-/CPU-forbrug) eller serverhukommelsesafsløring
i modulet ngx_http_mp4_module module (anvende til serverside-MP4-streaming).</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 1.10.3-1+deb9u2.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine nginx-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende nginx, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/nginx">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/nginx</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4335.data"
#use wml::debian::translation-check translation="30f295f54f15a5511415016115af1538e40b2baf" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder blev opdaget i Ghostscript, PostScript-/PDF-fortolkeren
udgivet under GPL, hvilke kunne medføre lammelsesangreb, afsløring af
tilstedeværelse og størrelse på vilkårlige filer, eller udførelse af vilkårlig
kode, hvis en misdannet PostScript-fil blev behanldet (på trods af aktiveret
dSAFER-sandkasse).</p>
<p>Opdaterer rebaser stretchs ghostscript til opstrømsversion 9.25, der
indeholder yderligere ikke-sikkerhedsrelaterede ændringer.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 9.25~dfsg-0+deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine ghostscript-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende ghostscript, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/ghostscript">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/ghostscript</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4336.data"
#use wml::debian::translation-check translation="894cb65c4308115375f38b2621d842aab55f7af5" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sikkerhedsproblemer er fundet i Thunderbird: Adskillige
hukommelsessikkerhedsfejl kunne føre til udførelse af vilkårlig kode eller
lammelsesangreb.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 1:60.3.0-1~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine thunderbird-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende thunderbird, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/thunderbird">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/thunderbird</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4337.data"
#use wml::debian::translation-check translation="83934a2f26614ea9763cb52ff41f5677e8a56eac" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Heltalsoverløb i behandlingen af pakker i netværkskort emuleret af QEMU, en
hurtig processoremulator, kunne medføre lammelsesangreb.</p>
<p>Desuden tilbagefører denne opdatering understøttelse af ny CPU-funktionalitet
tilføjet i opdateringen af intel-microcode, leveret i forbindelse med DSA 4273
til x86-baserede gæster.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 1:2.8+dfsg-6+deb9u5.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine qemu-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende qemu, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/qemu">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/qemu</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4338.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment