Commit 3535d114 authored by Andreas Rönnquist's avatar Andreas Rönnquist

[Swedish] dsa-4346 - initial translation

parent 6e01f4fb
#use wml::debian::translation-check translation="6e01f4fba8d847ed19962aa1aaf320df50c01910" mindelta="1"
<define-tag description>säkerhetsuppdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flera sårbarheter har upptäckts i Ghostscript, den GPL-licensierade
PostScript/PDF-tolken, som kan leda till överbelastning eller exekvering
av godtycklig kod om en felaktigt formatterad Postscript-fil
behanldas (trots att -dSAFER-skyddet är aktiverat).</p>
<p>Denna uppdatering ombaserar ghostscript för stretch på uppströmsversionen
9.26 som inkluderar ytterligare ändringar.</p>
<p>För den stabila utgåvan (Stretch) har dessa problem rättats i
version 9.26~dfsg-0+deb9u1.</p>
<p>Vi rekommenderar att ni uppgraderar era ghostscript-paket.</p>
<p>För detaljerad säkerhetsstatus om ghostscript vänligen se
dess säkerhetsspårare på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/ghostscript">https://security-tracker.debian.org/tracker/ghostscript</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4346.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment