Commit 3a1ac110 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

parent 5c44523d
Pipeline #23316 passed with stages
in 95 minutes and 7 seconds
#use wml::debian::translation-check translation="5c44523d6b6b4de947b94c71e9e075b442656fe5" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Man opdagede at en ukorrekt forbindelsesopsætning i Teeworlds-serveren, et
online 2-D-platformskydespil til flere personer, kunne medføre lammelsesangreb
gennem fabrikerede forbindelsespakker (medførende at alle spilserverslots var
optaget).</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 0.6.5+dfsg-1~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine teeworlds-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende teeworlds, se
dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/teeworlds">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/teeworlds</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4329.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment